AVALUACIÓ

Una de les evidències per saber si el que s’ha après ha estat significatiu, és quan veus que els alumnes han estat capaços de transferir el que han après a un altre grup d’alumnes.

Prèviament es va acordar amb els alumnes el que s’avaluaria:

-observar els animals detingudament i amb cura

-inquietud per realitzar descobertes

-saber completar un fitxa tècnica d’una espècie d’animal

-respectar i mostrar actitud col·laborativa en el treball en grup

-saber transmetre el que s’ha après a un altre grup d’alumnes

Els alumnes han utilitzat rúbriques individuals d’autoavaluació i coavaluació. Els mestres tenien també altres rúbriques per avaluar els alumnes i el funcionament dels grups d’experts.

Els alumnes han recollit en una carpeta d’aprenentatge els aspectes treballats en el projecte.

Els alumnes han utilitzat rúbriques individuals d’autoavaluació i coavaluació. Els mestres tenien també altres rúbriques per avaluar els alumnes i el funcionament dels grups d’experts.

Els alumnes han recollit en una carpeta d’aprenentatge els aspectes treballats en el projecte.

 

AVALUACIÓ

Seguim compartint amb vosaltres alguns detalls del projecte “El món submarí” que van realitzar els alumnes de cicle mitjà. L’avaluació és un element en el que hem començat a introduir canvis i esperem poder implementar noves pràctiques que ens ajudin a conéixer millor el nivell d’aprenentatge dels nostres alumnes.

En el projecte “El món submarí” s’ha realitzat tant l’avaluació inicial, l’avaluació formativa, com l’avaluació final. En primer lloc la mestra va esbrinar quins coneixements previs tenien els alumnes sobre el tema triat. Van realitzar un dibuix, el van explicar per escrit i també de manera oral als seus companys. Amb aquestes idees van elaborar un mapa conceptual inicial i es va donar el tret de sortida al projecte. Aquest mapa es va anar ampliant a mesura que avançava el projecte i els alumnes anaven trasformant aquestes idees inicials, ja fos ampliant-les o modificant-les.

Pel que fa a l’avaluació formativa, s’ha realitzat en diversos moments del projecte, ja fos amb graelles d’observació, amb qüestionaris o amb rúbriques d’autoavaluació. El diàleg entre la mestra i els alumnes ha permès saber si els aprenentatges s’anaven assolint. El fet d’observar el mapa conceptual i interpretar quin camí s’estava seguint per ampliar-lo, també ha estat una eina d’avaluació. Alhora s’ha fet treball en grup i havien d’exposar la informació recollida als seus companys.

I per últim, pel que fa a l’avaluació final, la mestra va demanar als alumnes que fessin un escrit explicant el que havien après. També va poder comprovar el nivell d’aprenentatges assolits quan entre tots van verbalitzar el procés d’aprenentatge realitzat per confeccionar el mapa conceptual.

Avaluació del projecte “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

L’avaluació té en compte tant el treball de l’alumnat com una avaluació del propi projecte per part del professorat i alumnat.

L’avaluació de les tasques dels alumnes es realitza amb les eines següents:

 • Com avaluem la realització del projecte (procés) i el producte final? Com plantegem l’avaluació formativa?
  • Es ponderen diferents elements de la forma següent
   • 10% actitud a l’aula i durant la sortida
   • 20% planificació del propi grup i seguiment del treball
   • 40% contingut del treball
   • 30% presentació oral:
    • 20% per part del professorat
    • 10% per part dels companys
  • El seguiment dia a dia permet orientar la tasca de l’alumnat
 •  Com intervenen els alumnes en la seva avaluació i valoració del projecte?
  • En l’exposició oral, els grups coavaluen a partir d’una rúbrica
  • Es fa una enquesta per valorar el conjunt del projecte
 • Usem la carpeta d’aprenentatge com a recurs d’avaluació?
  • Sí, es fa servir un sites
 • Amb quines evidències avaluem si els aprenentatges són significatius? A través de quins instruments o dinàmiques es poden tenir evidències dels aprenentatges?
  • Com  a element fonamental es fan servir rúbriques, concretament per a la planificació i seguiment del treball que fan els propis grups, per avaluar el contingut del treball, per avaluar la presentació oral
 • Com avaluem el treball en equip? Com obtenim dades individualitzades tot i que els alumnes treballin en equip? Tenim en compte diferents elements:
  • el professor posa una nota de seguiment del treball i d’actituds a cada hora
  • coavaluació de funcionament del grup
  • coavaluació de l’exposició oral
  • el professorat avalua el producte final de l’equip
 • Es plantegen activitats conclusives perquè els aprenents reconstrueixin el seu procés o recorregut: “on era a l’inici i on sóc ara?”
  • A cada activitat els alumnes es plantegen uns objectius que després es valoren amb el professorat (sobretot grau de compliment i plantejament dels dies següents).
  • L’exposició oral és un mecanisme de presentació del treball realitzat on es planteja explícitament com ha funcionat el grup:  tenen en compte les dinàmiques de grup, el treball, etc. 
  • Amb l’exposició oral tots els grups aprenen dels altres perquè els temes són diferents vessant del tema central, que és l’aigua
 • Com emplenem els informes d’avaluació? Com plantegem la qualificació del projecte / versus qualificació de la matèria/es? Per a què serveix aquesta qualificació? Podem negociar amb cada alumne el significat de la nota, dins el seu procés personal d’aprenentatge? 
  • La nota del projecte consta com  a crèdit de síntesi.
  • Amb els nous butlletins de qualificacions, la nota dels projectes repercutirà a la nota de les matèries.
  • Amb la coavaluació, l’alumnat participa del procés d’avaluació.

