Context

El centre on realitzo les meves classes és un centre de màxima complexitat on les famílies tenen, en general, un nivell mig-baix en competència digital i que, sovint, des de casa no poden treballar amb mitjans digitals. Això fa que sigui un repte per part dels docents formar l’alumnat per tal que utilitzin les eines digitals d’una forma eficient, segura i crítica. A continuació trobem dades interessants del selfie realitzat al centre:

Opinió de professorat sobre la competència digital de les famílies.

En les següents gràfics veiem l’ús de les tecnologies digitals dels alumnes. Veiem que des de casa no tenen el mateix seguiment que des del centre. En canvi sí que veiem un gran ús de les tecnologies per a l’oci. Aquí es veu la importància d’assolir aquesta competència en aquest alumnat.

Ús de les tecnologies digitals dins i fora del centre per realitzar tasques educatives.

Ús de les tecnologies digitals fora del centre per a oci.