Presentació de la matèria

Presentació

L’etapa de Batxillerat és una etapa d’ensenyament no obligatòria. Si esteu fent Batxillerat és perquè heu triat aquesta opció. Prendre decisions de forma real i conscient és començar a ser adult. Tots vosaltres ho sou. Heu escollit seguir estudiant, alguns començareu a treballar, esteu definint el vostre estil de vida… sou part activa de la societat actual.

bicicletaLa matèria d’EF al Batxillerat pretén que observeu la societat en la que viviu, sigueu crítics amb alguns dels estils de vida que observareu i us atreviu a construir un futur millor, el vostre futur.

L’EF al Batxillerat pretén que aprofiteu tot allò que heu treballat i après a les classes d’EF al llarg de l’etapa de Primària i d’ESO i ho utilitzeu de tal manera que us permeti aconseguir un bon domini corporal i postural, escolliu un estil de vida saludable i tingueu eines suficients per ocupar el vostre temps de lleure de forma activa.

Per fer-ho, l’EF a Batxillerat s’organitza en tres blocs:

 1. L’activitat física i la salut.
 2. L’activitat física i l’esport.
 3. L’activitat física recreativa i l’expressió corporal.

La matèria es planteja principalment des de la seva vessant pràctica però caldrà complementar aquesta pràctica diària amb els continguts teòrics que aniran apareixent al llarg de les sessions i que haureu d’utilitzar per desenvolupar les tasques que caldrà anar presentant al llarg del curs.

OBJECTIUS DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

La matèria d’educació física del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:

 • Conèixer, experimentar i valorar els efectes positius de la inclusió de l’activitat física i les tècniques de relaxació en els hàbits personals, per a la millora de la salut i de la qualitat de vida i també per a la millora de les relacions interpersonals i socials.
 • Elaborar i dur a la pràctica un programa d’activitat física saludable, per a la consecució d’uns objectius, ajustats a les necessitats i característiques de les persones a qui estigui adreçat, a partir de l’avaluació de l’estat inicial.
 • Organitzar i participar en activitats físiques en el temps de lleure, valorant els seus aspectes positius i sent capaços d’optimitzar els recursos disponibles, resolent les dificultats i/o els conflictes amb el diàleg i el treball en equip.
 • Practicar habilitats motrius diverses i exercitar les capacitats físiques per resoldre situacions motrius diferents, aconseguir un bon domini i autocontrol del cos i constatar la importància de la responsabilitat, la perseverança i l’esforç per aconseguir una millora.
 • Participar activament en l’organització i/o realització d’activitats físiques en el medi natural, respectant el medi ambient i adoptant les mesures de seguretat adequades.
 • Adoptar una actitud crítica davant aquells aspectes de les activitats físiques i esportives que no siguin adequats per a un correcte desenvolupament personal i social, com les pràctiques nocives relacionades amb l’àmbit de la salut, la recreació, o relacionades amb l’esport i la competició.
 • Dissenyar i executar activitats d’expressió corporal, sent capaços de valorar-les com a mitjà de creixement personal i de comunicació amb els altres, respectant la seva diversitat.
 • Conèixer i valorar les sortides professionals relacionades amb l’àmbit de l’educació física i l’esport.
 • Valorar, conèixer i utilitzar les possibilitats que les tecnologies de la informació i la comunicació i els mitjans audiovisuals ofereixen en l’àmbit de l’activitat física i esportiva.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

BLOC 1: L’activitat física i la salut.

 • El cos humà i la salut
 • Fisiologia de l’exercici
 • Planificació de la condició física
 • Els sistemes d’entrenament

Criteri d’avaluació:

1. Realitzar i aplicar un programa d’activitat física orientat a la millora de la pròpia salut, utilitzant els coneixements adquirits per valorar la condició física inicial i les característiques o condicions pròpies, establir objectius adequats, aplicar correctament els principis i mètodes d’entrenament i assumir els valors de l’esforç, la constància i la perseverança en la consecució dels objectius.

BLOC 2: L’activitat física i l’esport.

 • Les activitats físiques en el context social actual.
 • Esports: estructura, classificació i organització.
 • Els esports a la natura.

Criteri d’avaluació:

3. Ser capaç de dissenyar i organitzar una competició esportiva, una diada esportiva o una activitat la natura per portar a terme amb els companys de classe.

BLOC 3: L’activitat física recreativa i l’expressió corporal

 • Les activitats amb suport musical. El món del fitness.
 • El món del circ.

Criteri d’avaluació:

2. Ser capaç de crear, organitzar i realitzar una composició expressivocorporal en grup i portar-la a la pràctica davant els companys de la classe.

Altres criteris d’avaluació a tenir en compte al llarg de totes les activitats proposades:

4. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar adequadament els elements tècnics i tàctics dels diferents esports i respectar les normes del joc net i tenir cura dels espais i els materials.

5. Cercar informació referent a l’activitat física utilitzant diferents fonts, suports i    mitjans, analitzar i interpretar la informació i reflexionar de manera crítica sobre diferents aspectes relacionats amb l’activitat física, la salut i els hàbits socials.

6. Saber utilitzar i valorar les noves tecnologies de la informació i la comunicació i els mitjans audiovisuals en activitats a l’aula i/o activitats complementàries, com a suport per aconseguir els objectius de la matèria, així com identificar i valorar diferents aplicacions tecnològiques relacionades amb l’activitat física.

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ:

1. Els continguts s’aniran avaluant de forma contínua a partir de diferents instruments d’avaluació segons el tipus de contingut avaluat: plantilles d’observació, escales de qualificació, exàmens escrits i/o treballs, full general d’actituds, graelles d’autoavaluació,  articles de reflexió… També es tindrà en compte l’ús de les TIC, la presentació i el redactat i l’ortografia dels documents presentats.

2. La qualificació de cada avaluació es posarà a partir dels percentatges que a continuació s’exposen:

 • CONCEPTUALS: (40%) Treballs, exàmens, reflexions, portafolis…
 • PROCEDIMENTALS: (40%): Activitats realitzades a classe cada dia i/o activitats específiques per valorar que s’han assolit els mínims així com valorar les excel·lències.
 • ACTITUDINALS: (20%): Dur roba esportiva (tres dies sense roba adequada suposarà suspendre l’avaluació) participar activament a classe (estar atents, fer els exercicis descrits, etc.), canviar-se de samarreta cada dia al final de classe i dur una tovallola petita. Ser respectuós amb els companys, amb el professor/a i amb el material i instal·lacions.

3. Alumnes amb impossibilitat de fer pràctica:  Aquells alumnes que total o parcialment queden exclosos de pràctica (prescripció metge) o d’altres que per circumstàncies no poden realitzar la classe pràctica han d’assistir a classe, fer les ajudes corresponents durant la sessió, i omplir una fitxa d’aquesta. Existeix la possibilitat que aquells alumnes en procés de recuperació d’alguna lesió o malaltia: desviació de columna, anèmia, lesió muscular-articular…  puguin practicar els exercicis de rehabilitació a classe, fent alhora un treball de recerca de la seva malaltia (descripció, etiologia, diagnòstic, exercicis de rehabilitació, afectacions a vida quotidiana, article importat d’Internet… )

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *