Avaluació del projecte “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

L’avaluació té en compte tant el treball de l’alumnat com una avaluació del propi projecte per part del professorat i alumnat.

L’avaluació de les tasques dels alumnes es realitza amb les eines següents:

 • Com avaluem la realització del projecte (procés) i el producte final? Com plantegem l’avaluació formativa?
  • Es ponderen diferents elements de la forma següent
   • 10% actitud a l’aula i durant la sortida
   • 20% planificació del propi grup i seguiment del treball
   • 40% contingut del treball
   • 30% presentació oral:
    • 20% per part del professorat
    • 10% per part dels companys
  • El seguiment dia a dia permet orientar la tasca de l’alumnat
 •  Com intervenen els alumnes en la seva avaluació i valoració del projecte?
  • En l’exposició oral, els grups coavaluen a partir d’una rúbrica
  • Es fa una enquesta per valorar el conjunt del projecte
 • Usem la carpeta d’aprenentatge com a recurs d’avaluació?
  • Sí, es fa servir un sites
 • Amb quines evidències avaluem si els aprenentatges són significatius? A través de quins instruments o dinàmiques es poden tenir evidències dels aprenentatges?
  • Com  a element fonamental es fan servir rúbriques, concretament per a la planificació i seguiment del treball que fan els propis grups, per avaluar el contingut del treball, per avaluar la presentació oral
 • Com avaluem el treball en equip? Com obtenim dades individualitzades tot i que els alumnes treballin en equip? Tenim en compte diferents elements:
  • el professor posa una nota de seguiment del treball i d’actituds a cada hora
  • coavaluació de funcionament del grup
  • coavaluació de l’exposició oral
  • el professorat avalua el producte final de l’equip
 • Es plantegen activitats conclusives perquè els aprenents reconstrueixin el seu procés o recorregut: “on era a l’inici i on sóc ara?”
  • A cada activitat els alumnes es plantegen uns objectius que després es valoren amb el professorat (sobretot grau de compliment i plantejament dels dies següents).
  • L’exposició oral és un mecanisme de presentació del treball realitzat on es planteja explícitament com ha funcionat el grup:  tenen en compte les dinàmiques de grup, el treball, etc. 
  • Amb l’exposició oral tots els grups aprenen dels altres perquè els temes són diferents vessant del tema central, que és l’aigua
 • Com emplenem els informes d’avaluació? Com plantegem la qualificació del projecte / versus qualificació de la matèria/es? Per a què serveix aquesta qualificació? Podem negociar amb cada alumne el significat de la nota, dins el seu procés personal d’aprenentatge? 
  • La nota del projecte consta com  a crèdit de síntesi.
  • Amb els nous butlletins de qualificacions, la nota dels projectes repercutirà a la nota de les matèries.
  • Amb la coavaluació, l’alumnat participa del procés d’avaluació.

Per altra banda, l’equip docent avalua el projecte a través de:

 • Avaluació del projecte i propostes de millora.
 • Enquesta a l’alumnat.

Producte final, projecte “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

El producte final del projecte, des del punt de vista material, és una presentació que el grup elabora amb els materials que ha estudiat al llarg del treball de síntesi. El tema ha d’estar degudament contextualitzat i explicat, ha d’incloure alguna de les principals conclusions i la bibliografia i/o webgrafia utilitzada, i material gràfic per a fer més entenedora l’explicació.

Aquest producte serveix de base per a l’exposició oral que han d’oferir a la resta de companys i companyes, per explicar-los allò de fonamental que han après al llarg del treball.

Implementació del projecte “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

Aquest projecte es a dur a terme durant el mes de març, al segon trimestre, i va ocupar el conjunt d’hores de tota una setmana, amb implicació de tot l’equip docent.

Amb grups formats com s’explica a l’apartat de metodologia, l’alumnat disposa d’un google sites a partir del qual es plantegen tasques de diferent nivell de dificultat i de resolució diversa (artística, tecnològica, escrita, etc.). En cada repte hi ha uns links que orienten l’alumnat en la cerca de la informació necessària per a resoldre els reptes, i aquests es complementen amb la visita in situ d’infraestructures fonamentals en la història dels usos de l’aigua, que aporten una perspectiva pràctica i material als recursos virtuals que són el punt de partida.

