Introducció

Una de les matèries que compten amb una creixent demanda entre l’oferta formativa del MEM ( Moviment Educatiu del Maresme ) és la de Kinesiologia.

Som més d’un centenar d’educadors i educadores qui, al llarg dels darrers anys, hem participat en els diferents cursos que a tal efecte han estat organitzats.

La necessitat de reduir la diversitat de les dificultats d’aprenentatge, la voluntat d’ajudar a un millor desenvolupament personal i educatiu de la infància, i la urgència de trobar fórmules que augmentin la motivació de l’alumnat per les feines docents, ens han portat a voler conèixer aquesta nova eina.

La Kinesiologia ( kinesis = moviment, logos = raonament ) estudia una sèrie d’exercicis que activen els nostres circuits cerebrals i creen les condicions per fer un aprenentatge més fàcil i plaent.

Es tracta doncs d’una gimnàstica del cervell que treballa, entre d’altres, els següents aspectes:
-Millora de l’atenció.
-Capacitació per a la lectura.
-Capacitació per a l’escriptura.
-Incentivació del raonament matemàtic.
-Desenvolupament de la capacitat creadora.
-Disminució de l’estrès escolar infantil.

El continguts dels cursos estan orientats tant a l’adquisició dels coneixents sobre el funcionament del nostre cervell, com a l’estudi dels exercicis que poden ajudar a les persones a activar totes les seves capacitats.

D’altra banda, cal dir que una bona part dels moviments que ens proposa aquesta gimnàstica és de molt fàcil execució a la pròpia aula i poden resultat fins i tot entretinguts per l’alumnat que els ha d’executar.