LLengua Catalana i Literatura

Arxiu Curs 2015- 2016


Recursos didàctics

 

CRITERS D’VALUACIÓ I DE CORRECCIÓ

  • Examen trimestral: 30%
  • Treball acadèmic: 50%
  • Actitud: 20%

Criteris de correcció​

Faltes d’ortografia:  -0’1 fins a dos punts de la nota de las activitats i de las proves escrites.

Avaluació contínua: els continguts del primer trimestre s’acumulen en el segon, i aquests en el tercer.

Per calcular la nota final de curs, els tres trimestres tindran el mateix valor.

Alumnat amb PI (Pla Individualitzat): als que puguin seguir el ritmo de la classe ordinària, se’ls adaptaran els criteris de correcció. Si l’alumnat presenta dificultats per seguir el ritmo de la classe ordinària, el PI detallarà i prioritzarà els continguts d’acord a les seves capacitats i al seu ritme d’aprenentatge.