«Ens cuidem». Planificació (Escola Mogent)

El centre d’atenció primària del poble va demanar la talla i pes dels alumnes per poder fer un estudi d’obesitat. A partir d’aquí, com que cada any es treballa un projecte transversal a l’escola, s’ha decidit que l’eix vertebrador sigui «Ens cuidem». Aquest projecte ha fet referència a la cura d’un mateix a través de l’alimentació i la cura del planeta a través del reciclatge i l’estalvi d’aigua.

El fet de que hagi estat un projecte proper a ells ha facilitat la implicació dels alumnes. S’ha partit d’un context real perquè el projecte s’ha basat en l’alimentació d’ells mateixos, de les deixalles que generaven i del malbaratament de l’aigua a l’escola.

En claustre s’ha fet una pluja d’idees i s’han acordat les activitats a realitzar: preparació de graelles, recollida de dades, anàlisi i reflexió per extreure conclusions i difusió.

«Ens cuidem». Implementació (Escola Mogent)

Desenvolupament de l’activitat a Educació Infantil

Els alumnes d’Educació Infantil han registrat durant una setmana quin tipus d’esmorzar portaven i quins residus generaven. P3 i P4 han fet el registre mitjançant taps de plàstic a dins de garrafes d’aigua. Els esmorzars es classificaven en: entrepà, fruita, fruits secs, producte industrial, pastisseria casolana o de forn de pa i cereals o galetes. Els diferents tipus de residus generats pels esmorzars podien ser: cap residu (carmanyola), plàstic, paper, residu orgànic, paper d’alumini i més d’un residu.

Per tal de comptabilitzar cada categoria (garrafa) s’ha creat un gràfic de barres al terra, col·locant els taps sobre cintes de roba de diferents colors. D’aquesta manera, la llargada de cada barra era el nombre de taps que hi havia a dins de cada garrafa.

El fet de plasmar els resultats a terra ha permès que els nens puguin caminar per sobre del gràfic i entendre els resultats obtinguts.

 

Desenvolupament de l’activitat a Educació Primària

Al cicle inicial, l’elaboració de menús es va fer per parelles. La recollida de dades i la representació a la gràfica de nivell es va realitzar en gran grup. L’elaboració de la gràfica de les dades recollides al cicle inicial es va realitzar en petits grups, així com l’anàlisi d’aquestes.

Els alumnes de cicle mitjà han recollit i analitzat les dades referents al malbaratament de l’aigua a les aules de primària, durant una setmana. Primer en gran grup vam observar les dades recollides i les vam representar en un gràfic (de barres) per nivells. Vam analitzar les dades per extreure’n conclusions de manera individual i ho vam compartir a nivell de gran grup. Posteriorment vam agrupar-nos amb els alumnes de 3r i 4rt i amb grups de 4 vam realitzar un mural per poder explicar a les altres aules el què havíem extret: les conclusions i les solucions per reduir el consum d’aigua.

A cicle superior els alumnes han recollit dades dels esmorzars i els residus generats durant una setmana. A partir d’aquestes han elaborat gràfics estadístics i han obtingut conclusions i propostes de millora. S’han exposat els resultats per parelles, als companys, a la comunitat educativa (mestres i famílies) en una exposició als passadissos de l’escola; i també s’ha difós pel poble, en una jornada al carrer, pels diferents espais més populars de la localitat.

Durant l’exposició dins l’escola, els alumnes de cicle mitjà també van realitzar diferents rols: informadors, guies, cambrers, reporters fotogràfics i radiofònics.

«Ens cuidem». Producte final (Escola Mogent)

Els alumnes de P4 i P5 han elaborat els cartells per difondre les 3 jornades d’exposició, dues a l’escola i una pel poble. Els de P3 han estat els encarregats de repartir els cartells i informar als ciutadans.

 

Els alumnes de Cicle Inicial han pensat uns menús saludables i han creat uns tríptics per repartir entre els assistents a l’exposició a l’escola.

