Què ha de fer un alumne que no pot fer EF?

Es pot donar el cas que algun alumne no es trobi en condicions per realitzar activitat física, ja sigui per una lesió o per una malaltia, etc.

Aquests alumnes seran considerats exempts de la pràctica d’activitat física durant el període de convalescència però NO estaran exempts de les classes d’Educació Física i hauran d’assistir-hi.

Cal recordar que a la classe d’Educació Física es realitzen nombroses activitats que no requereixen d’esforç físic o l’esforç físic és moderat. El professor, en cada cas, i tenint en compte la informació proporcionada pels pares i pels metges, pot valorar la participació d’aquests alumnes en les classes d’Educació Física, on podrà assignar variades tasques: com la de col·laborar amb el professor, corregir als seus companys i ajudar-los en les activitats, treure i guardar material, escriure un diari de sessions on quedin recollits els continguts desenvolupats en cada classe, acudir a la Mediateca de l’escola per elaborar treballs relacionats amb la matèria, etc.

Els alumnes exempts d’activitat física han de portar un escrit signat pels pares on quedi reflectida la causa d’aquesta exempció, els dies de durada, i una fotocòpia de l’informe mèdic.

Si no has fet classe d’Educació Física, per explicar els motius omple el següent enllaç:

https://docs.google.com/a/balmes.epiaedu.cat/spreadsheet/viewform?formkey=dHVLdXg2ekpJcm9zdVlqN3p2enMxWnc6MQ

 

 

Menjar bé per viure millor

El doctor Berrino ens diu que la recomanació de l’OMS és que només un 8% de les calories que ingerim siguin proteïnes, i en la nostra societat en mengem el doble de les que es necessiten.

També ens explica per què hem de reduir el consum de carn vermella: és molt rica en ferro, un tipus de ferro que és molt oxidant i que afavoreix la formació de substàncies cancerígenes a l’intestí

http://www.tv3.cat/videos/4288610/Franco-Berrino-menjar-be-per-viure-millor

Plans i eixos

Pla medià

El pla medià  divideix el cos en dues meitats “simètriques” (dreta  i esquerra). Aquelles estructures situades a nivell del pla medià  s’anomenen “medià” o “mediana”, les que estan pròximes “medials” i les que s’allunyen  “laterals”.

Eixos del cos:

  • Vertical (longitudinal o crani-caudal). Els  elements situats en aquest eix es denominaran cranials o caudals segons  es trobin més propers a un extrem o a l’altre del mateix.
  • Horitzontal o transversal. Els punts localitzats en aquest eix  rebran la denominació de laterals o medials segons  es trobin més propers o més allunyats de la línia media.
  • Sagital (dorsventral o anteroposterior). En  aquest eix, els diferents punts localitzats en el tronc es denominen ventrals (anteriors) si es troben per davant de la línia media o dorsals (posteriors)  segons es trobin per darrere. Als membres superior i inferior s’utilitza només  anterior o posterior.

Plans del cos:

  • Frontal (o coronal): inclou els eixos longitudinal i  transversal i divideix ell cos en una part anterior i una altra posterior.
  • Sagital:  correspon als eixos longitudinal i dorsoventral. Divideix el cos una part  esquerra i una altra dreta. Si coincideix amb el pla medià s’anomena pla sagital i mig. Aquells plans paral·lels  a aquest últim s’anomenen també parasagitals.
  • Transversal: en el  que es troben els eixos transversal i dorsoventral. Aquest pla divideix el cos  en una part superior i una altra inferior.

Aquesta nomenclatura té algunes vegades un sentit relatiu, per exemple la laringe es situa caudal al cap si l’estudiem per separat però és cranial respecte el tòrax o al cos humà estudiat en posició anatòmica.

Posicions i moviments

Posicions

Quan una persona està allitada s’anomena  “decúbit”. Si està panxa amunt és decúbit supí, si està de costat decúbit  lateral i panxa avall decúbit pro

Una persona asseguda està en sedestació mentre  que si està dempeus estarà en bipedestació

Altres postures utilitzades per procediments  exploratoris són la de litotomia (exploració ginecològica) o la quadrupèdia (sobre quatre grapes).

Moviments  principals
Els moviments principals del cos es poden descriure en els plans i eixos anomenats.

  • Els moviments de flexióextensió es donen sobre el pla sagital amb un eix transversal.
  • Els moviments d’abducció (separació d’un  membre del cos o pla medià) i d’adducció (aproximació) es realitzen sobre  el pla frontal amb eix sagital.
  • Els moviments de rotaciósupinaciópronació es realitzen en un pla transversal sobre un eix  longitudinal.

A part d’aquests moviments, n’hi ha  d’altres, que comentarem en un altra apartat