CONSELL ESCOLAR

L’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres públics d’educació infantl de primer cicle és el Consell de Participació. Els membres de Consell de Participació de la Llar d’Infants La Taronja són:

La directora del centre com a presidenta.

Un representant dels pares i mares.

Un representant del personal educador actuant de secretària del Consell Escolar.

Un representant de l’Ajuntament.

Els representants del Consell Escolar es renovaran cada 2 anys efectuant-se dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres públics.

Els representants de la nostra Llar d’Infants són els següents: