Planificació “I un cop aquí, què?” (INS Brugulat)

El projecte “I un cop aquí, què?” es va iniciar el curs 2017/2018 i plantejava, com a objectiu fonamental, la reflexió, per part de l’alumnat, sobre la migració, les desigualtats socials i els seus prejudicis. D’aquesta manera, el projecte pretenia fer viure de manera directa un procés migratori, des dels motius per marxar d’un país, els sentimients en deixar el lloc natal, les vivències del viatge, les impressions cap a un destí a vegades molt allunyat culturalment …

El fet de portar-lo a terme aquest segon curs, 2108/2019 ha comportat, després de tenir en compte les valoracions de l’equip docent anterior, l’adaptació, la supressió o la suma d’activitats.

Tant l’objectiu final  , la creació d’un relat de vida,  com les activitats que han de permetre assolir-lo han estat creades per l’equip docent de 3r i, aquest curs, han estat supervisades per un equip impulsor, també de 3r, (cada nivell de l’institut compta amb un grup de professors i professores que, a més de rebre formació interna, impulsa els projectes del curs corresponent).

Presentació (INS Josep Brugulat)

Institut Josep Brugulat

Des de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles us volem presentar el projecte “I un cop aquí…què?” portat a terme el curs 2018/2019 amb l’alumnat de 3r d’ESO.

En aquest apartat, però, us volem comentar la “relació” del nostre centre amb el treball per projectes. Ja fa uns quants cursos que vam iniciar l’experiència de treball interdisciplinari i de col·laboració entre grups d’alumnes, en moments puntuals.

Per exemple, a  més dels treballs de síntesi de creació pròpia (un per grup i curs), a 1r i 2n d’ESO  també fa anys que es duen a terme els eixos transvervals, que combinen el treball en equip i la interdisciplinarietat. També als dos primers cursos d’ESO s’aposta pel treball col·laboratiu en diferents matèries, des de la supervisió a les tutories on s’organitzen i es dinamitzen els grups d’ajuda.

Al Pla Anual de Centre queda recollida de manera clara aquesta línia de treball:

 • Estratègia 1.3 : “Millorar la interdisciplinarietat dels coneixements que s’imparteixen a cada etapa”
 • Estratègia 1.5: “Avançar en la innovació educativa i en la incorporació de noves tecnologies a l’aula”.

Com a preparació i optimització  de la metodologia del treball en projectes,  el professorat  ha realitzat diversos cursos de formació en innovació pedagògica. L’institut també ha rebut el reconeixement com a centre d’innovació educativa en gammificació aquests cinc anys darrers.

Des del curs 2017/2018, els equips docents dels quatre cursos d’ESO posen en marxa tres  projectes  (un per trimestre), sempre centrats en els punts bàsics de treball interdisciplinari i cooperatiu.

Per concretar, indiquem els títols d’aquest curs 2018/2019:

1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO
1r trimestre EXPERTS COM PODEM SENSIBILITZAR LA POBLACIÓ SOBRE EL SEXISME? I UN COP AQUÍ… QUÈ? LES NOSTRES ARRELS
2n trimestre BANYOLES EXPERIENCE CORSARIS 3, 2, 1… CONNECTEM! PREPAREM EL VIATGE A ITÀLIA
3r trimestre SMART POOL VIATGEM EN EL TEMPS CONSUM CONSCIENT PORTAFOLIS D’ORIENTACIÓ

Producte final “I un cop aquí, què?” (INS Brugulat)

El producte final va consistir en la confecció d’un llibre de vida per part de cada grup de treball.  Es tracta d’un quadern il·lustrat i manuscrit que recull les impressions principals  expressades en forma de text, imatge, dibuix… de diferents moments clau en el camí de la migració.

Per tal de fer-ho més personal i proper, es va presentar en forma manuscrita en el format que cada grup va considerar més idoni: diari personal, narració…. La majoria de productes van copsar realment els estats anímics que comporta tot procés migratori amb un estil directe i vivencial.

