Llibres nous en préstec

CIMG4752

Aquí teniu els darrers llibres adquirits pel centre. Són els títols que vau demanar en l’enquesta que vau contestar a finals del curs passat i en les consultes que us vam fer a començament de l’actual.

Els oferim en préstec (en comptes de repartir-los per les biblioteques d’aula)perquè puguin ser llegits per més nois i noies. Els podeu trobar a la biblioteca per a llegir-los a casa o a classe durant els 30 minuts diaris de lectura silenciosa.  Demaneu-los al professorat que vigila la biblioteca durant el pati.

Molt important: Si demaneu algun d’aquests llibres en préstec, després l’haureu de tornar. No el podeu perdre. Per tant, no us el deixeu a classe.

Diari de Greg (8 títols)

Diari d’una penjada (6 títols)

Gerónimo Stilton (10 títols)

Bon dia, princesa

No somriguis que m’enamoro

Crepúsculo

Teorema de Katherine

Trilogia Jocs de la fam (col·lecció de 3 títols)

Divergent, Insurgent, Leal

After (col·lecció de 4 títols)

El corredor del laberint

Ciutats de paper

Quantic Love

L’Hobbit

Publicat dins de General | Envia un comentari

Ja tenim AMPA

El passat 5 d’octubre es va constituir la nova AMPA de l’Institut Cubelles. Tot i que encara resten pendents alguns tràmits administratius, la composició de la junta directiva és la següent:

Presidenta: Núria González.

Secretària: Maite Barreno.

Tresorer: José Manuel Rodríguez.

Vocals: Sílvia Cañas, Pilar Escribano, Marisa Martín i Antonia Peñalver.

Publicat dins de General | 1 comentari

Beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a estudiants que el curs acadèmic 2015-2016 cursen ensenyaments postobligatoris

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha convocat les beques per a estudiants que el curs acadèmic 2015-2016 cursen ensenyaments postobligatoris, és a dir, batxillerat i cicles formatius.

Termini per presentar la sol·licitud: fins al 30 de setembre de 2015

Per a més informació:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris

Publicat dins de Comunicats i avisos | Envia un comentari

Convocatòria d’Ajuts per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2015-2016

Us informem que ja s’ha publicat la convocatòria d’Ajuts per alumnat amb necessitat específica
de suport educatiu per al curs 2015-2016, publicada en el BOE, Resolució de 24 de juliol de
2015.

A aquest respecte, us recordem els aspectes següents:

Alumnat que pot demanar l’ajut:

– Alumnes amb discapacitat o trastorn greu de conducta (que tinguin dictamen o informe de
reconeixement)
– Alumnes amb TDAH (amb informe de professional extern o certificat CAD)
– Alumnes amb altes capacitats, a partir de 6 anys a 31 de desembre de 2015 (justificat amb informe de l’EAP o orientador educatiu del centre)
– Alumnes que presentin trastorn específic del llenguatge (TEL), dislèxia o altres afectacions greus del llenguatge (amb informe de logopeda extern)

Documentació que cal aportar:
– Certificat del CAD (si se’n disposa)
– Informe diagnòstic extern en els casos de TDAH, Altes capacitats i trastorns del llenguatge
– Memòria del centre reeducador en el cas dels alumnes amb Altes capacitats
– El servei privat de reeducació ha de complimentar la part corresponent del formulari de la beca
– El procediment quant a l’entrega de les beques serà el dels altres anys. Cal que porteu l’imprés i els documents a la secretaria del centre abans del 30 de setembre.

Aquest és l’enllaç per poder accedir a la informació de la convocatòria

Per qualsevol aclariment truqueu a la secretaria del centre.

Publicat dins de Comunicats i avisos | Envia un comentari

Presentació de la USEE de L’Institut Cubelles

Publicat dins de projectes | Envia un comentari

Reunió d’inici de curs amb les famílies

IMG_20150917_124000

El curs 2015-16 ja està en marxa i com cada any a l’inici de curs, el proper dimarts 22 de setembre de 2015 a les 19.00h. tindrà lloc a l’Institut la reunió de tots els tutors i tutores amb les famílies del seu grup. Cadascuna de les reunions es faran a les aules de cada grup.

Publicat dins de Comunicats i avisos, General | Envia un comentari

Nova crida per a constituir l’AMPA

Benvolgudes famílies:

Algunes persones estem intentant aglutinar un grup de mares i pares que s’animin a constituir la nova AMPA de l’Institut Cubelles.

Durant el curs passat es van fer molts esforços, sobretot per part d’algunes persones, per comunicar aquesta intenció a totes les famílies del centre (es van enviar mails, comunicacions personals a la porta, …).

Fruit de tot això aconseguim reunir un grup de famílies interessades i vam iniciar el treball amb diverses trobades entre nosaltres, de les que van sortir diversos suggeriments i preguntes que vam traslladar a la direcció del centre. Referent a això, comentar que la direcció ens ha rebut i escoltat ràpidament quantes vegades ho hem sol·licitat.

Després d’aquests primers passos, creiem que és el moment de constituir formalment l’AMPA de l’Institut de Cubelles. Un Institut que no oblidem arriba al seu desè aniversari, un esdeveniment en el que d’aquesta manera podríem participar i contribuir des de les famílies.

Creiem que la creació d’un AMPA que faciliti i faci més fluïda la comunicació entre famílies i centre pot contribuir, sens dubte, a millorar l’educació dels nostres fills i filles. PER AIXÒ US ANIMEM A ASSISTIR I PARTICIPAR.

