Una aproximació al Neoliberalisme

El neoliberalisme ha estat una corrent de pensament econòmic i polític predominant en les polítiques implementades des de començaments de la dècada de 1970, consolidades durant els anys 80 i 90 del segle XX i encara plenament vigents avui en dia.
A grans trets, es pot dir que algunes de les seves idees fonamentals són aquestes, la majoria de les quals comparteix amb el liberalisme:

La regulació del mercat de treball des de qualsevol altre organisme que no siguin les pròpies empreses és intrínsecament negativa ja que impedeix arribar al salari d’equilibri.

L’estat no ha d’intervenir en la regulació del comerç exterior ni en els mercats financers. La lliure circulació de capitals garanteix l’assignació més eficient dels recursos a nivell internacional.

El dèficit públic és perjudicial per a l’economia ja que absorbeix estalvi privat, fa augmentar els tipus d’interès i fa disminuir la inversió privada.

La protecció social garantida per l’estat del benestar i les polítiques redistributives són negatives per al desenvolupament econòmic.

L’estat ha de competir amb la iniciativa privada. Tots aquells serveis que puguin ser oferts pel sector privat han d’ésser privatitzats.

La protecció social garantida per l’estat del benestar i les polítiques redistributives són negatives per al desenvolupament econòmic.

L’estat ha de competir amb la iniciativa privada. Tots aquells serveis que puguin ser oferts pel sector privat han d’ésser privatitzats.

A més, en les següents pàgines hi podeu trobar més informació:

www.liberalismo.org