Avaluar per aprendre … a cooperar

Avaluar per aprendre a cooperar en equip

L’estratègia avaluadora avaluar per aprendre  té per objectiu promoure l’aprenentatge més que no simplement qualificar (posar nota) amb efectes de validar coneixements per obtenir un títol.  És per això què és interessant disposar d’estratègies i instruments per aplicar l’avaluació per aprendre, i en l’ensenyament competencial no només aprenem les competències específiques del currículum, si no també les competències transversals com ara l’autonomia en el treball o el treball en equip.

Els equips de treball d’estudiants no només cooperen entre sí per obtenir un producte final que resol un problema, un repte, un projecte, etc, també han de cooperar per aprendre,  doncs qualsevol activitat de qualsevol tipus que els hi proposem, sigui ABP o qualsevol altre, és sempre una activitat d’aprenentatge. És el que es coneix també com avaluació del procés i avaluació del producte, en els projectes empresarials es dona molt més pes a avaluar el producte final, en els projectes d’aprenentatge en canvi el producte és “la excusa” per promoure l’aprenentatge, i per tant hauria de tenir més pes l’avaluació del procés d’aprenentatge que no pas el producte final. He observat que sovint això no es fa així, possiblement més per manca de estratègies avaluadores del procés d’aprenentatge, la qualificació “clàssica” consistent en avaluar un examen final està també orientada al producte final del procés d’aprenentatge. En aquest article proposem una estratègia i uns instruments per avaluar i qualificar les competències transversals clau cooperar per aprendre, autonomia en el treball i creativitat.

Definir els dominis avaluables

Suposarem que estem pensant en una activitat d’aprenentatge oberta, activa, en equip, és a dir, que no és absolutament guiada de forma que només cal anar seguint de forma passiva unes passes prèviament establertes pel professorat si no que l’alumnat ha de fer un esforç personal (i col·lectiu, de equip) per trobar la o alguna de les solucions al repte, problema, etc plantejats. En activitats obertes és important tenir establerts unes competències bàsiques que el professorat considera que són necessàries a efectes d’aprovar, altrament pot donar-se el cas de que un equip treball de valent, aprengui, però no aprengui ni els coneixements mínims necessaris, simplement aprèn altres coses. Anomenen a aquestes competències específiques Competències Bàsiques, i serà el nostre domini avaluable A.

El segon domini, diem-li B,  serà íntegrament de competències transversals, concretament en aquesta estratègia ens limitarem a la competència treball en equip, més concretament a aprendre en equip: cooperar per aprendre.  Volem promoure que l’equip s’interessi per que tothom aprengui, per evitar el típic equip en que un “tira del carro” i la resta queden a l’ombra, sovint fent poca feina i aprenent encara menys. Haurien de cooperar en el seu aprenentatge.

En el tercer domini C ubicarem les competències específiques no bàsiques i altres competències transversals: autonomia en el treball i creativitat. És per tant un promoure que l’equip vagi més enllà dels mínims exigibles, que explori nous terrenys sent innovador, creatiu, auto-exigent, autònom, etc.

La qualificació de l’activitat ha de ponderar aquests tres dominis … com? No hi ha una regla fixa, és clar, depèn de les intencions del professorat i també de les característiques del grup classe: si volem promoure de debò l’assoliment de les competències transversals donarem bastant de pes al domini B, en canvi si busquem promoure la innovació, els productes excel·lents que superen de llarg les competències bàsiques privilegiarem el domini C; i en grups-classe poc madurs, no acostumats a treballar en equip, tindrem prou en assolir el continguts del domini A i es B i C tindran poc pes en la nota final. A tall d’exemple la ponderació que utilitzo en un CFGS és:

Domini avaluable Pes en la nota de l’activitat
A – Competències bàsiques 50%
B – Aprenentatge cooperatiu 25%
C – Competències avançades 25%

Avaluació del domini A – Competències bàsiques

En aquest domini de coneixements mínims bàsic  tenim poques novetats, doncs avaluem segons els criteris d’avaluació dels resultats d’aprenentatge del currículum. Pot ser recomanable exigir un mínim de nota en el domini A doncs ja hem decidit que sense aquesta base de coneixements no podem considerar aprovada l’activitat. Quin mínim? Dependrà del que demanem, però en general serà recomanable demanar una bona nota en aquest domini, com ara una nota de tall de 7.

