L’Institut Domus d’Olivet es presenta

Som un Centre educatiu petit de dues línies, amb 200 alumnes i un claustre de 26 professors. Després de les provatures i assajos realitzats el curs passat, durant el primer any d’entrada en la Xarxa de CCBB, aquest curs 2018/19 estem ben decidits a emprendre la implementació al Domus de la metodologia globalitzadora del treball per projectes i per competències.

En aquest segon any a la Xarxa de CCBB formem l’Equip impulsor 10 docents més els dos coordinadors. Això representa el 46 % del claustre, una bona xifra per començar! Val a dir també que els coordinadors som els mateixos del curs passat però dels docents que ja formaven part de l’equip impulsor del darrer curs n’hi ha 3, els 7 restants coneixen la xarxa enguany. No en va som un centre de màxima complexitat amb una mobilitat del professorat molt elevada.

Hem estat valents i hem decidit treballar per projectes durant 8 hores setmanals al primer cicle de l’ESO. Aquestes s’han agrupat en franges de 2 h durant 3 dies i la resta en classes d’1 h per afavorir el desenvolupament dels projectes i el treball col·laboratiu i cooperatiu.

Sempre que hem pogut, i els recursos humans ens ho han permès, hem introduït en aquestes classes de 2 h la docència compartida. Afavoreix l’atenció a la diversitat i l’educació personalitzada, tan necessària en un centre de màxima complexitat.

 

 

Posem fil a l’agulla!

El primer que va haver de decidir l’equip impulsor és quants projectes volíem tirar endavant i de què tractarien. Ben aviat van sorgir els primers dubtes i es van generar els primers debats:  deixem que els alumnes intervinguin en la decisió inicial de determinar la temàtica del projecte?  Deixem que els seus interessos prevalguin sobre les preocupacions del professorat al voltant dels continguts del currículum establert i que encara resten pendents de tractar a les aules?  Qüestions no gens fàcils de resoldre.

Com gairebé sempre, la bona solució és la intermèdia. Es va decidir la temàtica dels projectes tenint en compte aquells continguts encara no impartits però sempre intentant acostar-se al màxim possible als interessos de l’alumnat i en contacte amb la realitat, provocant un aprenentatge vivencial.

Així doncs vam decidir desenvolupar dos projectes:
  • ROMA: hi intervindran les matèries de ciències socials – eix vertebrador –, les matemàtiques (probabilitat, estadística i geometria) i les les llengües: català, castellà i anglès. S’implementarà a 1r de l’ESO. Dissenyaran el projecte 6 docents amb la presència d’un coordinador.
  • SALVEM GIRONA DE LA PESTA:  hi intervindran les matèries de ciències socials – eix vertebrador -, les matemàtiques (volums, probabilitat) i el català. S’implementarà a 2n de l’ESO. Dissenyaran el projecte 6 docents amb la presència d’un coordinador.

També vam decidir de comú acord que compartiríem amb la resta de centres educatius el projecte ROMA a través d’aquest bloc. Fem nostre un dels lemes de la xarxa: compartim i aprenem tots plegats.

Vam estructurar el projecte en dues fases ben diferenciades:
  1. Un conjunt d’activitats de sensibilització vers la cultura romana.
  2. Preparació de petites escenes teatrals davant mateix de les runes d’Empúries (producte final del projecte).

Ja tens la teva samarreta? Fem una valoració.

Per tal de fer l’avaluació del projecte hem tingut en conte especialment tres ítems, atenent a les seves caracteístiques distintives.

Competencia digital:

-Lliurament de feines a la classroom.

-La ortografia emprada és correcta?

-Han penjat els materials al format que es demanava?

-Han utilitzat programes de disseny adients?

Criteris d’autoevaluació:

-He treballat donant el màxim de les seves caacitats? (grau d’implicació).

-He estat capaç d’acceptar les idees de la resta i compartir les meves? (cooperació)

-El producte final em sembla adequat a allò que es demanava?

-Què he après?

Coevaluació:

Formulari google per tal d’evaluar els altres integrants del grup i per fer una valoració del projecte.

 

 

 

Projecte d’Art de l’Escola Ferrer i Guàrdia. Avaluació

Des del grup impulsor i la comissió d’Art de l’Escola estem millorant i actualitzant les rúbriques d’avaluació dels tallers d’art tenint en compte les diverses dimensions i competències de l’àmbit artístic.

El proper curs continuarem aquesta tasca perquè hem valorat que requereix d’un procés de reflexió de tot el claustre.