Cada grup treballa específicament un tema, que serà compartit amb la resta en el producte final.

sdr

Metodologia del projecte “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

El projecte s’estructura a partir d’un conjunt d’objectius explícits que cal atènyer a partir de les diverses tasques a realitzar. Alguns d’aquests objectius són comuns a tot treball de síntesi i altres són propis d’aquest. Tots plegats són els següents:

Objectius generals d’un Treball de Síntesi

 • Adonar-nos de la necessitat de conèixer diferents àrees per treballar amb certa profunditat un tema.
 • Cercar informació, analitzar-la i sintetitzar-la.
 • Adonar-nos que som capaços de treballar de forma autònoma.
 • Descobrir com podem portar a la pràctica el que hem après a classe.
 • Veure i valorar la importància del treball en equip.
 • Comprovar que totes les aportacions dels membres del grup són importants.
 • Demostrar responsabilitat i bon comportament en totes les activitats i sortides.
 • Potenciar la creativitat.
 • Ser capaços de presentar els treballs amb pulcritud i puntualitat.
 • Saber exposar oralment el procés i els resultats del nostre treball.

Objectius d’aquest Treball de Síntesi

 • Promoure una actitud d’interès i respecte vers els ecosistemes hídrics.
 • Prendre consciència de com s’han modificat els usos de l’aigua al llarg dels anys i com n’ha variat el seu consum.
 • Reconèixer la necessitat de la depuració i la potabilització de l’aigua.
 • Identificar els diferents esports aquàtics, tipus d’aigua, entorn i material necessari per a cadascun.
 • Reconèixer la importància de l’aigua com a font d’energies renovables.
 • Reconèixer l’aigua com a font d’inspiració i de bellesa.
 • Comprovar que l’aigua crea conflictes entre regions.
 • Valorar la importància de l’aigua a Banyoles.

Aquests objectius es volen assolir a través del treball amb diverses metodologies, que, sintetitzades, són les següents:

 • Tasques realitzades en equips de treball amb rols clars per a cadascun dels seus membres, amb l’objectiu de potenciar la capacitat de coordinació i l’autonomia de l’alumnat. Els equips de treball són heterogenis, i tots han d’incloure nois i noies i alumnat de grups classe diferents.
 • Activitats que potencien la recerca i tractament d’informació a partir de reptes de diferents nivells de dificultat.
 • Visita in situ a infraestructures clau dels usos històrics i actuals de l’aigua: la potabilitzadora de Montcada i Reixach i la Casa de les aigües de la mateixa població -antiga central d’extracció i bombejament d’aigües del cabal subterrani del riu, construïda el 1878 i en funcionament fins el 1989.
 • Realització d’un producte final que potencia la capacitat de síntesi i de comunicació de l’alumnat.

sdr

Planificació: “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

“L’aigua” és un treball de síntesi, òbviament interdisciplinari, que es proposa estudiar aquest element des de múltiples vessants i amb la col·laboració de totes les matèries, si bé no pas com un conjunt de mirades cadascuna de les quals només pot ser entesa des d’una matèria en particular sinó des de perspectives diverses a cadascuna de les quals les matèries oficials fan contribucions variades. Això implica una dimensió aplicada molt més gran i així tenim que les temàtiques que es tracten són, per exemple, l’aigua com a font de riquesa, water sports, l’aigua com a font de cultura o l’aigua com a font de conflicte.

Aquest treball de síntesi funciona des del curs 2015-16 i cada curs s’ha anat reelaborant per a fer-lo més integrat i interessant per a l’alumnat. Aquest curs ha estat revisat des de la perspectiva de les aportacions de la forma de treballar els projectes de la Xarxa de Competències Bàsiques, i aquesta revisió ha constituït la primera part del treball de l’Institut en aquest entorn. La segona part de la contribució del curs ha estat l’inici de la construcció d’un nou projecte, que haurà d’estar operatiu durant el curs vinent. Tanmateix, les entrades a aquest bloc es refereixen només al projecte de l’aigua.