Per altra banda, l’equip docent avalua el projecte a través de:

 • Avaluació del projecte i propostes de millora.
 • Enquesta a l’alumnat.

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

L’avaluació del projecte ha estat formativa i continuada. S’ha utilitzat l’observació directa, el dossier d’aprenentatge, les rúbriques, l’autoavaluació i la coavaluació.

RECULL FOTOGRÀFIC DEL PROJECTE

A més de l’avaluació dels/les alumnes s’ha fet una avaluació de tot el procés: programació, elaboració i grup de treball. La valoració és molt positiva i ens encoratja a seguir treballant per projectes. Sabem que encara estem en un procés d’aprenentatge i per això, de cares al curs vinent, farem un curs dins del Pla de Formació de Zona, per ajudar-nos en aquest procés de canvi.

Avaluació “I un cop aquí, què? (INS Brugulat)

L’avaluació del projecte ha estat contínua i s’ha basat fonamentalment en els punts següents:

 • Observació del treball cooperatiu a l’aula i implicació en el projecte.
 • Valoració de les principals tasques (amb rúbriques):
  • Entrevista
  • Graella de rols del grup
  • Portafolis
  • Infografia #aixòésracisme
  • Espot reinvindicatiu
  • Esborrany del relat de vida

Rúbrica per valorar l’espot

 • Producte final (relat de vida)

Totes les qualificacions han quedat recollides a l’apartat corresponent del curs Moodle. Posteriorment, aquestes qualificacions es van tenir en compte per a l’avaluació de les competències digital i de l’àmbit personal i social.

Exposició de les tasques i el producte final

 

Avaluació

L’avaluació de la proposta es realitza en determinats moments del projecte. Convé destacar:

-Avaluació inicial: És el punt de partida de la proposta. Es detecta que l’escola no compta amb cap banda sonora que l’identifica. A partir d’aquest interès inicial per part de l’alumnat es decideix tirar-ho endavant.

-Observació directa: Els docents que han participat en el projecte han anotat en una llibreta de camp totes les percepcions i evolucions a mesura que s’anava avançant.

-Enregistraments amb la gravadora de vídeo i de so: S’ha enregistrat a l’alumnat durant tot el procés d’execució i s’han visualitzat/escoltat conjuntament amb ells/es.

-Rúbrica d’avaluació final: L’alumnat ha realitzat una autoavaluació final tenint present diferents elements, tant a nivell de coneixements com d’actitud i motivació.

-Coavaluació: Ha estat present al llarg del desenvolupament del projecte. L’alumnat ha treballat en grups cooperatius i al finalitzar cada sessió avaluaven la tasca realitzada. S’ha optat per diferents tipologies d’avaluacions: comentari qualitatiu, quantitatiu, exposició oral, concert, etc.

Seguim!

AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquest projecte té diferents moments:

En primer lloc partim de l’observació a l’aula on es detecten les dinàmiques de grup, el treball en equip, l’empatia entre els iguals i l’aportació de cadascun dels alumnes.

 En segon lloc es té en compte les diferents tasques que realitzen a nivell individual i en petit grup.

 Finalment s’avalua l’exposició que s’ha preparat cada grup on expliquen tot el procés del projecte i s’evidencia els continguts que han adquirit.

AVALUACIÓ

En l’avaluació del projecte es tenen molts aspectes en compte.

Es fa una avaluació per part de la mestra a l’inici, durant el procés i al final. Aquesta avaluació es fa a partir de l’observació d’aula, que permet detectar punts forts i dificultats en els diferents tipus d’activitats i agrupaments.  Cal destacar el paper del docent com a guia, que ajuda a reconduir les situacions d’aprenentatge on es requereix la seva actuació de manera més explícita. Els alumnes també fan autoavaluacions en algun moment del procés on se’ls demana com han participat en la realització d’algunes activitats concretes i si creuen que han assolit els objectius proposats. Quan els companys fa la seva exposició, es fa una coavaluació per part dels altres companys per detectar aspectes forts i fluixos.

Avaluació

El fet de valorar el projecte passa per dos moments importants: en primer lloc durant la realització del projecte, amb la mateixa observació d’aula, que permet detectar punts forts i dificultats en els diferents tipus d’activitats i agrupaments. En aquest cal destacar el paper del docent com a guia que ajuda a reconduir les situacions d’aprenentatge on es requereix la seva actuació de manera més explícita. En segon lloc després de la realització del projecte, el producte final elaborat per l’alumnat a nivell individual, que és un Lapbook, permet detectar el nivell d’assoliment de cada alumne tenint en compte els objectius finals del projecte. Així mateix, el projecte inclou una activitat de síntesi que permet detectar el grau d’assoliment del vocabulari treballat durant el projecte, a 1r a nivell oral i a 2n a nivell escrit.

CERT O FALS (AVALUACIÓ INICIAL)

Es reparteixen unes imatges als alumnes ( una imatge per parella ). Aquests han d’observar bé la imatge que els ha tocat i han de debatre si creuen que té a veure amb la prehistòria. Es deixa una estona per tal que els alumnes parlin, discuteixin …

Un cop passat un temps, les parelles surten a davant de la classe i expliquen el contingut de la imatge que els ha tocat I argumenten per què creuen que té o no a veure amb la prehistòria.  En un mural, dividit en dues parts, es van enganxant les imatges ( segons es considera cert o fals ).

Aquest mural queda exposat al llarg de tot el projecte. A mesura que es vagi avançant, els mateixos alumnes aniran veient quins són els coneixement erronis i aniran modificant la distribució de les imatges, a manera d’avaluació formativa.

Aquesta és la foto de com va quedar el mural inicialment.