Ciències Socials

En aquest apartat trobaràs les unitats de geografia i història amb tota mena de recursos i activitats.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

NOTA FINAL TRIMESTRAL

Exàmens: 30% (a partir de 4)

Treballs: 40%

Actitud: 20%

NOTA  FI DE CURS

– Mitjana aritmètica dels tres trimestres: 100%

– L’avaluació no és contínua, això significa que s’han d’aprovar tots els trimestres per poder calcular la mitjana de fi de curs. Si l’alumne no aprova algun dels trimestres tindrà dues oportunitats més per aconseguir aprovar-los, ja que podrà presentar-se a la recuperació de juny i/o a la de setembre.

FALTES D’ASSISTÈNCIA

  • Si un alumne acumula cinc faltes d’assistència i no les justifica se li descomptarà un punt de la nota final trimestral.
  • Quatre retards equivalen a una falta no justificada.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/ciencies-socials-manent/geografia-i-hist%C3%B2ria

http://www.buxaweb.cat/dossiers/organitzacioterritorial.htm