Normes de funcionament: novetats curs 2015-2016

El passat 30 de juny, el claustre i el consell escolar van aprovar les normes d’organització i funcionament del centre que entraran en vigor el proper 1 de setembre de 2015. Les principals novetats són les següents:

 • Entrada al centre: L’alumnat que arribi un cop tancada la porta (8.20h) no podrà entrar al centre fins les 9.15h llevat de situacions excepcionals que hauran de ser acreditades (retards del servei públic de transport, visita mèdica, examen…).
 • Despesa per material: L’alumnat la família del qual no hagi abonat la quantitat fixada com aportació a les despeses de material (25€) no podrà participar en aquelles sortides que tinguin un cost igual o superior a la quota de material que no ha estat abonada.
 • Mesures de disciplina: Inclou la pèrdua del dreta d’assistir al centre durant un dia lectiu per la comissió reiterada de conductes contràries a la convivència. Serà a proposta de la persona tutora i sense que això comporti l’inici d’un expedient sancionador.
 • Els mòbils i altres aparells electrònics: No es poden fer servir al centre sense autorització (això ja ha estat així durant el curs 2014-2015). El professorat podrà agafar el mòbil o l’aparell a qui l’estigui fent servir i el portarà a qualsevol membre de l’equip directiu que, si comprova que es tracta d’un comportament reincident, retindrà l’aparell fins que els pares el vinguin a buscar.
 • Control dels usuaris dels ordinadors: L’alumnat que vulgui utilitzar un ordinador haurà d’omplir prèviament un registre que permeti exigir-li responsabilitats si en fa un mal ús.
 • L’alumnat major d’edat: Quan no vulguin que la persona tutora tingui entrevistes amb els seus pares ho ha de notificar per escrit a la direcció del centre.
 • Dret de vaga de l’alumnat: S’ha tingut en compte la sentència del Tribunal Suprem que estableix que l’alumnat de 3r d’ESO cap a munt no necessita el permís dels pares per a fer vaga.
 • Avaluació: Conté els criteris de promoció i acreditació de l’ESO que ja van ser aprovats en un claustre anterior i que han començat a aplicar-se durant el curs que acaba.
 • Bestretes de les sortides: Ordena el protocol de les sortides i especialment la seva gestió econòmica. Deixar clar que els pagaments que realitzen les famílies s’han de fer al banc i que les bestretes no es retornen llevat de casos excepcionals.
 • Servei de mediació: Contempla el nostre servei de mediació que ja va començar a funcionar el curs 2014-2015.
 • Formació de grups: Les normes fixen els criteris per a la confecció dels grups de 1r d’ESO i les prioritats pel que fa a la seva estabilitat al llarg de l’ESO.
 • Atenció a la diversitat: Queda meridianament clar que els recursos humans disponibles s’han de destinar prioritàriament a cobrir les necessitats derivades de l’atenció de la diversitat a l’ESO.
Publicat dins de General | Envia un comentari

Optatives 2015-16

El primer dia de classe, el proper dilluns 14 de setembre, l’alumnat de 1ESO, 2ESO i 3ESO haurà d’escollir les matèries optatives. L’oferta de matèries optatives del curs 2015-16 és:

OPTATIVES 1ESO: Tècniques d’estudi, hort, ampliació d’anglès, segona llengua estrangera (Francès), PIM Matemàtiques* i grup instrumental (música).

*va adreçat als alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge un cop incorporats al primer curs d’ESO o amb un baix nivell d’assoliment de les competències bàsiques en l’educació primària, tenen compromès l’assoliment dels objectius del primer curs d’ESO. A través de tutoria es comunicarà quin alumnat requereix d’anar al PIM.

OPTATIVES 2ESO: Expressió escrita, PIM de llengües**, Voleibol, segona llengua estrangera (Francès)***, ampliació d’anglès i ampliació de matemàtiques

** Alumnat amb un baix nivell d’assoliment de les competències en llengua catalana i en llengua castellana. A través de tutoria es comunicarà quin alumnat requereix d’anar al PIM.

***Té preferència l’alumnat que va fer francès a 1ESO. L’alumnat que escolli francès a 2ESO l’haurà de mantenir com a optativa fins a 4ESO.

OPTATIVES 3ESO: Emprenedoria, Introducció a la cultura clàssica, Mediació, Revista de l’Institut Cubelles i Segona llengua estrangera (Francès).

Publicat dins de Comunicats i avisos | Envia un comentari

Resultats de les enquestes de satisfacció 2014-2015

Ja poden ser consultats els resultats de les enquestes de satisfacció contestades per les famílies, l’alumnat i el professorat de l’Institut Cubelles. Cal clicar sobre la pestanya Enquestes.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Surt a concurs el servei de cantina de l’institut

S’ha obert el termini per a la licitació del contracte negociat del servei de cantina-bar de l’Institut Cubelles.  Les propostes poden ser presentades en un sobre tancat a la secretaria del centre abans de les 13 hores del dilluns 20 de juliol de 2015.

Es pot trobar tota la informació necessària al Perfil del contractant.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Calendari de les proves de recuperació de setembre 1r batxillerat

calendari proves extraordinàries 1bat set15_imatge

Publicat dins de General | Envia un comentari

Calendari de les proves de recuperació de setembre 2015 ESO

calendari proves extraordinàries ESO set15

Publicat dins de General | Envia un comentari

Grups de reforç de 1r d’ESO 2015-16

Al llistat de llibres de 1r d’ESo per al curs 2015-16 apareix que a les matèries de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i socials hi ha grup de reforç i tenen llibres diferents (apareix en un llistat a continuació de la taula).

Quins nous alumnes de 1r d’ESO que comencen ara al setembre van al grup de reforç? A partir de la informació que facilita el centre de primària de procedència, durant la primera quinzena de juliol es determina quin alumnat anirà al grup de reforç. Aquell alumnat que vagi al grup de reforç, l’Institut es posarà en contacte amb les famílies per notificar-ho abans del 15 de juiol de 2015.

Per tant, és recomanable que les famílies d’alumnes de 1r d’ESO s’esperin a comprar els llibres de català, castellà i matemàtiques fins el 15 de juliol proper.

Llistat dels llibres de 1r d’ESO 2015-16

Publicat dins de General | Envia un comentari

Aplicació per a descomprimir arxius .zip

En els dossiers d’activitats d’estiu, podeu trobar arxius comprimits amb extensió .zip

Per a poder extreure l’arxiu word o pdf que està comprimit cal tenir una aplicació específica.  A continuació s’adjunta l’enllaç a 7zip, aplicació gratuita per a descomprimir arxius

https://www.softcatala.org/wiki/Rebost:7zip

Publicat dins de General | Envia un comentari

Llibres de text 2015-16

Llibres de text 2015-16

Publicat dins de General | 2s comentaris

Activitats d’estiu 2015

En el segünt enllaç ja es poden consultar els dossiers amb les activitats d’estiu 2015:

- En el cas de l’alumnat que no hagi superat una matèria, cal que al setembre es presenti a la prova de recuperació dels primers dies del mes de setembre i que en el moment de començar l’examen, lliuri el dossier de recuperació. Cal fer examen de recuperació i dossier de recuperació.

- En el cas de l’alumnat que ha aprovat, cal que faci aquells dossiers que en el nom de l’arxiu diu “aprovats” i que el lliuri en iniciar el curs el proper 14 de setembre de 2015.

 

ACTIVITATS ESTIU

 

Publicat dins de General | 5s comentaris