Normativa pel bon funcionament

  1. Per participar en les classes d’ Educació Física (EF) cal portar l’equip adequat: bambes i roba esportiva. En el cas que algun alumne no el porti durant 3 dies tindrà una nota a l’agenda que caldrà portar signada per la família i afectarà la seva qualificació trimestral dins l’apartat d’higiene.
  2. En finalitzar la sessió cal rentar-se i canviar-se la roba suada. Els motius són tenir cura de la pròpia higiene personal i respectar els altres. El professor farà un seguiment d’aquest hàbit diàriament.
  3. Es passarà llista 5 minuts després d’haver entrat als vestidors. No ser-hi present es contemplarà a la llista de classe amb un retard. Després de 3 retards es comunicarà als pares aquesta manca de puntualitat a través de l’agenda.
  4. Si un alumne falta a classe ha de justificar la seva absència el següent dia que faci EF.
  5.  Cal respectar el material del centre. Si un alumne perd o fa malbé voluntàriament algun material l’haurà de restituir abans de poder seguir participant de les classes.
  6. Per superar la matèria d’EF cal una qualificació mínima de 5 punts tenint en compte les notes d’assoliment de competències bàsiques, continguts i actitud tenint en compte els següents percentatges:
CONTINGUTS ACTITUD
2n ESO 60% 40%
3r ESO 65% 35%
4t ESO 70% 30&
1r BATX 80% 20%