Aprenentatge cooperatiu

aprenentatge
L’aprenentatge cooperatiu
 és el terme que utilitzem per referir-nos a una metodologia de treball a l’aula que consisteix en l’organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge.

Com diuen els germans David i Roger Johnson “només pot assolir els seus objectius si i només si els demés aconsegueixen assolir els seus”.

En què es fonamenta?

 • En valorar el potencial educatiu de les relacions interpersonals existents en qualsevol grup.
 • En considerar els valors de socialització i integració com eficaçment educatius.
 • En l’aprenentatge per desequilibració.
 • En la teoria del conflicte sociocognitiu.
 • En l’increment del rendiment acadèmic.

En què es distingeix del treball en grup clàssic?

 • En la composició dels petits grups.
 • En l’organització de la tasca i de les activitats.
 • En la distribució de la tasca.
 • En la implicació de tots els participants.
 • En el grau de control mutu i en les exigències mútues.

Funcions bàsiques pera la cooperació en l’aprenentatge per part dels alumnes treballant en un petit grup cooperatiu:

 • Posar-se d’acord sobre el que cal realitzar.
 • Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.
 • Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.
 • Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris preestablerts, ja sigui pel professor o pel propi grup.
 • Considerar com es complementa el treball; escollir, d’entre les proves o treballs individuals realitzats, aquell que s’adopta en comú, o bé executar individualment cadascuna de les parts d’un tot col·lectiu.
 • Valoració en grup dels resultats, en funció dels criteris establerts amb anterioritat.

Situacions indicades pel treball cooperatiu
Entre altres situacions, aquelles que requereixin:

 • A la composició dels petits grups.
 • A la organització de la tasca i de les activitats.
 • A la distribució de la tasca.
 • A la implicació de tots els participants.
 • En el grau de control mutu i en las exigències mútues.

Avantatges de l’aprenentatge cooperatiu4

Tant les evidències de la pràctica com la validació dels estudis que s’han fet, ens informen que l’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que aporta una millora significativa de l’aprenentatge de tots els alumnes que s’impliquen en ell, en termes de:
 • Motivació per la tasca
 • Actituds d’implicació i d’iniciativa
 • Grau de comprensió del que es fa i del perquè es fa
 • Volum de treball realitzat
 • Qualitat del mateix
 • Grau de domini de procediments i conceptes
 • Relació social en l’aprenentatge

Els 5 elements que els germans Johnson i Holubec, principals responsables de la difusió del treball cooperatiu, consideren claus per tal que la cooperació funcioni correctament són;

 • La interdependència positiva
 • La responsabilitat individual
 • La interacció cara a cara
 • Les tècniques interpersonals i d’equip
 • L’avaluació grupal

LES ESTRUCTURES COOPERATIVES que utilitzarem poden¡m divirdirles en dos grups:

– Estructures cooperatives formals

– Estructures cooperatives informals

ESTRUCTURES COOPERATIVES INFORMALS:

En l’aprenentatge cooperatiu informal l’alumnat treballen junts en grups temporals que poden durar des d’uns minuts fins a una classe per aconseguir els objectius d’una activitat concreta.

Aquí teniu un recull d’algunes d’aquestes estructures.

2 ESTRUCTURA 1-2-4.

En aquesta estructura treballarem primer individualment, després en parella i finalment en un grup de quatre( dos parelles). Es pot utilitzar en moltes ocasions: consensuar criteris d’avaluació d’una activitat, extreure conclusions, respondre preguntes…

Hi haurà un temps limitat pautat pel professor o algun alumne en cada ronda ( individual, parelles i grups de 4). L’objectiu serà consensuar entre tots l’objectiu de l’activitat. Finalment posarem en comú el que ha consensuat cada grup.

exclamació

 

Aquí teniu una plantilla que podeu utilitzar:   1-2-4