La data proposada per aquesta assemblea és el proper 5 D’OCTUBRE A LES 18,30 HORES, amb el següent ordre del dia:

 1. Constitució de la nova AMPA (estatuts, composició de la junta directiva, etc.).
 2. Què podem fer des de l’ AMPA (definir objectius, suggeriments i col·laboracions amb l’equip docent, reutilització dels llibres, millores del equipament …).
 3. Precs i preguntes.

La data i hora dependran de la disponibilitat d’espai al centre social de l’ajuntament; si hi hagués algun canvi ho comunicarem en cartells o per e-mail.

Les persones interessades podeu també contactar amb nosaltres a través del següent correu:  silvia.canas@gmail.com .

Publicat dins de General | Envia un comentari

Inici del curs 2015-16

El proper dilluns 14 de setembre iniciarem el curs 2015-16 amb el següent horari:

9-10h. Benvinguda per als alumnes des de 2ESO fins 2BAT. L’alumnat de 2n i 3r d’ESO faràn l’elecció de matèries optatives. L’alumnat de 1r de batxillerat procedent d’altres centres, restarà al centre de 10 a 11h. ja que es farà una presentació del centre.

11-13h. Benvinguda als alumnes de 1ESO

Publicat dins de Comunicats i avisos | Envia un comentari

Normes de funcionament: novetats curs 2015-2016

El passat 30 de juny, el claustre i el consell escolar van aprovar les normes d’organització i funcionament del centre que entraran en vigor el proper 1 de setembre de 2015. Les principals novetats són les següents:

 • Entrada al centre: L’alumnat que arribi un cop tancada la porta (8.20h) no podrà entrar al centre fins les 9.15h llevat de situacions excepcionals que hauran de ser acreditades (retards del servei públic de transport, visita mèdica, examen…).
 • Despesa per material: L’alumnat la família del qual no hagi abonat la quantitat fixada com aportació a les despeses de material (25€) no podrà participar en aquelles sortides que tinguin un cost igual o superior a la quota de material que no ha estat abonada.
 • Mesures de disciplina: Inclou la pèrdua del dreta d’assistir al centre durant un dia lectiu per la comissió reiterada de conductes contràries a la convivència. Serà a proposta de la persona tutora i sense que això comporti l’inici d’un expedient sancionador.
 • Els mòbils i altres aparells electrònics: No es poden fer servir al centre sense autorització (això ja ha estat així durant el curs 2014-2015). El professorat podrà agafar el mòbil o l’aparell a qui l’estigui fent servir i el portarà a qualsevol membre de l’equip directiu que, si comprova que es tracta d’un comportament reincident, retindrà l’aparell fins que els pares el vinguin a buscar.
 • Control dels usuaris dels ordinadors: L’alumnat que vulgui utilitzar un ordinador haurà d’omplir prèviament un registre que permeti exigir-li responsabilitats si en fa un mal ús.
 • L’alumnat major d’edat: Quan no vulguin que la persona tutora tingui entrevistes amb els seus pares ho ha de notificar per escrit a la direcció del centre.
 • Dret de vaga de l’alumnat: S’ha tingut en compte la sentència del Tribunal Suprem que estableix que l’alumnat de 3r d’ESO cap a munt no necessita el permís dels pares per a fer vaga.
 • Avaluació: Conté els criteris de promoció i acreditació de l’ESO que ja van ser aprovats en un claustre anterior i que han començat a aplicar-se durant el curs que acaba.
 • Bestretes de les sortides: Ordena el protocol de les sortides i especialment la seva gestió econòmica. Deixar clar que els pagaments que realitzen les famílies s’han de fer al banc i que les bestretes no es retornen llevat de casos excepcionals.
 • Servei de mediació: Contempla el nostre servei de mediació que ja va començar a funcionar el curs 2014-2015.
 • Formació de grups: Les normes fixen els criteris per a la confecció dels grups de 1r d’ESO i les prioritats pel que fa a la seva estabilitat al llarg de l’ESO.
 • Atenció a la diversitat: Queda meridianament clar que els recursos humans disponibles s’han de destinar prioritàriament a cobrir les necessitats derivades de l’atenció de la diversitat a l’ESO.
Publicat dins de General | Envia un comentari

Optatives 2015-16

El primer dia de classe, el proper dilluns 14 de setembre, l’alumnat de 1ESO, 2ESO i 3ESO haurà d’escollir les matèries optatives. L’oferta de matèries optatives del curs 2015-16 és:

OPTATIVES 1ESO: Tècniques d’estudi, hort, ampliació d’anglès, segona llengua estrangera (Francès), PIM Matemàtiques* i grup instrumental (música).

*va adreçat als alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge un cop incorporats al primer curs d’ESO o amb un baix nivell d’assoliment de les competències bàsiques en l’educació primària, tenen compromès l’assoliment dels objectius del primer curs d’ESO. A través de tutoria es comunicarà quin alumnat requereix d’anar al PIM.

OPTATIVES 2ESO: Expressió escrita, PIM de llengües**, Voleibol, segona llengua estrangera (Francès)***, ampliació d’anglès i ampliació de matemàtiques

** Alumnat amb un baix nivell d’assoliment de les competències en llengua catalana i en llengua castellana. A través de tutoria es comunicarà quin alumnat requereix d’anar al PIM.

***Té preferència l’alumnat que va fer francès a 1ESO. L’alumnat que escolli francès a 2ESO l’haurà de mantenir com a optativa fins a 4ESO.

OPTATIVES 3ESO: Emprenedoria, Introducció a la cultura clàssica, Mediació, Revista de l’Institut Cubelles i Segona llengua estrangera (Francès).

Publicat dins de Comunicats i avisos | Envia un comentari