Al seu torn, ambdós projectes formen part del procés de revisió de l’ensenyament aprenentatge al centre i, concretament, d’una iniciativa que pretén establir un projecte coherent a cadascun dels trimestres dels quatre cursos de l’ESO, adequats als programes d’innovació en els quals participa el centre (SCAP, Xarxa de CB, Escola Nova 21, STEAM i programes de potenciació de les llengües estrangeres) i que conclourà durant el curs vinent.

Institut Pla de l’Estany

L’Institut Pla de l’Estany som un centre situat a Banyoles que oferim estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Formem part de diversos programes d’innovació entre els quals comptem el Programa de Qualitat i Millora Contínua, SCAP, STEAMCat, Escola Nova 21 i, és clar, la Xarxa de Competencies Bàsiques.

Us deixem la nostra definició en la Missió, Visió i Valors del centre tal i com ho definim al PEC:

Missió

L’Institut Pla de l’Estany té per missió proporcionar a tot el seu alumnat un ensenyament democràtic i plural que assegura al mateix temps l’excel·lència i l’equitat. Amb això vol promoure ciutadans formats intel·lectualment, autònoms, crítics i capaços de desenvolupar-se tant des d’un punt de vista personal com acadèmic i professional en el món d’avui, amb especial atenció a les noves tecnologies i les llengües estrangeres. Assolim aquests objectius a partir d’un aprenentatge actiu, que té en compte tant la vessant intel·lectual com emocional de tot l’alumnat, orientador, i basat en els nostres valors fonamentals: convivència, esforç, responsabilitat, esperit crític i creativitat.

Visió

Assumim un ideal de centre que es vol fonamentar en:

 1. Considerar l’alumne com el centre de l’aprenentatge i de totes les activitats que es duen a terme al centre.
 2. Desenvolupar en l’alumnat la motivació, les ganes i l’esperit d’aprendre, la responsabilitat, l’autonomia personal i la seva capacitat de continuar la formació i inserir-se en el món professional
 3. Promoure en les nostres famílies la participació en l’educació dels seus fills i filles i en les activitats del centre.
 4. Promoure un equip de professionals, docents i de PAS, il·lusionat i format professionalment per portar a terme el Projecte Educatiu del Centre.
 5. Inserir la nostra tasca educativa en una perspectiva responsable i compromesa amb la societat, l’economia, el territori i el medi ambient.
 6. Fomentar l’avaluació i la millora continuada de tota la nostra tasca educativa

Valors

Els valors que assumim són els de convivència, esforç, responsabilitat, esperit crític i creativitat

 1. Convivència: entenem per convivència una adequada relació de cadascú amb si mateix, amb els altres i amb el món; la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar en la gestió del centre; la potenciació de l’equitat, la no discriminació per cap raó i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits, i de la mediació escolar, la cultura del diàleg i el foment de la cultura de la pau com a valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
 2. Esforç: l’esforç és la capacitat de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats. Ajuda a ampliar al màxim les capacitats de cadascú per obtenir uns millors resultats i permet vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la vida (l’escola, la família, els amics…). No assolir del tot un objectiu no equival a un fracàs: el camí que duu a acostar-se a un objectiu també és un aprenentatge.
 3. Responsabilitat: la responsabilitat és la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i assumir les conseqüències de les pròpies accions. Ser responsable exigeix comprometre’s, és a dir, decidir el que s’ha de fer i actuar en conseqüència i és imprescindible per a ser persones autònomes.
 4. Esperit crític: entenem per esperit crític la capacitat de reflexió i d’anàlisi, per anar-se formant una opinió pròpia i informada. Cal curiositat per aprendre i capacitat per escoltar l’altre, per comparar arguments i per exposar les pròpies idees.
 5. Creativitat: la creativitat és la capacitat de  trobar respostes útils als canvis constants de la societat. El concepte de creativitat està associat a la novetat, els processos d’innovació i l’originalitat… i el volem aplicar tant en el sentit d’una educació creativa (segons la qual el professorat genera una sèrie d’estratègies que motiven a l’alumnat) com en el sentit d’una educació per a la creativitat (amb la qual es fomenta aquesta habilitat en el conjunt de l’alumnat).