Ja tens la teva samarreta? Entrem en el procès de màrqueting. El producte final.

L’alumnat de 3r va muntar una fira de mostres en el gimnàs per tal de promocionar la seva samarreta.

La resta de nivells de l’ESO va assistir a la feria i mitjançant un formulari de google va votar la samarreta que més els hi havia agradat.

Per a finalitzar el procés el grup d’alumnes guanyador es reunirà amb l’AMPA per a posar en marxa el procés de fabricació de la samarreta.

Ja tens la teva samarreta? Entrem en producció. Procès d’implementació

El procès d’implementació va passar per diferents fases.La primera va consistir en una recerca sobre el procès de creació i disseny.Un cop creats els models van passar a la segona fase a la qual havien de fer una recerca sobre el procès de fabricació tenint en conte diferents aspectes: estètic, pressupost, sostenibilitat, etc.

Un cop creat el producte vam passar a l’última fase en la que es van presentar a votació tots els models per tal de triar el més representatiu.

 

 

Ja tens la teva samarreta? Posem fil a l’agulla

L’equip impulsor del centre va  considerar com més adequada la metodologia basada en el  treball col·laboratiu. Es van organitzar els alumnes en grups de 5  triats per ells mateixos dins del seu grup classe.

Per tal de vehicular les activitats es va crear una classroom on els alumnes podien trobar la guia del projecte, el material necessari i penjar les seves propostes de samarretes i altres productes de merchandising.

El procés va ser fer la recerca necessària per tal de començar el disseny i crear el seu pla de venta amb la idea de guanyar el concurs de samarretes del centre.

Un aspecte molt important a tenir en compte va ser que el projecte estigués relacionat amb el món real. Per aquest motiu l’alumnat va haver de contactar amb empresses per tal de calcular els pressupostos i amb l’AMPA per tal de posar en marxa la fabricació de la samarreta.

Projecte d’Art de l’Escola Ferrer i Guàrdia. Implementació

  • Taller d’Autors a Educació Infantil:

Es presenten els referents artístics i es concreta la proposta de creació.

Els nens i nenes trien els materials i comencen a treballar

 

La mestra no dirigeix, sinó que guia i acompanya l’activitat per assegurar que puguin anar aplicant els coneixements que han anat adquirint

S’exposen els treballs realitzats i s’expliquen amb l’objectiu que expressin què han volgut representar.

  • Taller d’Art i Escola a cicle inicial i cicle mitjà:

Durant els tres anys d’implementació del projecte a l’escola aquest ha anat evolucionant tant internament com externament.

El primer any va ser un projecte pilot a la ciutat i el treball amb els alumnes del cicle superior del dins l’aula va ser molt guiat. L’exposició final va tenir un format lineal per escoles participants ( 3 en total). 

El segon any el projecte va proposar-se al cicle inicial. En aquesta edició el procés de treball va ser més basat a partir dels interessos dels alumnes en relació al tema proposat. El treball del tabú es va basar en parlar de la por i de la vergonya. L’exposició final va tenir un format molt més homogeni basat en exposar els conceptes treballats a les diferents escoles: por, sexualitat, vergonya,…

En el tercer any de participació hi participem dos cicles de primària, l’inicial i el mitjà. Cada cicle ha enfocat el tema del refugi adaptant els conceptes a l’edat i característiques del grup. Les mestres hem proposat unes activitats incials del què pot ser un refugi on s’enceta un debat i una pluja de idees del que cadascú entén o sent en relació al concepte proposat.

Posteriorment se’n desprèn un procés de treball basat en la demanda i els interessos dels alumnes. Així els nens i nenes expressen amb diferents materials, formes, colors… plàstica o visualment el que cadascú o cada grup entén per refugi.

A partir de les idees dels alumnes les mestres ajuden a donar cos o esbrinar els sentiments o valors que es desprenen del treball individual.

També els ajudaran a tenir accés als materials que necessitin per tal de crear la seva producció. 

Les assessores del projecte ens faciliten un banc de recursos de material visual i plàstic ( artistes, obres d’art, materials, vídeos,…) per tal de poder treballar amb els alumnes i poder-los oferir exemples de treball artístic real. 

La documentació del projecte es basa en la fotografia i videos del procés de treball i producció.

  • Taller de Disseny a tots els cicles de primària:

Disseny d’interiors:

Primerament  hem explicat quines són les característiques més importants en el disseny d’interiors com ara la il·luminació, la grandària de les estances, entre d’altres.

