Indicadors de centre

Els indicadors proporcionen informació rellevant a les administracions públiques sobre el sistema eductiu amb l’objectiu d’avaluar l’eficiència dels sistema i orientar la presa de decisions.  A Catalunya, la inspecció d’Ensenyament disposa també d’un Sistema d’Indicadors de Centre (SIC) que manté alguns dels indicadors globals, com els relatius als resultats educatius, però també en defineix d’altres més específics. D’altra banda, cada centre té la possibilitat de dissenyar els indicadors propis que consideri necessaris per a conèixer l’evolució en el grau d’assoliment de determinats objectius i poder fer propostes de millora a l’inici de cada curs dins de la programació general anual.

Aquest manual recull els indicadors de progrés que considerem rellevants tot indicant si formen part del SIC i/o del projecte educatiu de centre (PEC) o, per contra, si no estan inclosos en cap dels dos documents. Igualment, fa una definició unívoca dels indicadors triats, especialment d’aquells que són específics del nostre centre. Bona part d’aquest indicadors específics del nostre centre tenen el seu origen en les dades que anualment aporten les enquestes de satisfacció que té l’oportunitat de respondre tot la comunitat escolar. Va ser sotmés a l’opinió del claustre l’11 d’octubre de 2016.

Manual d’indicadors de l’Institut Cubelles