Introducció

El portafoli és una eina que permet mostrar les habilitats digitals i l’ús de tecnologies del docent, promou la reflexió sobre pràctiques i adaptació a entorns en línia, facilita l’avaluació contínua, identifica punts forts i àrees de millora i serveix com a prova tangible de creixement professional. També fomenta la col·laboració entre docents i el compartiment d’experiències, reforçant la comunitat educativa en línia.

Aquestes són les àrees i abast del marc DigCompEdu:

Abast del marc DigCompEdu

L’assoliment del nivell C1 de competència digital docent s’aconsegueix aplicant procesos de recerca, avaluació i pràctica reflexiva per enriquir l’ús creatiu i crític de les tecnologies digitals com a docent i promoure aquestes pràctiques en el pla digital del centre.

Presentació