PAGAMENTS

El servei escolar és de 10 mesos que va de setembre a juny.

Els PAGAMENTS de les taxes establertes:

  • Es pagaran preferentment per domiciliació bancària dins els primers dies de cada mes.
  • També s’admetrà el pagament total o parcial de la quota mitjançant xec guarderia amb les següents empreses, que són aquelles amb les quals l’Ajuntament té conveni signat: UP-SPAIN, SODEXO i EDENRED.
  • La quota d’escolarització es pagarà per avançat, i les del servei de menjador i acollida, a mes vençut.
  • El còmput general de la quota d’escolarització i dels serveis de menjador i d’acollida està dividit per mesos. Per tant, tots els mesos tenen el mateix cost, independentment del nombre de dies lectius.
  • El mes de setembre és l’únic que es permet cobrar els serveis complementaris com a esporàdics.
  • El servei escolar té una durada d’onze mesos, de setembre a juliol (escola d’estiu inclosa).
  • Durant els períodes de BAIXA TEMPORAL JUSTIFICADA (malalties dels infants), la família haurà d’abonar la quota d’escolarització.
  • Als infants que hagin sol·licitat reserva per al servei de menjador mensual se’ls descomptarà un 3 % diari de la quota que pertoqui per no assistència justificada al dinar, si no fan ús del servei durant cinc o més dies lectius consecutius. Caldrà justificar documentalment la no assistència per a l’aplicació d’aquest descompte i comunicar-ho a la direcció del centre des del primer dia.

 RESERVA DE PLAÇA

La reserva de plaça s’aplica a tots els infants usuaris de les llars d’infants municipals que han de pagar escolarització. Per als infants d’I0 i I1, en el moment de formalitzar la matrícula s’abonarà el 50 % de l’import de la quota mensual, així com per als infants d’I0 en la confirmació de la continuïtat.

En el cas de matriculació durant el curs, l’abonament de la reserva de plaça serà preceptiva a la incorporació de l’infant a la llar, i es donarà un marge de dos dies per abonar la carta de pagament corresponent.

La reserva de plaça sempre es farà efectiva mitjançant carta de pagament, i caldrà presentar obligatòriament justificant de pagament al centre.

La reserva de plaça es retornarà sempre que l’infant hagi finalitzat el curs i no tingui deutes pendents d’abonar. Això implica també que l’import satisfet en concepte de reserva de plaça no es retornarà, malgrat que l’infant no s’hagi arribat a incorporar a la llar, després d’haver formalitzat la matrícula.

BAIXA 

L’infant que causi baixa a la llar abans de la finalització  del  curs  perdrà l’import abonat en concepte de reserva de plaça i també la condició d’usuari en cas que hi vulgui continuar el curs següent, sense dret a la reserva de plaça.

Les baixes s’hauran de comunicar a la direcció del centre, mitjançant l’imprès corresponent, entre els dies 1 i 14 de cada mes, amb efectes del mes següent. D’aquesta manera, només s’haurà d’abonar l’escolarització del mes en què es formalitza la baixa, i els serveis que s’escaiguin, del mes anterior.

En cas que la família formalitzi la baixa a partir del dia 15 del mes, també haurà d’abonar l’escolarització del mes següent.