Fenòmens de contacte vocàlic

Els fenòmens de contacte entre dues vocals es produeixen sempre que una paraula acabi en vocal i la següent hi comenci, sense que hi hagi cap mena de pausa entre ambdues. En aquesta situació les vocals en contacte poden sofrir modificacions, tot creant nous enllaços sil·làbics i una nova redistribució sil·làbica entre les paraules afectades. Pensem que el català té una pronúncia molt laxa i, per tant, tendeix a cercar el mínim esforç en la pronunciació, té la tendència a suprimir el hiat sempre que es pugui i a substituir-lo per la diftongació de les dues vocals que es troben en contacte o per elisió, de manera que poden tenir lloc dos fenòmens fonètics diferents, a saber, o bé les dues vocals pertanyents a mots diferents s’agrupen formant una sola síl·laba (sinalefa) o bé deixa de pronunciar-se una de les dues vocals (elisió).

L’ocurrència de sinalefes i elisions depèn en bona mesura del nivell elocutiu emprat: el hiat predomina en un estil acurat i, a l’extrem oposat, l’elisió predomina en un estil descurat; en l’estil col·loquial, en l’endemig, hi predomina la diftongació.

Els fenòmens de contacte vocàlic són aquests:

hiat: seqüència de dues vocals contigües pertanyents a una mateixa paraula però a síl·labes diferents (teatre || real || caos || raó || oboè)

diftong/triftong: seqüència de dues (o tres) vocals contigües pertanyents a una mateixa paraula i formant una única síl·laba (gual || riu || desmai || guaita || pauta)

sinalefa: diftong sintàctic (tu enganyes || destí universal || omple-ho || ferides i úlceres || soci humil)

elisió: manca d’articulació d’una de les dues vocals de paraules diferents que entren en contacte (setze anys || pinta esglésies || ja és aquí || l’escola era lluny || pati esplèndid)

Cal fer la remarca que, en l’àmbit del mot, quan parlem de dues vocals en contacte ens referim a dues vocals ortogràfiques; des d’una perspectiva fonètica, parlem de la combinació d’una vocal amb un gradual, ja que tota síl·laba està constituïda per una única vocal, que en constitueix el nucli. El gradual és una semiconsonant si precedeix el nucli sil·làbic o bé una semivocal si el segueix.

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *