Presentació 1r ESO

Introducció

Què pretenem que aprenguis al llarg d’aquest curs: 

 • Diferenciar les parts d’una sessió
 • Comprendre el significat de condició física i de qualitats físiques
 • Incrementar el nivell individual d’activitat física
 • Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables
 • Valorar les activitats físiques i esportives com a eina de millora per a la salut
 • Identificar i adquirir els hàbits principals associats a una manera de vida saludable
 • Practicar un esport col·lectiu tenint en compte l’execució tècnica i tàctica, demostrant haver comprès les fases del joc (defensa i atac)
 • Participar de forma activa col·lectiva mostrant actituds d’autocontrol, respecte i acceptació de les normes
 • Practicar un esport individual tenint en compte l’execució tècnica i tàctica, demostrant haver comprès les seves fases i el respecte de les normes
 • Aprofitar les possibilitats de l’entorn proper per ocupar el temps de lleure
 • Valorar la importància de la pràctica d’activitat física en el temps de lleure
 • Respectar i valorar el medi natural com espai idoni per la realització d’activitats físiques

 

Continguts de la matèria
1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre
CONDICIÓ FÍSICA I SALUT

 • Qualitats físiques bàsiques.
 • Principis d’adaptació, continuïtat,  progressió.
 • Càlcul de la càrrega d’entrenament (volum i intensitat).
 • L’escalfament: objectiu, parts, exercicis, jocs.
 • Hàbits d’higiene personal vinculats a la pràctica d’activitat física.
 • La columna vertebral: característiques i estudi del moviment.
 • Tècniques de respiració.
 • L’alimentació i la hidratació en la pràctica de l’activitat física.
 • Tècnica de carrera
ESPORTS INDIVIDUAL: GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

 • Aspectes tècnics i reglamentaris de 
 • LA GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
 • Principis d’igualtat i solidaritat
 • Valoració del respecte als companys i adversaris i a les normes acordades
ESPORTS COL·LECTIU: CORFBOL

 • Aspectes tàctics, tàctics i reglamentaris del corfbol
 • Principis d’igualtat i solidaritat
 • Valoració del respecte als companys i adversaris i a les normes acordades

ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL

 • Activitats físic esportives en el medi natural
 • Característiques i possibilitats de l’entorn
 • Normes de conservació del medi natural i urbà

Criteris d’avaluació

 

Comprendre el significat de la condició física i de les qualitats físiques bàsiques com a qualitats de millora.

Incrementar el nivell individual d’activitat física per millorar la salut pròpia.

Mostrar hàbits higiènics i posturals saludables relacionats amb l’activitat física i la vida quotidiana.

Valorar les activitats físiques i esportives com una eina de millora per a la salut individual, acceptant el nivell assolit.

Identificar i adquirir els hàbits principals associats a una manera de viure saludable.

Practicar un esport individual tenint en compte els aspectes tècnics, acceptant el nivell assolit.

Practicar un esport d’adversari tenint en compte els aspectes tècnics, acceptant el nivell assolit.

Practicar un esport col·lectiu tenint en compte l’execució tècnica i tàctica, demostrant haver comprès les fases del joc (atac i defensa) i el respecte per les normes del joc.

Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o d’adversari, mostrant actituds d’autocontrol, respecte i acceptació de les normes.

Aprofitar les possibilitats de l’entorn proper per ocupar el temps de lleure.

Valorar la importància de la pràctica d’activitat física saludable en el temps de lleure.

Respectar i valorar el medi natural com a espai idoni per a la realització d’activitats físiques

Dimensions i competències

 • Competència 1. Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física individual amb relació a la salut.
 • Competència 2. Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat física
 • Competència 3. Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports
 • Competència 4. Posar en pràctica els valors propis de l’esport en situació de competició
 • Competència 5. Gaudir amb la pràctica d’activitats físiques recreatives amb una atenció especial a les que es realitzen en el medi natural
 • Competència 6. Planificar i organitzar activitats en grup amb finalitat de lleure
 • Competència 7. Utilitzar els recursos expressius del propi cos per a l’autoconeixement i per comunicar-se amb els altres
 • Competència 8. Utilitzar activitats amb suport musical com a mitjà de relació social i integració comunitària

EINES D’AVALUACIÓ

Utilitzarem les següents eines d’avaluació:

 • Proves escrites (constaran a l’agenda acadèmica).
 • Proves d’execució pràctica que poden ser exercicis puntuals i activitats a l’aula, execucions tècniques o rendiment de qualitats físiques bàsiques
 • Seguiment i observació del treball a l’aula.
 • Qüestionari per preparar la prova escrita del final de trimestre.
 • Preparació de sessions en grup que després es duran a terme a les classes.
 • Participació  a  les activitats de classe i respecte pel material, instal·lació  i persones de classe

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *