QUOTES

 

Els preus dels diferents serveis estan establerts a les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Tarragona i publicats al BOPT.

 

Podeu trobar-ne informació a: https://www.tarragona.cat/educacio.

 

6.1. L’escolarització dels infants d’I2 serà gratuïta per al curs 2022-2023 (de setembre a juny).

Per als infants d’I0 i I1 es mantenen els preus d’escolarització del curs anterior, així com per als infants d’I2 a l’escola d’estiu.

CONCEPTE TAXA
Nadons 280 €/mes
Escolarització aules 1-2 anys 160 €/mes
Escolarització aules  2-3 anys Gratuït

Els serveis complementaris seran per tarifació social per a totes les edats.

Els preus públics són:

SERVEI  Preus públics màxims a aplicar a partir del curs 2022/2023
Menjador mensual 120,00 €
Acollida mensual 1 hora (matí) 50,00 €
Acollida mensual 2 hores (matí i tarda) 100,00 €
Preus públics dels serveis esporàdics a aplicar a partir del curs 2022/2023
Acollida esporàdica (preu per hora) 5 €
Menjador esporàdic (preu per dia)     7 €

L’Ajuntament de Tarragona, a l’inici de cada curs, estableix una bonificació segons la renda familiar anual:

  • La bonificació que s’estableix en el moment de la matriculació serà la que s’aplicarà durant TOT EL CURS escolar.
  • Família monoparental: bonificació addicional acumulable del 10 % al primer fill o filla matriculat.
  • Família nombrosa: bonificació addicional acumulable del 10 % al primer fill o filla matriculat.
  • Famílies amb bessons o dos germans o germanes que assisteixin a la mateixa llar: bonificació d’un 5 % de la quota resultant, segons els ingressos familiars, sobre el segon fill o filla.
  • Les bonificacions de família nombrosa/monoparental i/o bessons/germans a la llar no són acumulables.
  • Discapacitat de l’infant igual o superior al 33 %: descompte acumulable del 5 %.
  • Discapacitat d’un familiar amb qui conviu l’infant igual o superior al 33 %: la bonificació del 5 % serà única.
  • La quota d’escolarització amb bonificació del 90 % no té cap de les bonificacions anteriors.
SEGONS RENDA FAMILIAR ANUAL
QUOTES Fins a

 

 

12.000

 

12.001

a

15.000

 15.001

a

18.000

 

18.001

a

21.000

 

21.001

a

24.000

Més de

 

24.000

Bonificació municipal 90 % 70 % 40 % 20 % 10 % 0%
Percentatge d’aportació familiar a la quota 10 % 30 % 60 % 80 % 90 % 100 %
Escolarització matí i tarda 16 48 96 128 144 160
Aula nadons 28 84 168 224 252 280