AJORNAMENT ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

AJORNAMENT ELECCIONS AL
CONSELL ESCOLAR

El Departament d’Educació, atesa la situació de pandèmia a Catalunya, ha
pres la resolució d’ajornar per un any la convocatòria d’eleccions per a la
renovació parcial dels Consells Escolars, a fi de minimitzar el risc de
contagi de la població i preservar l’escola com un entorn segur. Així, els i
les representants dels diferents sectors que havien de ser objecte de
renovació, en el cas de la nostra Llar, el sector de famílies, que ha quedat
vacant aquest curs, l’hem de suplir de forma excepcional amb un pare o
mare que convidem a formar part del Consell de manera voluntària. El
calendari de celebració de les properes eleccions es fixarà en el moment
en què la situació epidemiològica ho permeti, d’acord amb les indicacions
de les autoritats sanitàries.
Podeu consultar la normativa: RESOLUCIÓ EDU/2997/2020, de 19 de
novembre, per la qual s’acorda ajornar les eleccions per a la renovació
dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats
sostinguts amb fons públics i es prorroga el mandat dels membres objecte
de renovació (DOGC núm. 8280 25/11/2020)