Bellera projecta 2019. Avaluació.

Per tal de ser avaluats, els alumnes tenen en compte que cal realitzar com a mínim aquestes activitats:

A. El cartell de publicitació de la parada.
B. En el pergamí que acompanya el cartell de la parada explicant quins aliments o estris hi poden trobar i la seva funcionalitat a l’Edat Mitjana.
C. El producte elaborat per a l’exposició de la parada i, en supòsits mercantil possible degustació, provatura…

D. La representació d’una dansa o un acte d’entretetiment propi de l’Edat Mitjana com els malabars, lluites, cant, recitació poètica, pregó, música… per tal del gaudi del públic en aquest esdeveniment.
E. Preparació del vestuari tenint en compte la tela, els colors, les peces de roba de cada gremi, les sabades, els cabells, la decoració…
F. Exposició de les peces dels Socarrats amb una breu explicació de producte manufacturat.

Tenint en compte que l’avaluació del projecte és formativa i formadora i que, per tant, en tot moment es valora el procés d’aprenentatge i, amb menys mesura, el producte final posarem èmfasi en aquells instruments d’avaluació emprats per tal de mesurar si les competències han estat adquirides i en quin nivell d’assoliment.

Per avaluar el projecte s’han tingut en compte les competències següents:

C1 i C8. Àmbit social: històrica i artística i cultural. És valora a través del treball d’investigació i de lectura interpretativa del document d’escriptura compartit (Drive) pel grup. És el profesorat qui revisa el contingut del document entregat i és produeix el feedback diverses vegades per dirigir l’alumne.

C4. Àmbit lingüístic – Expressió escrita. Hi ha coavaluació i autoavaluació de l’alumnat a partir de la rúbrica d’expressió escrita que s’utilitzen a les CCBB i també és compartida a la matèria de català. Rúbrica per avaluar l’expressió escrita (no és una rúbrica elaborada per l’equip docent del centre).

C2. Àmbit personal i social – Aprendre a aprendre. L’alumne juntament amb el seu grup confeccionen un diari de planificació i de treball de projecte on es regulen els aprenentatges realitzats i la gestió o rol dintre del grup. Diari i planificació del projecte Mercat Medieval

C8. Àmbit digital – Dimensió interpersonal i col·laboració. L’alumnat  omple una rúbrica de valoració dels aprenentatges realitzats a través de la utilizació dels mecanismes digitals tenint en compte la utilització que n’ha fet, la funcionalitat i el domini que en té. Rúbrica avaluació competència digital

Podeu veure detallats els objectius i criteris d’avaluació així com també grau d’assoliment de la competència esmentada a la programació del projecte que us deixem enllaçada aquí:

Mercat Medieval – projecte