La qualificació hauria de ser mitjançant rúbriques que mostrin clarament a l’alumnat com es posarà nota en aquest apartat. Cal dir que aquesta nota serà individual: cada membre de l’equip ha de evidenciar que té els coneixements bàsics exigibles, si no els té, malgrat l’equip hagi fet un bon treball, no aprovarà l’activitat.

Avaluació del domini B – Aprenentatge cooperatiu

Arribem al moll de l’os d’aquest article. La estratègia que aquí proposem per avaluar l’aprenentatge individual de forma que avaluem la cooperació de l’equip sencer per aprendre en equip és:

  • A l’inici de l’activitat, fem una avaluació inicial, individual, dels coneixements relatius a les competències bàsiques del domini A, una avaluació amb nota, diguem-li X a aquesta nota inicial.
  • En acabar l’activitat tornem a avaluar a cada membre de forma individual, aquesta nota que li direm Y serà de de fet la mateixa nota que posem al domini avaluable A.

A partir d’aquestes notes X, Y individuals formem una nota d’equip: anomenem P al pes de la qualificació del domini B (en l’exemple de la taula de pesos, P era un 25%); qualifiquem segons aquests dos criteris:

  1. Si la nota Y és “alta” (més gran que la mínima exigida en el domini A) per tots els membres de l’equip: atorguem P/2 de la nota del domini B (en l’exemple, un 25% / 2)
  2. Si la diferencia de notes Y – X és significativa (per exemple  Y ha de ser com a mínim un 20% superior a X) per tots els membres de l’equip: atorguem la resta de pes de la nota del domini B , P/2 (en l’exemple, un altre 25% / 2)

La nota del domini avaluable B és d’equip: tothom rep la mateixa nota o ningú no la rep. Els criteris que proposem intenten promoure que l’equip procuri que tothom tingui coneixements per sobre dels mínims (criteri 1) i que aprengui nous coneixements (criteri 2) per tal de que l’equip en conjunt rebi la qualificació.

Avaluació del domini C – Competències avançades

En aquest domini tractem de promoure que l’equip innovi en el sentit de anar més enllà de les competències mínimes, fins i tot potser es surten del criteris estrictes de currículum, però encara així poden ser aprenentatges molt vàlids. La rúbrica que proposem només a tall d’exemple (de entre moltes altres possibilitats) és:

Criteri avaluable

Pes en la nota de l’activitat

Autonomia en el treball

20%

Treball cooperatiu

10%

Creativitat

20%

Dificultat, nivell exigència

25%

Ajustat al currículum

25%

Aquesta qualificació és d’equip, excepte en casos excepcionals que considerem que algun membre no ha de tenir-la, per inacció o passivitat manifesta.

I on avaluem les presentacions en públic d’ABP?

En els projectes ABP haurien d’haver sempre com a tancament del projecte presentacions públiques de resultats; manca la competència transversal o capacitat clau corresponent  en els currículums LOE, hauria de ser quelcom semblant a “Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en l’àmbit tècnic concret“. En el cas de que sigui una exposició orientada al públic en general s’avalua sobre tot les capacitats comunicatives mentre que si és una exposició tècnica llavors s’avalua també, o sobre tot, els coneixements tècnics adquirits. En el primer cas com es tracta de una competència transversal podria avaluar-se en el domini B o en el C, i en el segon cas com hi ha avaluació de competències específiques seria del domini A i possiblement del C.

