Producte final, projecte “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

El producte final del projecte, des del punt de vista material, és una presentació que el grup elabora amb els materials que ha estudiat al llarg del treball de síntesi. El tema ha d’estar degudament contextualitzat i explicat, ha d’incloure alguna de les principals conclusions i la bibliografia i/o webgrafia utilitzada, i material gràfic per a fer més entenedora l’explicació.

Aquest producte serveix de base per a l’exposició oral que han d’oferir a la resta de companys i companyes, per explicar-los allò de fonamental que han après al llarg del treball.

Implementació del projecte “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

Aquest projecte es a dur a terme durant el mes de març, al segon trimestre, i va ocupar el conjunt d’hores de tota una setmana, amb implicació de tot l’equip docent.

Amb grups formats com s’explica a l’apartat de metodologia, l’alumnat disposa d’un google sites a partir del qual es plantegen tasques de diferent nivell de dificultat i de resolució diversa (artística, tecnològica, escrita, etc.). En cada repte hi ha uns links que orienten l’alumnat en la cerca de la informació necessària per a resoldre els reptes, i aquests es complementen amb la visita in situ d’infraestructures fonamentals en la història dels usos de l’aigua, que aporten una perspectiva pràctica i material als recursos virtuals que són el punt de partida.

Cada grup treballa específicament un tema, que serà compartit amb la resta en el producte final.

sdr

Metodologia del projecte “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

El projecte s’estructura a partir d’un conjunt d’objectius explícits que cal atènyer a partir de les diverses tasques a realitzar. Alguns d’aquests objectius són comuns a tot treball de síntesi i altres són propis d’aquest. Tots plegats són els següents:

Objectius generals d’un Treball de Síntesi

 • Adonar-nos de la necessitat de conèixer diferents àrees per treballar amb certa profunditat un tema.
 • Cercar informació, analitzar-la i sintetitzar-la.
 • Adonar-nos que som capaços de treballar de forma autònoma.
 • Descobrir com podem portar a la pràctica el que hem après a classe.
 • Veure i valorar la importància del treball en equip.
 • Comprovar que totes les aportacions dels membres del grup són importants.
 • Demostrar responsabilitat i bon comportament en totes les activitats i sortides.
 • Potenciar la creativitat.
 • Ser capaços de presentar els treballs amb pulcritud i puntualitat.
 • Saber exposar oralment el procés i els resultats del nostre treball.

Objectius d’aquest Treball de Síntesi

 • Promoure una actitud d’interès i respecte vers els ecosistemes hídrics.
 • Prendre consciència de com s’han modificat els usos de l’aigua al llarg dels anys i com n’ha variat el seu consum.
 • Reconèixer la necessitat de la depuració i la potabilització de l’aigua.
 • Identificar els diferents esports aquàtics, tipus d’aigua, entorn i material necessari per a cadascun.
 • Reconèixer la importància de l’aigua com a font d’energies renovables.
 • Reconèixer l’aigua com a font d’inspiració i de bellesa.
 • Comprovar que l’aigua crea conflictes entre regions.
 • Valorar la importància de l’aigua a Banyoles.

Aquests objectius es volen assolir a través del treball amb diverses metodologies, que, sintetitzades, són les següents:

 • Tasques realitzades en equips de treball amb rols clars per a cadascun dels seus membres, amb l’objectiu de potenciar la capacitat de coordinació i l’autonomia de l’alumnat. Els equips de treball són heterogenis, i tots han d’incloure nois i noies i alumnat de grups classe diferents.
 • Activitats que potencien la recerca i tractament d’informació a partir de reptes de diferents nivells de dificultat.
 • Visita in situ a infraestructures clau dels usos històrics i actuals de l’aigua: la potabilitzadora de Montcada i Reixach i la Casa de les aigües de la mateixa població -antiga central d’extracció i bombejament d’aigües del cabal subterrani del riu, construïda el 1878 i en funcionament fins el 1989.
 • Realització d’un producte final que potencia la capacitat de síntesi i de comunicació de l’alumnat.

sdr

Producte final

El proyecte va començar amb una invitació a participar del Premis Colldegria de La Cellera de Ter (uns premis cinematogràfics ficticis en principi). El resultat del projecte ha estat l’elaboració d’una pel·lícula, amb tot el que representa.
Ara ja tenim la pel·lícula a punt per presentar-la als Premis Colldegria!!!

[youtube]https://youtu.be/BwBGQ9ygK6Y[/youtube]

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

L’avaluació del projecte ha estat formativa i continuada. S’ha utilitzat l’observació directa, el dossier d’aprenentatge, les rúbriques, l’autoavaluació i la coavaluació.

RECULL FOTOGRÀFIC DEL PROJECTE

A més de l’avaluació dels/les alumnes s’ha fet una avaluació de tot el procés: programació, elaboració i grup de treball. La valoració és molt positiva i ens encoratja a seguir treballant per projectes. Sabem que encara estem en un procés d’aprenentatge i per això, de cares al curs vinent, farem un curs dins del Pla de Formació de Zona, per ajudar-nos en aquest procés de canvi.

3,2,1… Acció!

Després de poder contestar a la pregunta “Com es fa una pel·lícula”? ens vam atrevir  a fer-ne una!

Vam…

 • Escriure un guió seguint els consells de l’escriptor Carles Sala (idees, ordenar idees i redactar).
 • Crear escenes a través dels nostres dibuixos i vam escriure les narracions i els diàlegs.
 • Repartir “els papers” (narradors/es, actors i actrius).
 • Buscar disfresses amb la col·laboració de les famílies.
 • Maquillar-nos seguint les indicacions d’una maquilladora professional.
 • Decidir com es gravaria (vam optar per gravar amb croma).
 • Buscar fotografies i efectes especials que ens poguessin ser útils a l’hora del muntatge.
 • Demanar ajuda al mestre TIC per fer la gravació i tot el muntatge.
 • I finalment vam gravar.

Planificació: “L’aigua” (INS Pla de l’Estany)

“L’aigua” és un treball de síntesi, òbviament interdisciplinari, que es proposa estudiar aquest element des de múltiples vessants i amb la col·laboració de totes les matèries, si bé no pas com un conjunt de mirades cadascuna de les quals només pot ser entesa des d’una matèria en particular sinó des de perspectives diverses a cadascuna de les quals les matèries oficials fan contribucions variades. Això implica una dimensió aplicada molt més gran i així tenim que les temàtiques que es tracten són, per exemple, l’aigua com a font de riquesa, water sports, l’aigua com a font de cultura o l’aigua com a font de conflicte.

Aquest treball de síntesi funciona des del curs 2015-16 i cada curs s’ha anat reelaborant per a fer-lo més integrat i interessant per a l’alumnat. Aquest curs ha estat revisat des de la perspectiva de les aportacions de la forma de treballar els projectes de la Xarxa de Competències Bàsiques, i aquesta revisió ha constituït la primera part del treball de l’Institut en aquest entorn. La segona part de la contribució del curs ha estat l’inici de la construcció d’un nou projecte, que haurà d’estar operatiu durant el curs vinent. Tanmateix, les entrades a aquest bloc es refereixen només al projecte de l’aigua.

Al seu torn, ambdós projectes formen part del procés de revisió de l’ensenyament aprenentatge al centre i, concretament, d’una iniciativa que pretén establir un projecte coherent a cadascun dels trimestres dels quatre cursos de l’ESO, adequats als programes d’innovació en els quals participa el centre (SCAP, Xarxa de CB, Escola Nova 21, STEAM i programes de potenciació de les llengües estrangeres) i que conclourà durant el curs vinent.

Institut Pla de l’Estany

L’Institut Pla de l’Estany som un centre situat a Banyoles que oferim estudis d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Formem part de diversos programes d’innovació entre els quals comptem el Programa de Qualitat i Millora Contínua, SCAP, STEAMCat, Escola Nova 21 i, és clar, la Xarxa de Competencies Bàsiques.

Us deixem la nostra definició en la Missió, Visió i Valors del centre tal i com ho definim al PEC:

Missió

L’Institut Pla de l’Estany té per missió proporcionar a tot el seu alumnat un ensenyament democràtic i plural que assegura al mateix temps l’excel·lència i l’equitat. Amb això vol promoure ciutadans formats intel·lectualment, autònoms, crítics i capaços de desenvolupar-se tant des d’un punt de vista personal com acadèmic i professional en el món d’avui, amb especial atenció a les noves tecnologies i les llengües estrangeres. Assolim aquests objectius a partir d’un aprenentatge actiu, que té en compte tant la vessant intel·lectual com emocional de tot l’alumnat, orientador, i basat en els nostres valors fonamentals: convivència, esforç, responsabilitat, esperit crític i creativitat.

Visió

Assumim un ideal de centre que es vol fonamentar en:

 1. Considerar l’alumne com el centre de l’aprenentatge i de totes les activitats que es duen a terme al centre.
 2. Desenvolupar en l’alumnat la motivació, les ganes i l’esperit d’aprendre, la responsabilitat, l’autonomia personal i la seva capacitat de continuar la formació i inserir-se en el món professional
 3. Promoure en les nostres famílies la participació en l’educació dels seus fills i filles i en les activitats del centre.
 4. Promoure un equip de professionals, docents i de PAS, il·lusionat i format professionalment per portar a terme el Projecte Educatiu del Centre.
 5. Inserir la nostra tasca educativa en una perspectiva responsable i compromesa amb la societat, l’economia, el territori i el medi ambient.
 6. Fomentar l’avaluació i la millora continuada de tota la nostra tasca educativa

Valors

Els valors que assumim són els de convivència, esforç, responsabilitat, esperit crític i creativitat

 1. Convivència: entenem per convivència una adequada relació de cadascú amb si mateix, amb els altres i amb el món; la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar en la gestió del centre; la potenciació de l’equitat, la no discriminació per cap raó i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits, i de la mediació escolar, la cultura del diàleg i el foment de la cultura de la pau com a valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.
 2. Esforç: l’esforç és la capacitat de treballar durant un temps continuat per aconseguir uns objectius determinats. Ajuda a ampliar al màxim les capacitats de cadascú per obtenir uns millors resultats i permet vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la vida (l’escola, la família, els amics…). No assolir del tot un objectiu no equival a un fracàs: el camí que duu a acostar-se a un objectiu també és un aprenentatge.
 3. Responsabilitat: la responsabilitat és la capacitat de dur a terme els compromisos adquirits i assumir les conseqüències de les pròpies accions. Ser responsable exigeix comprometre’s, és a dir, decidir el que s’ha de fer i actuar en conseqüència i és imprescindible per a ser persones autònomes.
 4. Esperit crític: entenem per esperit crític la capacitat de reflexió i d’anàlisi, per anar-se formant una opinió pròpia i informada. Cal curiositat per aprendre i capacitat per escoltar l’altre, per comparar arguments i per exposar les pròpies idees.
 5. Creativitat: la creativitat és la capacitat de  trobar respostes útils als canvis constants de la societat. El concepte de creativitat està associat a la novetat, els processos d’innovació i l’originalitat… i el volem aplicar tant en el sentit d’una educació creativa (segons la qual el professorat genera una sèrie d’estratègies que motiven a l’alumnat) com en el sentit d’una educació per a la creativitat (amb la qual es fomenta aquesta habilitat en el conjunt de l’alumnat).

Producte final

El projecte el vam iniciar amb un producte final que hem variat responent als interessos i motivacions dels alumnes.

Al planificar-lo teníem clar els objectius i els criteris d’avaluació. Com a producte final ens vam plantejar la fabricació d’una nau espacial per grups, però quan vam tenir la nau gairebé acabada ens van sortir noves preguntes: Per on pot anar la nau espacial? Com és el sistema solar? Quin és l’ordre dels planetes?

Per aprofundir i poder donar resposta a aquestes preguntes un alumne va proposar fer una maqueta del Sistema Solar on poguéssim veure l’ordre dels planetes i poder aplicar el que havíem après dels planetes (tamany, color, posició…).

Hem allargat el projecte dues setmanes i hem fet la maqueta. D’aquesta manera, el producte final del projecte s’ha convertit en una maqueta del Sistema Solar i així poden reflectir millor els seus aprenentatges.

PLANIFIQUEM EL PROJECTE:”ESPAIS COMFORTABLES”

Amb l’equip impulsor de l’escola La Benaula, format per mestres relacionades amb els diferents cicles, vam plantejar quin podia ser el Projecte a realitzar dins del marc de Xarxa. Relacionant-ho amb la idea dels “espais comfortables” a l’escola provinent d’un Erasmus relacionat amb el Treball Cooperatiu, vam planificar un Projecte on fossin els propis alumnes qui escollissin i fessin confortable aquest espai.

Des de l’equip impulsor, vam seqüenciar les tasques i les vam adjudicar a una persona responsable d’articular-ne cada part. Posteriorment vam exposar la idea al Claustre on, per equips de cicle, calia que realitzessin una tasca amb el seu alumnat.

El resultat va ser el següent:

 • Educació Infantil van decidir farien lectura del plànol de l’escola, seleccionarien espais potencials i organitzarien unes votacions per decidir l’espai que més els agradaria transformar.
 • Cicle Superior van elegir fer les mètriques de l’espai amb medicions a escala i fer el plànol per poder saber les mides i possiblitats d’aquest espai.
 • Cicle Inicial preguntarien als altres cicles i a ells mateixos què fa a un espai ser comfortable i recullirien les propostes de “coses” que caldria posar en aquest espai.
 • Cicle Mitjà acollirien les mides de Superior i farien propostes sobre quins materials, preus i comandes es podrien fer per arribar a executar el Projecte
 • Des d’educació Especial es faria el muntatge del material encomanat amb l’ajuda del bidell del centre.
 • Des de les especialitats d’Artística es decoraria l’espai amb produccions dels propis alumnes.
 • I finalment Educació Infantil muntaria la festa d’inauguració de l’espai.

*per articular el Projecte vam establir un timming concret amb la idea de poder fer la inauguració entre final d’aquest curs i el principi del pròxim.