Segon, hem dibuixat en perspectiva cadascuna de les estances i els mobles que els alumnes dissenyarien més endavant. Tercer, els alumnes han dissenyat els mobles. I finalment els hem construït.

Disseny tèxtil:

Primerament hem situat als alumnes en el context lingüístic del taller ja que realitza en llengua anglesa. Depenent del cicle es fa d’una manera o d’una altre.

Cicle Inicial: A continuació hem practicat amb pintures els colors i els hem barrejat. Tercer, hem estampat.

Projecte d’Art de l’Escola Ferrer i Guàrdia. Metodologia

  • Taller d’Autors a Educació Infantil:

Per al treball d’autors ens organitzem:

Jackson Pollock: El realitzen només els alumnes de P3 per respectar el seu procés evolutiu (no els barregem amb alumnes més grans), ja que entenem que les seves destreses manipulatives estan en un nivell molt inicial. Es fan 2h setmanals durant dos trimestres amb el grup sencer i dues mestres a l’aula. 

Les sessions s’inicien amb la presentació d’obres i tècniques, a continuació es fa una conversa on els alumnes manifesten la opinió, les emocions que els hi suggereix… a partir d’aquí se’ls ofereix  diferents materials per fer la pròpia interpretació de l’obra. Per exemple: s’observa com l’autor realitza el “dripping” i a continuació se’ls ofereix unes caixes amb bales on els nens trien els colors i el moviment que deixarà la bala per crear l’obra.

Joan Miró: El realitzen els alumnes de p4 i p5 distribuïts en tres grups barrejant els nens dels dos nivells. Cada grup fa un taller d’art diferent: disseny, ambientació i treball d’autors. El taller té una durada 1,30h. Cada grup fa dues sessions seguides de cada taller de manera que van passant rotativament per tots durant tot el curs.

Les sessions s’inicien amb la presentació d’una o vàries obres de l’artista i/o d’altres referents. A partir d’aquí es realitza una conversa en la que els nens/es van traient idees i conclusions que serviran per realitzar la seva pròpia creació, per exemple: es mostren diferents obres d’autoretrats i busquem les semblances i diferències per arribar a fer el seu propi.   

  • Taller d’Art i Escola a cicle inicial i cicle mitjà:

Aquests s’organitzen en grups reduïts d’aproximadament 16 o 17 alumnes per cicle. Es troben una tarda a la setmana ( 2 hores) durant un trimestre, unes set sessions, per treballar a partir del concepte proposat.

El mestre presenta el tema a partir d’una primera activitat: un conte, una imatge, un curt, … i a partir d’aquí els alumnes expliquen la seva experiència personal en relació al que han vist o han sentit. Aquest diàleg s’acaba convertint en una representació visual o plàstica que pot ser individual o col·lectiva. Per tal de poder-la dur a terme se’ls ofereixen diferents materials per treballar, sovint escollits pels propis alumnes. 

Durant el procés de treball es fan trobades amb un assessora del projecte en funció de les necessitats de l’escola dirigida tant a mestres com a alumnes. També hi ha alguna reunió d’intercanvi entre les escoles participants.

En l’exposició final els alumnes poden observar com s’ha treballat una mateixa paraula des de diferents punts de vista, depenent del grup i de l’edat. Ampliant així la visió inicial que es pot tenir del conceptes com el Refugi, el Tabú o el Caos i fent un intercanvi de metodologies de treball. 

  • Taller de Disseny a tots els cicles de primària:

Cada taller té 7 sessions. Els alumnes es barregen per cicles. Cada cicle treballa un tipus de disseny diferent.

Disseny d’interior: es realitza per grups cooperatius heterogenis. Es tracta de dissenyar una caseta on cada grup fa una de les habitacions.

Disseny tèxtil: és una tasca individual en la qual l’alumne es dissenya peces de roba i complements i s’estampa una samarreta. Té com a objectiu la realització d’una passarel·la de moda. Aquest taller es realitza en llengua anglesa.

Disseny d’objectes: tant pot ser una tasca individual com col·lectiva. Els alumnes dissenyen joguines.

Disseny gràfic: és una tasca individual. Els alumnes aprenen el procés de fer un disseny gràfic i acaben realitzant un pòster sobre alguna activitat que es faci a l’escola. Ex: la promoció d’un documental que van realitzar els mateixos alumnes (Assamblea 3.0).