Un exemple

En un projecte ABP de 2n curs del CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) es van formar equips de 3-4 alumnes. Se’ls va proposar implementar un sistema informàtic amb un enunciat molt obert, i els coneixements previs del grup classe sobre el tema eren molt baixos, amb excepció de dos alumnes que ja treballaven i tenien alguna experiència prèvia en el tema. Els equips els va crear el professorat de forma que siguin heterogenis en quan a rendiment acadèmic dels seus membres. Ens fixem en les qualificacions de dos equips diferents segons la metodologia exposada:

  • Equip 1: tres alumnes Alu1, Alu2 i Alu3. Alu1 té certs coneixements previs i moltes ganes d’aprendre, les seves notes són sempre altes, Alu2 té un bon rendiment tot i que li costa una mica col·laborar, té tendència a treballar pel seu compte, Alu3 té unes quantes UFs pendents i a més a més ja ha decidit no dedicar-se a la informàtica com a professió però està motivat a acabar el cicle.
  • Equip 2: quatre alumnes Est1, Est2, Est3 i Est4; Est1 i Est2 tenen un bon rendiment sense destacar en res concret i treballen bé junts, Est3 té interès però treballa, té concedit un semipresencial i va  just de temps, així que sobre tot intenta no suspendre UFs,  Est4 tenia unes notes de 9 i 10  a primer curs, però a 2n s’ha desmotivat i simplement va fent sense massa interès.

Descrivim l’avaluació d’aquests equips conforme avança el projecte.

Avaluació inicial

A l’inici del projecte, fem una avaluació inicial, individual, un qüestionari, dels coneixements relatius a les competències bàsiques, amb aquests resultats:

Conforme es desenvolupa el projecte el professorat va prenent nota dels progressos dels equips i periòdicament comprova que tot l’equip estigui treballant coordinament. Aquestes anotacions poden formar part de la nota dels dominis A i/o B, o simplement ser accions de coordinació sense efecte en la qualificació,  excepte en casos extrems si es detecta que hi han membres d’equips que no treballen, en casos així els criteris d’avaluació haurien de preveure poder suspendre el projecte per inactivitat.

En acabar el projecte els equips presenten públicament els resultats en una exposició tècnica on l’equip docent fa preguntes a cada membre per assegurar que ha assolit les competències específiques. La qualificació forma part del domini A. Es passa de nou el qüestionari inicial, i amb la nota obtinguda es fa la mitjana amb la nota de la presentació, els resultats són:

Calculem la nota d’equip segons el criteris del domini avaluable B:

Hem marcat en groc les puntuacions que no arriben a la nota de tall segons els criteris d’avaluació i per tant el projecte no estaria aprovat, o bé caldria lliurar alguna activitat complementaria. Completem la taula amb les puntuacions del domini C i obtenim les qualificacions del projecte:

De nou en groc es recorda que hi ha alumnes amb el projecte suspès, els dos casos per que no han assolit els coneixements bàsics mínims. El bonus “competència final alta per tot l’equip” no l’ha aconseguit cap equip, en el primer equip possiblement ha mancat ajudar més a l’alumne Alu3 que ha quedat despenjat malgrat tenia dos companys potents, això ha restat un 1,25 als dos membres més capaços. En el segon equip les qualificacions globals han estat més justes en general. Tots dos equips han tingut bonificació per el augment de coneixements durant el projecte (diferència Y – X).

Conclusions

L’estratègia avaluativa que hem presentat “filtra” als membres dels equips que no assoleixen el mínim exigible de coneixements, i premia l’adquisició de nous coneixements de tots els membres, promovent el compartir aprenentatges i la tutoria entre iguals; els membres més actius i acadèmicament més brillants si volen assolir notes altes hauran de procurar que la resta de membres no es despengin del seu ritme. Ajustant els pesos dels  dominis avaluables promovem més o  menys l’aprenentatge bàsic, l’aprenentatge avançat i innovador, o les competències transversals, i així podem ajustar l’avaluar per aprendre a cada nivell i característiques de cada grup-classe. Els casos especials com ara absentisme o passivitat han d’estar contemplats als criteris d’avaluació per no perjudicar injustament a la resta de l’equip.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *