El nostre producte final!

El nostre producte final serà la confecció d’un blog on es recolliran els diferents itineraris dels alumnes. Es tracta d’un repte real, proper als alumnes que poden experimentar el que suposa realitzar i organitzar un viatge en tots els seus àmbits. També tenen la possibilitat d’il·lustrar el seu projecte personal amb fotografies realitzades per ells mateixos, sempre i quan la implicació de la família sigui la que perseguim i puguin efectuar l’itinerari planificat.

Els resultats seran públics i podran ser consultats per qualsevol persona de la comunitat (famílies incloses).

Implementació

Des de l’activitat d’avaluació inicial, es detecta quina grau de coneixement tenen de les comarques, el patrimoni cultural, la geografia i la climatologia de Catalunya.

Mitjançant un treball en grup d’elaboració de preguntes, els alumnes poden relacionar els seus coneixements previs amb la nova informació.

Els alumnes obtenen la informació a través de les experiències familiars, les diferents vies de comunicació, consultant llibres de text i la pàgina web creada pels mestres de l’escola.

Al final del procés, els alumnes comparteixen els resultats i arriben a conclusions conjuntes, relacionant tot allò que han treballat i han viscut.

Com ho fem!

Aquest projecte està plantejat per dur-se a terme en grups reduïts o en parelles, depenent de l’activitat proposada. Hi ha moments, en què també es treballa de manera individual.

Per tal de potenciar la competència digital, tot el material de consulta així com les tasques a realitzar, es comparteixen amb els alumnes a través del Classroom, ja que cada alumne de la Comunitat de Grans té un correu electrònic amb domini @escolalledoner.com.

La participació de les famílies en aquest projecte, és molt notòria, donat que juntament amb els seus fills, poden aportar allò que coneixen sobre la comarca que han escollit. En funció de la motivació de les famílies, se’ls convida a fer l’itinerari, per tal d’aconseguir informació més precisa i vivencial.

Es preveu que l’avaluació sigui formadora i formativa. En les activitats d’avaluació, els alumnes es co-avaluen i poden millorar les activitats a través de la rúbrica.

La nostra planificació.

La nostra comunitat entèn per programar, prendre decisions. En aquest sentit, hem acordat incloure a la programació només els aspectes que siguin susceptibles de ser avaluats.

Hem triat el projecte “Fem  les maletes!”, en el qual es treballen diferents continguts de l’àmbit de medi natural i social i cultural, l’àmbit digital, l’àmbit lingüístic i l’àmbit matemàtic.

Els alumnes hauran d’elaborar una guia turística, mitjançant un itinerari  de diversos dies dissenyat dins d’una comarca, que escollirà cadascú. En aquesta guia, cal incloure una descripció del paisatge natural, social, cultural i humà. Caldrà que investiguin els desplaçaments, amb totes les possibles vies de comunicació, preus, horaris…També hauran de preveure on allotjar-se, menjar i la roba adequada a les condicions climatològiques, la qual cosa obliga a investigar quin és el clima, en les diferents èpoques de l’any.

Han de fer una descripció de l’itinerari, remarcant tot allò que sigui d’interès, des del punt de vista natural, històric, arquitectònic…

Des de l’escola es promou que tinguin la possibilitat de fer aquest itinerari prèviament amb la seva familia, de manera que també poden il·lustrar gràficament el seu treball.

 

Som l’escola Lledoner!

L’escola Lledoner és un centre educatiu de dues línies, amb 490 alumnes. Som comunitat d’aprenentatge i aquest, és el segon aquest que estem a la xarxa de competències bàsiques.

El nostre equip impulsor el formen 8 mestres de diferents cicles.

Pretenem modificar metodologies i l’avaluació dels nostres projectes, per tal que aquests esdevinguin més competencials.