Presentació de la matèria

eduació físicaTot allò que aprendrem des de la matèria d’EF a l’ESO us acompanyarà i us serà útil al llarg de tota la vostra vida doncs té una relació directe amb el vostre cos, amb la vostra salut, amb l’estil de vida que porteu i òbviament amb la vostra felicitat.

La finalitat de l’educació física a l’ESO és formar persones físicament actives, saludables i participatives. Pretén ajudar-vos a descobrir què és un a vida saludable, quins hàbits hem de respectar quan fem esport, quins esports o quin tipus d’activitat física us agrada més… en definitiva: us ajuda a triar el vostre estil de vida!.

OBJECTIUS DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

La matèria d’educació física de l’ESO té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

 • Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l’activitat física comporta per a la salut individual i col·lectiva.
 • Valorar la pràctica regular d’activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida.
 • Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l’eficiència i la riquesa motriu i la millora de la condició física per respondre davant de diferents situacions.
 • Manifestar autonomia en l’organització i planificació de l’activitat física, consolidada com hàbit de vida saludable.
 • Conèixer les normes principals de seguretat i mesures preventives i actuar amb respecte i cura de l’entorn en les activitats en el medi natural.
 • Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l’àmbit de la competició i en el temps de lleure per a la millora de la condició física.
 • Utilitzar el cos com a eina de comunicació, expressió i creació.
 • Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar l’afany de millora personal.
 • Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.
 • Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l’activitat física i l’esport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.

L’EF a l’ESO s’organitza al voltant de quatre blocs de continguts:

 • condició física i salut
 • jocs i esports
 • expressió corporal
 • activitats en el medi natural.

Amb el bloc de condició física i salut aprendrem tot el que fa referència al desenvolupament personal i la pràctica d’hàbits saludables de forma regular i continuada (escalfament, qualitats físiques bàsiques, principis de l’entrenament, hàbits posturals, hàbits alimentaris, higiene…).

 • Identificació de les parts d’una pràctica física: escalfament, activitat física i exercicis de baixa intensitat.
 • Realització d’exercicis apropiats per a l’escalfament general.
 • Caracterització de la condició física i de les qualitats físiques.
 • Realització de jocs per a la millora de la condició física.
 • Atenció a la higiene després de fer activitat física.
 • Pràctica de posicions corporals adequades per a les activitats físiques i la vida quotidiana.
 • Pràctica d’exercicis per a la millora del to muscular i postura corporal.
 • Control de la respiració i consciència del cos en relaxament.

Amb el bloc de jocs i esports practicarem diferents esports i aprendrem a treballar en equip, a respectar unes normes, als companys i companyes, als adversaris i a l’àrbitre. I treballarem la solidaritat, la cooperació, l’acceptació de les pròpies limitacions individuals, la responsabilitat dintre del grup, el joc net, etc.

 • Aplicació de les habilitats motrius als esports col·lectius. Execució de jocs per a la comprensió de les fases del joc col·lectiu: atac i defensa. Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels esports col·lectius.
 • Aplicació de les habilitats motrius als esports individuals. Pràctica d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels esports individuals.Valoració de l’esport individual i col·lectiu com fenomen social i cultural.
 • Acceptació del nivell individual i la disposició de millora.
 • Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut.

Amb el bloc d’expressió corporal aprendrem a mostrar-nos davant els altres descobrint maneres de comunicar i expressar sentiments, emocions i estats d’ànim; treballant el gest i el moviment (amb o sense suport musical…)…

 • Ball en línia: country
 • Malabars, acrobàcies, expressió corporal

Amb els continguts d’activitats en el medi natural, estarem en contacte amb la natura i aprendrem a respectar-la i a valorar i evitar els riscos que comporta la seva pràctica.

 • Realització d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
 • Descobrir nocions bàsiques d’orientació en el medi natural.
 • Acceptació i respecte de les normes de conservació dels medi urbà i natural.

DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS AL LLARG DEL CURS

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

Condició física i salut Condició física i salut Condició Física i salut
Orientació Materials alternatius: indiaca. Ultimate
Atletisme El circ: malabars, expressió corporal  Jocs amb pales
Jocs pre-esportius Bàsquet

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

BLOC 1: Condició física i salut.

Criteris d’avaluació:

 1. Identificar les parts d’una sessió d’activitat física i l’objectiu de cadascuna.
 2. Conèixer el significat de la condició física i reconèixer les qualitats físiques com a qualitats de millora.
 3. Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut pròpia.

BLOC 2: Jocs i esports

Criteris d’avaluació:

 1. Millorar l’execució tècnica i tàctica d’un esport col·lectiu, demostrant haver comprès les fases del joc (atac i defensa).
 2. Respecte i acceptació de les normes de joc, les activitats i els esports practicats.
 3. Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut.

BLOC 3: Expressió corporal.

Criteri d’avaluació:

 1. Elaborar i expressar missatges de forma col·lectiva utilitzant tècniques com el mim, el gest, la dramatització o altres, i mostrar desinhibició en les activitats d’expressió corporal.

BLOC 4: Activitats en el medi natural.

Criteri d’avaluació:

 1. Mostrar habilitat i respecte per a la realització d’activitats en el medi natural.

Altres criteris d’avaluació a tenir en compte al llarg de totes les activitats proposades:

 1. Acceptació del nivell individual i la disposició de millora.
 2. Cercar informació referent a l’activitat física utilitzant diferents fonts, suports i    mitjans, analitzar i interpretar la informació i reflexionar de manera crítica sobre diferents aspectes relacionats amb l’activitat física, la salut i els hàbits socials.

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ:

1. Els continguts s’aniran avaluant de forma contínua a partir de diferents instruments d’avaluació segons el tipus de contingut avaluat: plantilles d’observació, escales de qualificació, exàmens escrits i/o treballs, full general d’actituds, graelles d’autoavaluació,  articles de reflexió… També es tindrà en compte l’ús de les TIC, la presentació i el redactat i l’ortografia dels documents presentats.

2. La qualificació de cada avaluació es posarà a partir dels percentatges que a continuació s’exposen:

 • CONTINGUTS: (50%)es. Activitats realitzades a classe cada dia i/o activitats específiques per valorar que s’han assolit els mínims i/o valorar les excel·lències.
 • ACTITUDINALS: (50%): Dur roba esportiva (tres dies sense roba adequada suposarà suspendre l’avaluació), canviar-se de samarreta cada dia al final de classe i dur una tovallola petita; participar activament a classe (estar atents, fer els exercicis descrits, etc.); ser respectuós amb els companys, amb el professor/a i amb el material i instal·lacions.

3. Alumnes amb impossibilitat de fer pràctica:  Aquells alumnes que total o parcialment queden exclosos de pràctica (prescripció metge) o d’altres que per circumstàncies no poden realitzar la classe pràctica han d’assistir a classe, fer les ajudes corresponents durant la sessió, i omplir una fitxa d’aquesta. Existeix la possibilitat que aquells alumnes en procés de recuperació d’alguna lesió o malaltia: desviació de columna, anèmia, lesió muscular-articular…  puguin practicar els exercicis de rehabilitació a classe, fent alhora un treball de recerca de la seva malaltia (descripció, etiologia, diagnòstic, exercicis de rehabilitació, afectacions a vida quotidiana, article importat d’Internet… )

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *