COM TREBALLEM

CRITERIS METODOLÒGICS DE LA LLAR

Com a Comunitat d’aprenentatge que som, en el nostre projecte educatiu impliquem a totes les persones que de forma més o menys directa, influeixen en l’aprenentatge i desenvolupament dels infants que ens ocupen, com ara: pares, mares, avis, membres d’associacions veïnals i persones voluntàries…

Entenem els valors com els principis que configuren la nostra activitat. Destacar quatre valors fonamentals i pilars de la nostra tasca docent: l’AFECTE, el RESPECTE, la CONFIANÇA i l’INICIATIVA.

El nostre model de Llar d’Infants pretén fer infants el més autònoms possible, a nivell d’higiene, alimentació, ordre, descans, relacions socials,… En un ambient d’afecte, respecte i cooperació amb les famílies, pensant sempre en el benestar dels més petits.

Destacar també la capacitat de diàleg i la comunicació respectuosa, implicació i cooperació entre tots els membres de la Comunitat.

A la llar d’infants realitzem un treball transversal i globalitzat de les tres àrees del currículum d’infantil:

ÀREA 1: Descoberta d’un mateix

ÀREA 2: Descoberta de l’entorn

ÀREA 3: Comunicació i Llenguatges

 

Espai d’experimentació amb elements fluorescents

Presentem les àrees de maneres diferents: en espais de joc lliure,en forma de jocs més estructurats, propostes concretes de motricitat fina i gruixuda , de relaxació, d’experimentació i descobriment, de llenguatge verbal, musical, matemàtic i plàstic.

L’organització de l’espai i els materials ha de respondre a les necessitats dels infants i als criteris de: seguretat, autonomia, intimitat, relació i activitat.

Acostumem a treballar amb materials i elements el més naturals i reals possibles. Per tal d’afavorir en els infants el màxim d’estímuls sensorials i experiències vivencials. Presentats en forma de centres d’interès relacionats amb festes tradicionals i altres àmbits significatius per als nens i nenes. Tanmateix, per segons quines propostes, com ara les tertúlies dialògiques i/o el treball d’expressió plàstica, presentem projeccions d’imatges o vídeos amb el projector.

A la Llar d’Infants La Taronja prioritzem el treball individualitzat amb els infants i els grups reduïts i heterogenis per poder atendre les necessitats de cada moment.

Per altra banda, contemplem el període d’acollida com un moment molt especial en els infants i les famílies. Per aquesta raó, durant aquest temps prendrem mesures específiques i molt ajustades a les necessitats de cada infant. 

interactius                       

 

                                                                                                 creacio escultura

En el cas de detectar algun infant o família amb una necessitat puntual, que cal tractar de forma específica, comptem amb el suport de l’Equip Psicopedagògic Municipal. Aquest equip consta d’una psicòloga, una fisioterapeuta i una logopeda que porten a terme: des de xerrades, per tractar temes de criança que preocupen als pares i mares; a entrevistes, per donar pautes d’actuació en situacions puntuals; fins a derivacions i coordinacions amb altres especialistes.