Daily Archives: 18 desembre 2008

R.DESCARTES. La Geometria / Introducció, traducció i notes de J. Pla i Carrera, P. Viader i Canals

L’any 1999 es va publicar aquesta obra del francès René Descartes traduïda al català. El llibre està dividit en quatre parts comptant una extensa bibliografia i dos índexs del llibre: un d’onomàstic i un altre d’analític. La primera part serveix com a introducció i és l’espai on els autors fan una magnífica introducció a aquesta referència dins de la història de la matemàtica. La Geometria és un dels tres assaigs del Discurs del Mètode, obra que en la seva totalitat va aparèixer en 1637 a Leiden (Holanda). Descartes volia mostra que el seu mètode era totalment nou i el va aplicar a la geometria i també a l’òptica i l’astronomia. Segons ens explica el seu primer biògraf Adrien Baillet, la nit del 10 de novembre de 1619, a Descartes “li fou revelada la clau màgica que li obria l’accés al tresor de la naturalesa i que el col·locava en situació de posseir els vertaders fonaments de totes les ciències“. Amb aquesta obra, Descartes “crea” la geometria algebraica reduint tots els problemes geomètrics a equacions polinòmiques. Així, el llibre I es titula “Dels problemes que es poden construir fent ús exclusiu de les circumferències i de les línies rectes” i en ell, comença donant les regles per multiplicar, dividir i extraure l’arrel quadrada de segments donats usant únicament regle i compàs. Ell mateix ens avisa que sovint no cal dibuixar aquestes línies sobre el paper. És suficient designar-les mitjançant lletres, una lletra per cada línia. Així per tal d’addicionar la línia BD a GH, anomeno a una d’elles i b, a l’altra, i escric a + b. Escriuré a – b per indicar que he sostret b de a. I ab, per indicar la multiplicació de l’una per l’altra. Posaré a/b [usant la notació habitual per les fraccions] per tal de dividir. I aa, o a2 per indicar que he multiplicat a per ella mateixa…. Amb aquesta premisa, el plantejament dels problemes de tot el llibre serà el següent: “si volem, doncs, resoldre un problema qualsevol, caldrà d’antuvi suposar-lo ja resolt i aleshores donar nom a totes les línies que ens semblin necessàries per a la seva construcció, tant les que són desconegudes com les altres. Aleshores, sense fer cap mena de distinció entre les línies conegudes i les que no, cal recórrer la dificultat d’acord amb l’ordre que ens mostri de la forma més natural possible les relacions que hi ha entre elles, fins a aconseguir expressar una mateixa quantitat de dues maneres: això és el que s’anomena equació, atès que els temes d’una de les expressions són iguals als de l’altra“. Si l’equació que obté és de 2n grau, diu que es pot resoldre amb regle i compàs i d’aquesta manera, resol l’equació general de segon grau mitjançant la construcció d’un triangle rectangle i una circumferència. També resol el problema d’Apol·loni de les tres i quatre rectes. Aquest problema consisteix en, donades les rectes AB, AD, EF, GH… en posició (i.e. coneixem la seva posició relativa), hem de determinar els punts C tals que si tirem rectes CB, CD, CF, CH… formant angles donats amb les anteriors, es compleixi la relaió CB · CD = k · CF · CH amb k constant. Descartes resol el problema fent servir l’àlgebra bàsica i arriba a la conclusió que el lloc geomètric dels punts C és una cònica.

El llibre II porta el títol “De la naturalesa de les línies corbes” i és l’espai on Descartes fa geometria algebraica pròpiament dita. S’ha de tenir en compte que els grecs tenien tres tipus de problemes: els plans  (regle i compàs), els sòlids (còniques) i els linelas (on s’havia d’usar una corba arbitrària). Descartes inventa un compàs per generar corbes i es dedica a investigar quin tipus de corbes pot obtenir: el resultat són les corbes x4n = a2 (x2 + y2)2n-1 per n > 0. Un cop resolt, classifica les corbes segons el gènere (i no el grau!): 1r gènere per les corbes de 1r i 2n grau, 2n gènere per les de 3r i 4t, 3r gènere per les de 5è i 6è… Després d’explica un altre compàs generador, Descartes diu que el seu mètode pot resoldre el problema de les cinc rectes d’Apol·loni que els grecs no sabien resoldre. Tanmateix, només resol el cas de quatre paral·leles equidistants i una perpendicular. Una altra de les innovacions del francès és la de plantejar-se trobar l’angle entre dues corbes. Descartes busca la recta normal a una el·lipse i introdueix el mètode dels coeficients indeterminats per resoldre el problema.

Finalment, en el llibre III, sota el títol “De la construcció de problemes sòlids i més que sòlids“, Descartes desenvolupa la seva àlgebra i l’escriu igual que ho faríem actualment nosaltres: x, y… per les incògnites i a, b… per les constants. També desenvolupa la coneguda com regla dels signes de Descartes on pot determinar el nombre d’arrels positives i el de negatives tan sols analitzant el nombre de canvis de signe dels coeficients d’un polinomis. També dóna la regla de Ruffini i resol gràficament la cúbica, la quàrtica, la quíntica i la sèxtica.

La segona part d’aquesta edició catalana és la traducció íntegra del text amb més de tres-centes notes explicatives que fan que el text esdevingui una font d’informació molt interessant tant des del punt de vista històric, com des del punt de vista matemàtic.

FITXA TÈCNICA:

PUNTUACIÓ (sobre 5):

NIVELL: Batxillerat.       Nº PÀGINES: 169.             ISBN: 84-7283-453-0

EDITORIAL: Institut d’Estudis Catalans/Eumo Editorial/Editorial Pòrtic