Aula Oberta

Benvinguts a l’espai de l’Aula Oberta!

Els alumnes de 4t AO trobaran aquí indicacions, avisos, recursos i molt més vers les assignatures de Llengua Castellana i Literatura, Llengua Catalana i Literatura i Ciències Socials. A més, també disposen d’un espai per a les diferents qüestions de tutoria i referents a les pràctiques laborals.


Què són les Aules Obertes?


 

L’AO del Berenguer

OBJECTIUS

-Desenvolupar les competències bàsiques: comprensió i expressió orals i escrites, agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes, coneixements essencials dels àmbits social i científic i autonomia en el treball escolar.

-Establir relacions personals positives.

-Incrementar el nivell d’autoestima, la motivació pels aprenentatges i les espectatives de futur de l’alumnat.

-Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar, social i laboral.

-Assolir els aprenentatges necessaris per a obtenir el graduat en educació secundària.

METODOLOGIA

Pel que fa a la metodologia, s’ha de donar prioritat als aspectes següents:

-Treball global de continguts de diferents àrees (propiciat per aqueixa estructuració de continguts).

-Diversificació d’estratègies d’aprenentatge: explicacions, treballs pràctics, recerca d’informació, projectes individuals i de grup…

-Diversificació de materials i suports: documents escrits, audiovisuals, informàtics…

-Incorporació de les TIC com a eina ordinària en les diferents àrees.

-Combinació del treball individual (necessitats individuals) amb el treball en grup (hàbits de socialització).

-Seguiment sistemàtic de l’activitat de l’alumne.

-Diversificació de les activitats i dels instruments d’avaluació: exercicis autocorrectius, correcció col•lectiva, coavaluació, exposicions individuals i col•lectives, proves…

 ORGANITZACIÓ

ACTIVITATS EN ESPAIS ESPECÍFICS

Formació bàsica: 12 hores

-Treball de continguts de les àrees de llengües (català, castellà i anglès), matemàtiques, ciències naturals i ciències socials.

Formació pràctica: 6 hores

-Formació pràctica (6 hores) a diferents empreses proposades per la regidoria d’educació de l’ajuntament d’Amposta, segons el conveni signat (v. annexos) El seguiment d’aquestes activitats el farà el tutor de l’AO, d’acord amb els documents que adjuntem als annexos. Aquesta formació pràctica forma part del currículum de l’alumnat i es tindrà em compte com una àrea més a l’hora de decidir si obtenen el graduat en ESO o no. L’horari d epràctiques és: dimarts, dijous i divendres de 9.30 a 11.30h.

Desenvolupament personal (Habilitats socials): 1 h (tutoria)

-Dinàmica de grup: relació, compromís, afectivitat, resolució de conflictes…

-Treball de valors, competències i habilitats socials: comunicació, capacitat assertiva, autoestima, respecte, tolerància, negociació, emotivitat…

-Orientació escolar: seguiment i valoració de les activitats i dels progressos dels alumnes, orientació personal, acadèmica i professional…

-Orientació laboral: recerca de feina, recursos de l’entorn, drets i deures dels treballadors, compleció de formularis…

ACTIVITATS A L’AULA ORDINÀRIA: 5 hores

-Anglès (3 hores), crèdit de tutoria, projecte de recerca (1 hora), religió, alternativa a la religió i educació ètico- cívica (2 hores).

-Participació en activitats col•lectives: actes culturals, sortides…

COMPROMISOS

Els pares o tutors dels alumnes de l’aula oberta han de signar el contracte pedagògic que autoritza l’adaptació curricular i les sortides per a les pràctiques a l’empresa.

A l’ inici de curs els alumnes i els pares o tutors també hauran de signar un document que recull uns compromisos. Se’ls avisa que si no compleixen els compromisos podran ser expulsats de l’Aula Oberta.

Els alumnes han d’omplir un diari setmanal de la seua estada a l’empresa.

Els responsables de l’empresa han d’emplenar una fitxa de control que el tutor de l’AO recollirà periòdicament.

El tutor de l’AO lliurarà al responsable de l’empresa un protocol d’actuació en cas d’urgències mèdiques de l’alumnat en hores de pràctiques.

L’Ajuntament d’Amposta i l’Institut Ramon Berenguer estendran un diploma de reconeixement de les pràctiques realitzades.