Presentació de la matèria

caminar

Tot allò que aprendrem des de la matèria d’EF a l’ESO us acompanyarà i us serà útil al llarg de tota la vostra vida doncs té una relació directe amb el vostre cos, amb la vostra salut, amb l’estil de vida que porteu i òbviament amb la vostra felicitat.

La finalitat de l’educació física a l’ESO és formar persones físicament actives, saludables i participatives. Pretén ajudar-vos a descobrir què és un a vida saludable, quins hàbits hem de respectar quan fem esport, quins esports o quin tipus d’activitat física us agrada més… en definitiva: us ajuda a triar el vostre estil de vida!.

OBJECTIUS DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

La matèria d’educació física de l’ESO té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

 • Conèixer els trets que defineixen una activitat física saludable i els beneficis que l’activitat física comporta per a la salut individual i col·lectiva.
 • Valorar la pràctica regular d’activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida.
 • Realitzar activitats físiques dirigides a la millora de l’eficiència i la riquesa motriu i la millora de la condició física per respondre davant de diferents situacions.
 • Manifestar autonomia en l’organització i planificació de l’activitat física, consolidada com hàbit de vida saludable.
 • Conèixer les normes principals de seguretat i mesures preventives i actuar amb respecte i cura de l’entorn en les activitats en el medi natural.
 • Practicar diferents activitats físiques, esportives i recreatives, en l’àmbit de la competició i en el temps de lleure per a la millora de la condició física.
 • Utilitzar el cos com a eina de comunicació, expressió i creació.
 • Valorar les capacitats individuals, acceptar les diferències individuals i potenciar l’afany de millora personal.
 • Mostrar habilitats i actituds de respecte, treball en equip i esportivitat en la participació en activitats, jocs i esports, independentment de les diferències culturals, socials i d’habilitat.
 • Adoptar una actitud crítica davant el tractament del cos, l’activitat física i l’esport en la societat actual i valorar-ne els aspectes positius.

L’EF a l’ESO s’organitza al voltant de quatre blocs de continguts:

 • condició física i salut
 • jocs i esports
 • expressió corporal
 • activitats en el medi natural.

Amb el bloc de condició física i salut aprendrem tot el que fa referència al desenvolupament personal i la pràctica d’hàbits saludables de forma regular i continuada (escalfament, qualitats físiques bàsiques, principis de l’entrenament, hàbits posturals, hàbits alimentaris, higiene…).

 • Valoració de l’escalfament com a prevenció de lesions.
 • Reconeixement dels efectes del treball de resistència aeròbica, de flexibilitat i de força resistència sobre l’estat de salut: efectes beneficiosos, riscos i prevenció.
 • Aplicació dels sistemes d’entrenament de les qualitats físiques.Presa de consciència de la condició física individual i predisposició per millorar-la.
 • Planificació autònoma de l’activitat física a partir de pautes bàsiques.
 • Constància en l’adopció de postures correctes en l’activitat física i consciència de la importància d’evitar postures inadequades.
 • Aplicació de les normes bàsiques de seguretat i prevenció de riscos durant la realització d’activitat física.
 • Reconeixement de les actuacions bàsiques a prendre davant un contratemps o una lesió durant la pràctica d’activitat física.
 • Valoració dels efectes negatius de determinats hàbits sobre la condició física i la salut. Actitud crítica envers aquests hàbits.
 • Valoració i utilització de la respiració i la relaxació de forma autònoma al servei d’una millora en la qualitat de vida.

Amb el bloc de jocs i esports practicarem diferents esports i aprendrem a treballar en equip, a respectar unes normes, als companys i companyes, als adversaris i a l’àrbitre. I treballarem la solidaritat, la cooperació, l’acceptació de les pròpies limitacions individuals, la responsabilitat dintre del grup, el joc net, etc.

 • Esports d’equip: Beisbol, handbol, rugby, voleibol i futbol. Aprenentatge dels fonaments tècnics i reglamentaris. Acceptació de les funcions atribuïdes dins d’una tasca d’equip i cooperar-hi.
 • Acceptació del nivell individual i la disposició de millora.
 • Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut.