 

 

Portades d’alguns dels “llibres de vida”

Exemple de “relat de vida”

Exemple de “relat de vida”

Exemple de “relat de vida”

Metodologia “I un cop aquí, què?” (INS Brugulat)

Per tal de dinamitzar i donar eines a l’alumnat, perquè pugui elaborar el producte final -la confecció d’un llibre de vida d’un migrant-, es porten a terme una sèrie de tasques, xerrades, tallers

 • Formació dels equips de treball cooperatius heterogenis (quatre alumnes per grup).
 • Pacte dels rols i la supervisió de les tasques a cada grup.
 • Reflexió sobre què és un relat de vida (reportatge de TV3 sobre una experiència de relats de vida a Girona, exemples de la promoció anterior…).
 • Planificació per preparar una entrevista.
 • Creació del portafolis digital del grup (espai de reflexió del grup).

Model de portafolis digital

 • Presentació del curs Moodle.

Moodle del projecte

 • Xerrada per part de tres exalumnes com a testimonis significatius del procés migratori des de tres orígens diferents: Hassana Houmani (Marroc), Andrés Bastidas (Colòmbia) i Alassana Diarra (Mali).

Xerrada d’exalumnes

 • Presentació de reportatges sobre el racisme i els prejudicis.
 • Creació d’un pòster o infografia #aixòésracisme, amb un exemple de racisme o de prejudicis en el món de la publicitat, la lletra d’una cançó, el plantejament d’una notícia…
 • Elaboració d’un espot publicitari de conscienciació per trencar prejudicis.
 • Realització d’una xerrada per part de Mostafa Shaimi, professor a la UdG i formador en dinamització comunitària.
 • Realització d’un taller al voltant dels estereotips i l’efecte Pigmalió.

Totes les activitats es dinamitzen i es centralitzen al portafolis de cada grup  i/o al curs Moodle.

Taller d’estereotips i efecte Pigmalíó

Implementació “Un cop aquí, què?” (INS Brugulat)

Aquest projecte es va dur a terme la darrera setmana del segon trimestre i va implicar tot l’equip docent. Es va substituir la docència de les matèries (dues d’elles -socials i tecnologia- encara es van avançar uns dies per preparacions diverses), de manera que pràcticament totes les  hores lectives d’aquella setmana es van dedicar a aquestes tasques.

Per tal d’afavorir la coordinació i l’atenció de l’alumnat, a cada classe intervenia un grup reduït de professors i profesores (tres o quatre, inclosos el tutor/a i cotutor/a).

Treball en equip a l’aula

Avaluació “I un cop aquí, què? (INS Brugulat)

L’avaluació del projecte ha estat contínua i s’ha basat fonamentalment en els punts següents:

 • Observació del treball cooperatiu a l’aula i implicació en el projecte.
 • Valoració de les principals tasques (amb rúbriques):
  • Entrevista
  • Graella de rols del grup
  • Portafolis
  • Infografia #aixòésracisme
  • Espot reinvindicatiu
  • Esborrany del relat de vida

Rúbrica per valorar l’espot

 • Producte final (relat de vida)

Totes les qualificacions han quedat recollides a l’apartat corresponent del curs Moodle. Posteriorment, aquestes qualificacions es van tenir en compte per a l’avaluació de les competències digital i de l’àmbit personal i social.

Exposició de les tasques i el producte final

 

La veu dels alumnes “I un cop aquí, què?” (INS Brugulat)

El paper  de l’alumnat ha estat central en totes les fases del projecte: la tria del testimoni que ha viscut el procés de migració, la selecció de les impressions, la confecció personal del llibre de vida, la presentació als companys i companyes… En definitiva, s’ha donat molta importància a la creativitat i originalitat…

També cal remarcar que la majoria de les activitats comportaven la implicació activa del grup; és a dir, s’han evitat les activitats excessivament guiades i amb un resultat únic.

Un cop finalitzat el projecte, l’alumnat l’ha valorat  de manera individual mitjançant una enquesta realitzada  a través de  Google Forms: preguntes de resposta tancada i tres de resposta oberta on s’han pogut recollir els punts forts i febles del projecte segons la seva visió.

Com a punts positius, han remarcat la reflexió sobre aspectes centrats en la migració que no s’havien plantejat abans, el testimoni emotiu de les xerrades dels exalumnes, el treball en grup, el fet de trencar amb els horaris marcats per les matèries…

Com a punts febles, l’alumnat  ha anotat la necessitat de més coordinació entre el professorat, la manca de temps per realitzar les tasques, els problemes amb la connexió Wifi del centre  que condicionava excessivament la realització de determinades activitats…m

Algunes preguntes del qüestionari de valoració