Objectius

  1. Veure la diferència de flotabilitat entre diferents materials
  2. Veure quin paper hi juga el volum del cos
  3. Entendre el concepte de centre de gravetat

Nivell a qui s’adreça
Educació infantil i primària (cicles inicial, mitjà i superior)
Material
Diferents materials: objectes de fusta, metalls diferents, porexpan, etc. Dipòsit transparent.
Com ho fem?

  • Quins són els materials dels que disposem
  • A simple vista quins creiem que suren i quins no
  • Comprovem la hipòtesi introduint-los a l’aigua
  • Raonem perquè uns suren  i els altres no.

Què observem?
Observem que depèn més del material que no pas del volum. Com més gran és el volum més gran és el volum que queda submergit.
Els conceptes científics
La llei d’Arquímedes és la que ens explica perquè els cossos suren. Bàsicament depèn de la densitat del material i de la densitat de l’aigua o líquid on el cos estigui submergit.
Centre educatiu / entitat
Departament de Física
Responsable
Teresa Serra Putellas