 

Els alumnes de Cicle Mitjà han elaborat uns murals amb els resultats de l’anàlisi de dades recollides, amb informació i gràfiques sobre el consum d’aigua i el seu malbaratament a l’escola durant una setmana.

 

Els alumnes de Cicle Superior han ideat i dissenyat unes infografies recollint les dades i conclusions, que els han servit com a suport de les explicacions durant les exposicions.

 

També s’ha demanat als alumnes que duguin peces, objectes o estris que tinguin a casa en desús, per tal de donar-los una nova vida en un taller de la mà de l’artista roquerola Glòria Giménez per crear diferents escultures efímeres.

S’han rebut més de 150 peces, de tot tipus, cadascuna acompanyada de la seva petita història!

Aquest és el resultat dels tallers de creació escultòrica que han realitzat els alumnes de tots els cursos, en grups internivells:

«Ens cuidem». Metodologia (Escola Mogent)

Educació Infantil

“Ens cuidem” és un projecte globalitzat que englobar continguts de totes les àrees:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres: Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits, autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia i rutines referits a alimentació, incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos per a la salut com a benestar personal i interpersonal
 • Descoberta de l’entorn: ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com la càmera fotogràfica o els gràfics de barres, establiment de relacions de respecte per l’entorn proper, respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en actuacions per a la conservació del medi.
 • Comunicació i llenguatge: mesurament d’elements manipulables per comparar dades, tot utilitzant unitats no convencionals, verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres, representació gràfica del procés seguit en l’experimentació i de la interpretació dels resultats.

Recursos

Garrafes de plàstic amb cartells de les diferents categories, taps de plàstic, cintes de colors.

Agrupament de l’alumnat

La recollida de dades es va fer en gran grup durant l’esmorzar.

La construcció del gràfic de barres es va realitzar en gran grup o grups petits (en funció de la classe).

La conversa d’anàlisi de dades es va porta a terme a cada aula amb el grup sencer.

 

Educació Primària

El projecte «Ens cuidem» és un projecte globalitzat on s’interrelacionen diferents àmbits:

 • Àmbit lingüístic: treball d’exposició i redacció de les conclusions i solucions, com també la elaboració d’entrevistes.
 • Àmbit matemàtic: elaboració d’un gràfic i interpretació de dades. Càlcul de la mitjana.
 • Medi natural, social i cultural: coneixement sobre elements importants sobre la necessitat d’estalvi d’aigua.
 • Àmbit digital: realització de fotos i gravació d’entrevistes mitjançant la ràdio.
 • Educació en valors: consciència sobre el medi ambient i responsabilitat sobre les nostres actuacions.
 • Aprendre a aprendre: elaboració d’un producte final per explicar el què han après.
 • Autonomia i iniciativa personal: saber transmetre informació. Actuar d’acord el seu rol i a l’activitat plantejada.

Recursos:

 • Espaials: aules ordinàries, passadís, zona de ràdio i diversos espais del poble.
 • Humans: treball a l’aula amb els tutors, exposicions al poble amb els tutors i alguns especialistes.
 • Materials: cartolines, gerres, ampolles, embuts, tisores, retoladors, llibres i documentació per extreure conclusions.
 • Digitals: ús d’ordinadors (Piktochart, Drive, Correu electrònic), càmeres de fotos i vídeo

Agrupament de l’alumnat

Els alumnes s’han agrupat pel treball cooperatiu segons les característiques de cada una de les activitats, en gran grup, equips base (de 4) i parelles.

L’escola Mogent

Som l’escola Mogent de la Roca del Vallès, és el primer curs que estem a la Xarxa de Competències Bàsiques.

L’equip impulsor està format per 17 mestres d’infantil, primària i especialistes d’anglès i música.

Tot i que a l’escola treballem per projectes amb la formació de la Xarxa ens proposem millorar les activitats d’avaluació i en conseqüència poder modificar els projectes si és necessari.

Com a eix vertebrador de l’escola i a nivell transversal des de P3 a 6è aquest any implementarem el projecte “Ens cuidem”, fent referència a l’alimentació, l’exercici físic i el reciclatge.