Amb el bloc d’expressió corporal aprendrem a mostrar-nos davant els altres descobrint maneres de comunicar i expressar sentiments, emocions i estats d’ànim; treballant el gest i el moviment (amb o sense suport musical…)…

 • Creació de composicions coreogràfiques de grup amb el suport d’una estructura musical, incloent els elements: temps, espai i intensitat..
 • Participació i aportació del treball en grup en les activitats rítmiques.
 • Disposició favorable a la desinhibició en la presentació individual o col·lectiva d’exposicions orals i rítmiques en públic.

Amb els continguts d’activitats en el medi natural, estarem en contacte amb la natura i aprendrem a respectar-la i a valorar i evitar els riscos que comporta la seva pràctica.

 • Curses d’orientació: Realització d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
 • Acceptació i respecte de les normes de conservació dels medi urbà i natural.

DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS AL LLARG DEL CURS

1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

Condició física i salut Condició física i salut Condició Física i salut
Projecte Fit Games Projecte Fit Games Projecte Fit Games
Orientació Handbol Rugbi
Beisbol Voleibol Korfball (jornada consell esportiu)
Expressió corporal Futbol

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

BLOC 1: Condició física i salut.

Criteris d’avaluació:

 1. Planificar i posar en pràctica escalfaments autònoms per a una activitat concreta.
 2. Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, a partir del coneixement de sistemes d’entrenament.
 3. Realitzar exercicis d’acondicionament física atenent a criteris de correcció postural com a estratègia per a la prevenció de lesions.

BLOC 2: Jocs i esports

Criteris d’avaluació:

4. Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o d’adversari.

5. Participar en l’organització i posada en pràctica de torneigs o competicions esportives.

6. Valoració de les activitats esportives com una forma de millora de la salut.

BLOC 3: Expressió corporal.

Criteri d’avaluació:

7. Participació de forma constructiva en la creació i realització de coreografies amb el suport musical.

BLOC 4: Activitats en el medi natural.

Criteri d’avaluació:

8. Participar en curses d’orientació seguint les pautes treballades a classe.

Altres criteris d’avaluació a tenir en compte al llarg de totes les activitats proposades:

9. Acceptació del nivell individual i la disposició de millora.

10. Cercar informació referent a l’activitat física utilitzant diferents fonts, suports i    mitjans, analitzar i interpretar la informació i reflexionar de manera crítica sobre diferents aspectes relacionats amb l’activitat física, la salut i els hàbits socials.

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ:

1. Els continguts s’aniran avaluant de forma contínua a partir de diferents instruments d’avaluació segons el tipus de contingut avaluat: plantilles d’observació, escales de qualificació, exàmens escrits i/o treballs, full general d’actituds, graelles d’autoavaluació,  articles de reflexió… També es tindrà en compte l’ús de les TIC, la presentació i el redactat i l’ortografia dels documents presentats.

2. La qualificació de cada avaluació es posarà a partir dels percentatges que a continuació s’exposen:

 • PROCEDIMENTS (70%): Activitats realitzades a classe cada dia i/o activitats específiques per valorar que s’han assolit els objectius proposats.
 • ACTITUDINALS (30%): Dur roba esportiva (tres dies sense roba adequada suposarà suspendre l’avaluació), canviar-se de samarreta cada dia al final de classe i dur una tovallola petita; participar activament a classe (estar atents, fer els exercicis descrits, etc.); ser respectuós amb els companys, amb el professor/a i amb el material i instal·lacions.

3. Alumnes amb impossibilitat de fer pràctica:  Aquells alumnes que total o parcialment queden exclosos de pràctica (prescripció metge) o d’altres que per circumstàncies no poden realitzar la classe pràctica han d’assistir a classe, fer les ajudes corresponents durant la sessió, i omplir una fitxa d’aquesta. Existeix la possibilitat que aquells alumnes en procés de recuperació d’alguna lesió o malaltia: desviació de columna, anèmia, lesió muscular-articular…  puguin practicar els exercicis de rehabilitació a classe, fent alhora un treball de recerca de la seva malaltia (descripció, etiologia, diagnòstic, exercicis de rehabilitació, afectacions a vida quotidiana, article importat d’Internet… )

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *