PORTFOLI

avaluació tic verd

Què és un portfoli?

És un dossier d’aprenentatge, un recull de treballs organitzada per l’alumne amb l’objectiu de documentar de manera reflexiva el procés del seu aprenentatge.

Per què el portfoli?

Perquè és una bona eina per avaluar l’aprenentatge de l’alumnat, perquè motiva i implica l’alumne en el seu propi procés d’aprenentatge.

Possibilita una educació que posa al centre a l’alumne, el converteix en una persona activa en el seu propi procés avaluatiu, el fa prendre consciència del què ha après i del què no, del què necessita millorar, l’ensenya a avaluar-se i a participar de la coavaluació del seu aprenentatge.

Per a què et servirà? (Objectius del portfoli):aprenentatge

  • Fomentar l’autonomia i la responsabilitat.
  • Ser el protagonista del teu propi procés d’aprenentatge
  • Desenvolupar la reflexió i l’esperit crític i afavorir la teva autonomia
  • Aprendre millor: fa que desenvolupis estratègies d’autoaprenentatge i interès per la investigació
  • Avaluar i autoavaluar: fa que puguis mostrar al professor el teu grau d’aprenentatge i participes de la teua pròpia avaluació.
  • Mostrar les teves competències, els resultats i els processos d’aprenentatge que has seguit per a obtenir-los.
  • Evidenciar de manera reflexiva el procés i l’adquisició dels aprenentatges de les Ciències Naturals.

Avaluació del portfoli. Autoavaluació i coavaluació:

Teniu clar què vol dir autoavaluació, no? Consisiteix a valorar la pròpia capacitat per dur a terme una tasca determinada així com la qualitat de la mateixa.

Però què vol dir coavaluació? vol dir valorar  tasques dels nostres companys/es, avaluar-se entre iguals. Aquest recurs ofereix als estudiants l’oportunitat d’aprendre els uns dels altres i optimitzar la correcció dels treballs. Per tant també acaba millorant l’eina d’autoavalució. Autoavaluar-se a partir d’avaluar els companys i companyes, amb la finalitat d’ajudar-los, fa que  sovint reconeguin millor què ha fet correctament i els seus  propis errors a partir d’identificar-los en les produccions d’altres.

És una eina molt important a l’hora d’assolir la competència d’aprendre a aprendre.

 Com farem el portfoli? teeneger reading

En aquesta pàgina hi teniu tots els documents sobre el portfoli o carpeta d’aprenentatge que utilitzarem durant el curs com a eina d’aprenentatge i d’avaluació.

Primerament tens les pautes per a confeccionar el portfoli juntament amb els seus objectius:

EL PORTFOLI 2016-17

També et deixo aquí en format word els fulls de relfexió a part de les tasques, els examens i la rúbrica de coavaluació:

FULL DE REFLEXIÓ EXAMEN

FULL DE REFLEXIÓ TASCA

RÚBRICA AVALUACIÓ PORTFOLI 2015

A continuació et deixo una presentació amb exemples d’alumnes que han fet el portfoli i han evidenciat força bé els aprenentatges i conclusions sobre tasques concretes i/o sobre el portfoli en general:

Power exemples del porfoli