El fotoperiodisme i la comprensió lectora.

Avui us presentem una activitat cooperativa per treballar unes de les habilitats que els alumnes han d’activar i automatitzar per ser un lector competent: la realització d’hipòtesis sobre el contingut i la comprovació d’aquestes. Aquestes habilitats es troben dintre del que es coneix com la comprensió lnferencial, aquesta, segons Català (2007)“és la veritable essència de la comprensió lectora, ja que és una interacció constant entre la persona que llegeix i el text”. (pp. 11). Es fa patent, doncs, que és important desenvolupar-la en els nostres alumnes.

esquema_fotoperiodismeL’objectiu de l’activitat que es proposa a continuació és oferir als alumnes l’oportunitat d’activar la comprensió inferencial, però no des de la lectura del títol o d’un fragment de text, sinó des d’una cosa, especialment amb nenes que mostren dificultats en la lectura, molt més atractiva i que no genera un rebuig inicial: la imatge. A més a més, l’organització de l’activitat està pensada per crear un interrogant, el qual, motiva a l’estudiant a descobrir si el que ha intuït és cert o no.

Altres aspectes que es treballen són la comprensió crítica i l’expressió oral.

Quins nivells?

L’activitat, en general, es pot utilitzar des de P3 fins a primer cicle de l’ESO, o més. L’únic que hem de tenir en compte és : a) variar el nivell del text que han de llegir, evidentment, amb els més petits caldrà que sigui la mestra qui llegeixi, escollir imatges adients per al public al que va destinat i adaptar les activitats que els demanem fer. Tanmateix, els materials que avui compartim amb vosaltres estan pensats per treballar amb sisè i primer cicle d’ESO.

Material:

  • Fotografies i full amb preguntes guia (descarrega)

  • Retoladors de colors (un color diferent per a cada membre del grup)

  • Fulls en brut per anotar el que es necessiti o retoladors veletta i pissarra (recordeu: cartolina i funda de plàstic i ja ho tenim)

  • Cartolines

  • Tisores

  • Cola

  • Full per elaborar l’exposició oral. (descarrega)

  • Càmera/mòbil

  • Full per valorar l’exposició dels companys. (descarrega)

  • Diccionari

Organització

L’activitat està pensada per treballar en grups de 4 a 6 persones. Els grups de 4 són més eficients.

Per saber com crear grups de treball cooperatiu podeu llegir el següent post de Santiago Moll: http://justificaturespuesta.com/aprendizaje-cooperativo-como-formar-equipos-de-aprendizaje-en-clase/

Duració: tota l’activitat dura unes 3-4 sessions.

Descripció de l’activitat:

Inicieu l’activitat fent que cada grup, en 5 minuts (o menys), decideixi el seu nom.

Introduïu les imatges amb les preguntes guia en un sobre. Cada grup ha de triar un número del 1 a tantes fotografies com tingueu. Se’ls reparteix el sobre en funció del número triat.

Un cop tots hagin rebut el sobre l’obren i observen la imatge amb tranquil·litat. Llavors ja poden començar a respondre a les preguntes (on creus que està feta la fotografia, quan, que apareix, per quin motiu creus que està feta aquesta fotografia, etc…). En grup van debatent i oferint les seves respostes.

Transcorreguts uns minuts es reparteix la cartolina i els retoladors de colors. La consigna és que han d’enganxar la foto al mig de la cartolina i han de dividir-la en dos. En una part han de posar “ Em sembla que…/Penso que…” i en l’altra meitat “ I en realitat és…”. Un cop hagin fet això poden anar anotant les seves respostes, ara a la part de Em sembla que… És important que tots contribueixin en alguna cosa, és per això que cada participant ha d’escollir un color del retolador, escriure el seu nom amb el color escollit, i amb això tindrem constància de si han participat. A més a més cal remarcar la idea als alumnes que és un esquema.

A mesura que els grups vagin acabant se’ls reparteix el text que acompanya a la foto. Es reparteix un text per grup, així han de buscar estratègies de lectura cooperatives (un llegeix en veu alta i els altres escolten, llegeixen un fragment cada un en veu baixa i l’expliquen…etc) o tothom llegeix en veu baixa i desprès comenten.

Quan ja tenen llegit el text han d’omplir la meitat de la cartolina on diu “I en realitat és…” responent a les mateixes preguntes que han guiat la part inferencial.

Quan han acabat amb aquesta part se’ls reparteix la guia per elaborar la breu exposició oral que han de realitzar per als companys de classe. Cada grup s’organitza com ell vol.

Un cop s’ho han preparat ja poden realitzar l’exposició. Mentre la realitzen es filma el que fan per poder avaluar la seva execució entre tots.

Criteris d’avaluació:

Se’ls deixa clar que hi ha una nota del desenvolupament del grup i una altra d’individual.

Els ítems que utilitzarem i que els alumnes ha de conèixer són:

– Hi ha col·laboració entre els membres del grup (si hi ha algú amb determinades dificultats per escriure, llegir, etc, la resta han d’ajudar-lo, ja que la nota del treball final és la seva també)

– Participació

– Faltes d’ortografia (cada professional selecciona les faltes que creu que no poden aparèixer)

– Expressió oral:

Serietat en el moment de realitzar l’expressió oral.

Utilitzar un llenguatge adequat (en el full guia per realitzar l’exposició oral s’anima a utilitzar paraules “cultes” , utilitzar un llenguatge més formal.

Utilitzar les propostes de paraules i frases que s’ofereixen en el full guia.

Vocalització correcta.

To de veu adient.

TIPS:

Cal aclarir des del principi tots els passos que es seguiran i els criteris d’avaluació de l’activitat.

És necessari que es vagi passant pels grups, especialment durant la lectura dels textos ja que no estan adaptats, a excepció d’alguna paraula que sí que s’ha modificat per la dificultat. És important que a mesura que anem per les taules animem als alumnes a que busquin paraules que no entenen al diccionari o ajudar-los a extreure el significat pel context.

Si voleu crear vosaltres més activitats d’aquest estil podeu extreure fotografies  visitant pàgines web com la del National Geographic o la del word press photo.

VARIANTS

Evidentment és una activitat que es pot fer en qualsevol llengua. La d’avui és per llengua castellana.

Però també pot ser una activitat maca per treballar els valors en funció de les imatges que trieu. També per treballar història o geografia.

UN PAS MÉS?

Podeu acabar l’activitat tal com ho expliquem, però també la podeu allargar o modificar. Per exemple, fent que ens entreguin una redacció sobre quina de les fotografies de totes les exposades els ha agradat més, o, una cosa que els encanta, es preparar preguntes tipus test, pels companys, sobre la seva fotografia i la informació del text. Desprès de les presentacions podeu organitzar un concurs amb les preguntes preparades pels grups pels companys.

Referències:

Català, M (2007) La lectura des del punt de vista d’una mestra. En G.Català, M. Català, E.Molina, R.Monclús. Avaluació de la comprensió lectora Vol II. (pp. 13-62). Barcelona: Graó