Ja tens la teva samarreta? Fem una valoració.

Per tal de fer l’avaluació del projecte hem tingut en conte especialment tres ítems, atenent a les seves caracteístiques distintives.

Competencia digital:

-Lliurament de feines a la classroom.

-La ortografia emprada és correcta?

-Han penjat els materials al format que es demanava?

-Han utilitzat programes de disseny adients?

Criteris d’autoevaluació:

-He treballat donant el màxim de les seves caacitats? (grau d’implicació).

-He estat capaç d’acceptar les idees de la resta i compartir les meves? (cooperació)

-El producte final em sembla adequat a allò que es demanava?

-Què he après?

Coevaluació:

Formulari google per tal d’evaluar els altres integrants del grup i per fer una valoració del projecte.

 

 

 

Projecte d’Art de l’Escola Ferrer i Guàrdia. Avaluació

Des del grup impulsor i la comissió d’Art de l’Escola estem millorant i actualitzant les rúbriques d’avaluació dels tallers d’art tenint en compte les diverses dimensions i competències de l’àmbit artístic.

El proper curs continuarem aquesta tasca perquè hem valorat que requereix d’un procés de reflexió de tot el claustre.

PROJECTE “D’ON VENIM” -IES CARLES VALLBONA- AVALUACIÓ

 

PROJECTE D’ON VENIM?

Us presentem la rúbrica amb la que tenim pensat avaluar la part escrita del treball del nostre projecte.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CORRESPONENTS AL TREBALL:

HISTÒRIA DE LA FAMÍLIA

ELEMENTS A CONSIDERAR ESTÀ BÉ SI … Gens Poc Suficient Molt
INTRODUCCIÓ

0,5 punts

▪ Precisa l’objectiu del treball ………..

▪ Comenta el procés d’elaboració del treball ………………………………………..

COS DEL TREBALL

6 punts

▪ Desenvolupa de forma clara i ordenada l’evolució familiar ……………

▪ Esmenta aspectes diversos i significatius de la història familiar . . . .

▪ Inclou un arbre genealògic ben elaborat i complet………………………….

▪ Inclou un eix cronològic ampli  i ben elaborat (escala adient, visualment clar, amb títol, fets rellevants) ……..

▪ Inclou informació gràfica …………..

▪ Inclou documents familiars……….

 

CONCLUSIÓ

2 punts

▪ Fa una valoració dels diferents estils de vida en funció de les circumstàncies històriques……………

▪ Argumentació correcta ………………

ASPECTES LINGÜÍSTICS I FORMALS

1,5 punts

▪ Índex ben elaborat

El text està ben estructurat ………..

▪ El text és entenedor i està ben redactat …………………………………….

▪ La presentació és acurada …………

▪ S’ha tingut cura de l’ortografia ….

OBSERVACIONS  

 

 

 

● ACTIVITAT REALITZADA  PER L’ALUMNE/A __________________________________

 

● ACTIVITAT REVISADA I CORREGIDA PER ___________________________________

 

 

Avaluació del projecte

Des de l’inici vam tenir clar que volíem donar un pes important en el procés d’avaluació a l’ús de la carpeta d’aprenentatge  que es va utilitzar al llarg de tota la implementació. D’aquest instrument ja us n’hem parlat en un altre article. Per tant els alumnes van intervenir en la seva pròpia avaluació, ja sigui a través de l’autoavaluació o la coavaluació, amb l’ús de bases d’orientació i rúbriques. A tall d’exemple, us deixem aquí la rúbrica utilitzada durant la representació teatral d’Empúries:

Rúbrica representació teatral

El professorat també ha utilitzat l’avaluació formativa però sempre amb la voluntat de regular les dificultats i errors que sorgeixen en tot procés d’aprenentatge. També s’ha utilitzat l’avaluació qualificadora més clàssica.

El nostre centre aposta per l’ús intensiu de les eines digitals i al llarg del procés d’implementació del projecte ROMA sempre s’han penjat les tasques a fer a través de l’eina Google Classroom:

A través d’aquesta eina digital va haver-hi un feedback continu entre l’alumnat i el professorat.

SOM-HI !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els alumnes quan la mestra coloca les cadires en rotllana ja saben que van a parlar de formigues però per poder fer-ho cada sessió la mestra recorda les normes: respectar el torn de paraula, escoltar els companys/es…

Com a grup impulsor creiem que el que ens falta és més comunicació entre nosaltres a l’hora d’establir quins són els objectius dels projectes i com desenvolupar-los i sobretot concretar què es vol avaluar: no confondre treballar molts aspectes a voler-los avaluar tots per tant identificar els que són realment TRANSFERIBLES, COMPRENSIBLES PELS ALUMNES I AVALUABLES D’UNA MANERA OBJECTIVA. Ha estat molt enriquidor poder fer-ho amb aquest projecte de P3.

Bellera projecta 2019. Avaluació.

Per tal de ser avaluats, els alumnes tenen en compte que cal realitzar com a mínim aquestes activitats:

A. El cartell de publicitació de la parada.
B. En el pergamí que acompanya el cartell de la parada explicant quins aliments o estris hi poden trobar i la seva funcionalitat a l’Edat Mitjana.
C. El producte elaborat per a l’exposició de la parada i, en supòsits mercantil possible degustació, provatura…

D. La representació d’una dansa o un acte d’entretetiment propi de l’Edat Mitjana com els malabars, lluites, cant, recitació poètica, pregó, música… per tal del gaudi del públic en aquest esdeveniment.
E. Preparació del vestuari tenint en compte la tela, els colors, les peces de roba de cada gremi, les sabades, els cabells, la decoració…
F. Exposició de les peces dels Socarrats amb una breu explicació de producte manufacturat.

Tenint en compte que l’avaluació del projecte és formativa i formadora i que, per tant, en tot moment es valora el procés d’aprenentatge i, amb menys mesura, el producte final posarem èmfasi en aquells instruments d’avaluació emprats per tal de mesurar si les competències han estat adquirides i en quin nivell d’assoliment.

Per avaluar el projecte s’han tingut en compte les competències següents:

C1 i C8. Àmbit social: històrica i artística i cultural. És valora a través del treball d’investigació i de lectura interpretativa del document d’escriptura compartit (Drive) pel grup. És el profesorat qui revisa el contingut del document entregat i és produeix el feedback diverses vegades per dirigir l’alumne.

C4. Àmbit lingüístic – Expressió escrita. Hi ha coavaluació i autoavaluació de l’alumnat a partir de la rúbrica d’expressió escrita que s’utilitzen a les CCBB i també és compartida a la matèria de català. Rúbrica per avaluar l’expressió escrita (no és una rúbrica elaborada per l’equip docent del centre).

C2. Àmbit personal i social – Aprendre a aprendre. L’alumne juntament amb el seu grup confeccionen un diari de planificació i de treball de projecte on es regulen els aprenentatges realitzats i la gestió o rol dintre del grup. Diari i planificació del projecte Mercat Medieval

C8. Àmbit digital – Dimensió interpersonal i col·laboració. L’alumnat  omple una rúbrica de valoració dels aprenentatges realitzats a través de la utilizació dels mecanismes digitals tenint en compte la utilització que n’ha fet, la funcionalitat i el domini que en té. Rúbrica avaluació competència digital

Podeu veure detallats els objectius i criteris d’avaluació així com també grau d’assoliment de la competència esmentada a la programació del projecte que us deixem enllaçada aquí:

Mercat Medieval – projecte