BONIFICACIONS I PAGAMENTS

BONIFICACIONS I CONSIDERACIONS ESPECIFIQUES

El servei escolar és de 10 mesos que va de setembre a juny.

 

Els pagaments de les quotes:

– Es pagaran per domiciliació bancària dins els primers deu dies de cada mes.

– El còmput general de la quota d’escolarització i dels serveis de menjador i d’acollida està dividit per mesos i per tant tots els mesos tenen el mateix cost independentment del nombre de dies lectius.

L’ import de la quota d’escolarització, resultant segons la renda familiar anual i bonificacions aplicades en el moment de la matriculació, serà la que s’aplicarà durant tot el curs escolar.

En el moment de formalitzar la matrícula s’abonarà el 50% de l’import de la quota mensual, com a reserva de plaça, tant si és de nou ingrés com si confirma la continuïtat. Aquest import es retornarà a partir de l’úlim rebut del curs emès, sempre que no hi hagi cap pendent. No serà abans de 60 dies després de l’últim rebut.

 

Durant els períodes de baixa temporal justificada (malalties dels infants):

La família haurà d’abonar igualment la quota d’escolarització.

Pel que fa al servei de menjador, se’ls descomptaran 2,15€ diaris per no assistència justificada al dinar si no es fa ús del servei durant cinc o més dies lectius consecutius. Caldrà justificar documentalment la no assistència per a l’aplicació d’aquest abonament i comunicar-ho a la direcció de l’escola des del primer dia.

Dos mesos sense assistència justificada pot implicar la pèrdua de plaça.

 

En cas que hagueu de donar de baixa definitiva del centre al vostre fill/a:

La família ho haureu de comunicar a la direcció del centre abans que es vulgui fer efectiva la baixa i per escrit  (la direcció us facilitarà l’imprès).

-Si la baixa es realitza abans del dia 15 del mes , només es farà efectiu el cobrament del més que es dona de baixa. Si la baixa efectiva és fa després d’aquest període (del 16 fins a final de més )es cobrarà també el més següent.

– La baixa no es farà efectiva fins que estigui formalitzat i signat el full de renúncia de plaça que us facilitarà la direcció del centre.