PREINSCRIPCIONS CURS 2022-2023

PREINSCRIPCIÓ A LES LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES PER AL CURS 2022- 2023 

 Informació general

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes a les llars d’infants. Aquest procés d’admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès en els centres educatius.
 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos.
 • Un cop admès s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre corresponent.

Qui l’ha de fer?

Poden presentar sol·licitud de preinscripció a la Llar d’Infants Municipal La Taronja les famílies amb infants d’entre 12 mesos i 3 anys (nascuts 2020 i 2021).

 Com s’ha de fer ?

Aquesta presentació serà prioritàriament telemàtica, del 9 al 20 de maig. Caldrà adjuntar la sol·licitud de preinscripció juntament amb la documentació acreditativa al correu electrònic de la llar d’infants, ja sigui en fotografia o escanejada. El codi de centre és 43007725.

En el cas de la Llim La Taronja el correu per enviar la documentació és:

e3007725@xtec.cat.

L’opció presencial tindrà lloc els dies 9 i 20 de maig a la mateixa Llar d’Infants La Taronja.   Per tal de poder garantir les mesures de seguretat, serà necessari demanar cita prèvia al correu: e3007725@xtec.cat o al telèfon: 977545282 (9,30h a 12h).

Quan s’ha de fer? 

Calendari de preinscripció a les llars d’infants (curs 2022-2023)
Fases Dates
Presentació sol·licituds 9 a 20 de maig 2022
Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional  1 de juny 2022
Termini per presentar una reclamació  2 al 8 de juny de 2022
Sorteig desempat (horari: consulteu a la llar)  9 de juny 2022
Publicació de la llista d’admesos i, si s’escau de la llista d’espera  15 de juny de 2022
Període de matriculació  16 al 22 de juny de 2022

Oferta de places

Les llars d’infants finançades amb fons públics de Tarragona que participen en el procés de preinscripció són:

 

Llars d’infants públiques. Curs 2020 -2021
Nom Codi Email Titularitat Telèfon
El Ninot 43007713 e3007713@xtec.cat Municipal 977 550 230
La Taronja 43007725 e3007725@xtec.cat Municipal 977 545282
El Miracle 43010438 e3010438@xtec.cat Municipal 977 249 722
El Serrallo 43010256 e3010256@xtec.cat Municipal 977 248 592
Sant Salvador 43010979 e3010979@xtec.cat Municipal 977 293 045
Sant Pere i Sant Pau 43010955 e3010955@xtec.cat Municipal 977 203 550
L’Arrabassada 43011561 e3011556@xtec.cat Municipal 977 262 887
Bonavista 43012162 e3012162@xtec.cat Municipal 977 545 274
Cèsar August 43012216 e3012216@xtec.cat Municipal 977 238 690
La Baldufa 43007853 e3007853@xtec.cat Pública 977 540 609
         

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ


Sol·licitud

S’ha de presentar una única sol·licitud especificant, per ordre de preferència, els centre/s on es vol ser matriculat.

Documentació a presentar en tots els casos 

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet). Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

 Altra documentació que cal adjuntar per acreditar les circumstàncies al·legades a efectes de baremació 

Criteris de prioritat Documentació a aportar
1.      Quan el domicili estigui situat al municipi de Tarragona, 30 punts

 

 

 

2.      Quan s’al·legui el lloc de treball dels progenitors, tutors o guardadors legals al municipi de Tarragona, 20 punts

 

*Els criteris 1 i 2 d’aquest apartat   són excloents entre si i s’aplicarà el més favorable.

 

 •   Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant. O volant d’empadronament (quan no figura al DNI o NIE.

 

 •   Original i fotocòpia dels contractes de treball o certificat emès a l’efecte per les respectives empreses.

 

 

 

 

Existència de germans escolaritzats al centre, 50 punts
 •  El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies.
Quan els pares o tutors siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania  15 punts
 •   Documentació acreditativa d’esser beneficiari de la prestació econòmica  de la renda garantida de ciutadania.
Criteris complementaris Documentació a aportar
Discapacitat acreditada de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, o pare, mare o tutor/a, o germà/germana, 15 punts
 •   Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 •   També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 •   Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% les persones que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i les de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Ambdos progenitors treballin, 10 punts
 •   Contracte de treball i nòmina o certificat de l’empresa.
Per formar part d’una família nombrosa o monoparental, 10 punts
 •   Original i fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental
Quan l’infant ha nascut en part múltiple o es presenta la preinscripció per a més d’un fill/a,  10 punts
 •   Llibre de família
L’infant es troba en situació d’acolliment familiar, 10 punts
 •   Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10 punts
 •   La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra.