AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Al final de cada sessió hem posat en comú els resultats amb els alumnes i ho hem representat visualment en un plafó. D’aquesta manera queden recollits els objectius. El plafó, està situat al vestíbul de cicle inicial de manera que els alumnes ho veuen i s’aturen sovint a llegir-ho.

Per a l’avaluació final s’ha fet amb tot el grup classe una sessió  on s’han tret conclusions de com ha anat i què s’ha fet al llarg de totes les sessions. La mestra ha anat preguntant als alumnes aspectes treballats per anar avaluant el grau de coneixement de cada alumnes. També s’ha fet un recull de tots els reptes i què ha fet cada grup. 

Autoavaluació grup impulsor

Com a grup impulsor hem fet una sessió on cada grup ha explicat el desenvolupament del projecte a l’aula. Hem fet un recull de dificultats sorgides durant la implementació del projecte i una autoavaluació del nivell d’implicació de cada membre.

Queda pendent traspassar les conclusions i les propostes de millora a la resta del claustre per a la implementació de projectes de cara al curs vinent.

De totes maneres cada projecte queda recollit per escrit en unes carpetes per a que els tutors del curs vinent tinguin material per començar a treballar.

 

Avaluació: Les tortugues

Hem avaluat aquest projecte fent una observació continua de tot el procés. Ha estat una avaluació al llarg del trimestre i  s’ha basat, principalment en la observació de l’alumne. S’ha tingut en compte diversos aspectes com la participació, la implicació, les estratègies utilitzades per arribar al producte final i l’elaboració d’aquest. S’ha treballat de forma transversal englobant la majoria de les àrees de coneixement (matemàtiques, llengua, medi, plàstica i TIC).

Avaluació del projecte. La Terra: un planeta habitable… fins quan?

Ja que el projecte engloba totes les àrees que es tracten des de la tutoria (català, castellà, matemàtiques i medi), s’ha fet un quadrant per cada alumne amb les competències pròpies de cada àrea. A mesura que ha anat avançant el trimestre i gràcies a l’observació continuada de les aportacions i el treball diari de l’alumnat, s’ha anat omplint aquesta graella amb el grau de competència que han anat demostrant els els nens i les nenes en cada apartat.

És important destacar que en cap cas s’ha valorat el resultat final, si no tot el procés i la implicació de l’alumnat per arribar-hi.

També cal mencionar que l’avaluació de les diferents àrees no ha estat únicament condicionada pel projecte, ja que com vam comentar a l’apartat de ‘Implementació’, s’han respectat algunes sessions dedicades a l’expressió escrita, comprensió lectora i càlcul mental com a tals.

Com ho hem avaluat?

L’avaluació d’aquest projecte l’hem anat fent al llarg de tot el procés. Ha estat una avaluació continuada basant-se en la observació de l’alumne. S’ha tingut en compte diversos aspectes com la participació, la implicació, les estratégies utilitzades per arribar al producte final i l’elaboració d’aquest.

Com a valoració final a aquest projecte podem dir que els alumnes s’han concienciat sobre el fet que cal un canvi en l’actual model que planteja el Zoo, més respectuós amb els animals i el medi ambient i orientat al coneixement de les espècies i el seu hàbitat.

Avaluem el projecte

Primerament, ha hagut una avaluació formativa que s’ha fet setmanalment i que permet la reflexió del grup de treball. L’alumnat també s’han avaluat dins del mateix grup.

 Tant l’alumnat com el mestre avaluen una sèrie de ítems per avaluar el procediment.

I per acabar, el mestre valora el desenvolupament del procés i els resultats aconseguits.

Què hem avaluat del projecte de “La Sireneta”

Si bé és veritat que el resultat de cada un dels tallers ha estat gratificant i satisfactori tant per als mestres com per als alumnes, en general, no hem realitzat una avaluació exhaustiva, sinó que hem posat en comú els resultats per valorar-los i hem fet ús de l’observació directa exceptuant:

  • El taller d’anglès a tots els cicles, el ball a cicle mitjà i superior i l’elaboració de la disfressa a cicle superior.

Pel que fa a la cloenda del projecte (representació del conte de La Sireneta per part dels alumnes d’infantil i primària amb coreografia a Carnestoltes), no tothom ha fet l’avaluació del treball artístic realitzat per els alumnes (disfressa i ball), com anteriorment he dit.

Tenim clar que, de cara al curs vinent, s’ha de contemplar l’avaluació des dels diferents àmbits.

Avaluem el projecte de “La Sireneta”

Sabem que l’avaluació ha de ser una part molt important del procés d’aprenentatge dels alumnes i que ha d’haver un procés reflexiu per part seva tot adonant-se què han fet, com i amb quina finalitat, tot essent coneixedors dels criteris i indicadors d’avaluació i quines han estat les seves fortaleses i febleses durant el procés. Però som conscients que aquest és l’apartat que no hem dut a terme com cal, ja que potser, més que un projecte, han estat unes jornades culturals on hem treballat de manera més lúdica temes relacionats amb l’eix transversal de “La Sireneta” i diferents àmbits d’aprenentatge.

La raó és que una part del nostre projecte (els tallers a primària) es va dur a terme durant 3 dies en sessions d’una  hora i mitja per taller, de manera que cada un d’ells es repetia 6 vegades per tal que els nens del cicle els fessin tots sis. Amb una sessió d’hora i mitja no dóna temps a reflexionar gaire sobre el procés, sinó només a plantejar-lo i dur-lo a terme.

 

 

Avaluació sobre el projecte de la Lola Anglada

 

Avaluació formativa: Aquella avaluació en què les decisions les pren fonamentalment el professorat.

Diari de grup

Observacions fetes a classe

Avaluació formadora: Aquella avaluació en què les decisions les pren fonamentalment l’alumnat.

Rúbriques de treball en equip.

Avaluació qualificadora: Aquella avaluació en què les decisions comporten la diferenciació dels graus d’aprenentatge i per tant, que permeten l’orientació.

LA MÀQUINA DEL TEMPS

AVALUACIÓ

COAVALUACIÓ

Al final de cada exposició/teatralització, s’omple (per grups) una petita graella de co-avaluació, basada en la base d’orientació que havíem preparat entre tots.

AUTOAVALUACIÓ

Individualment i en grup, s’autoavaluen el treball, a partir d’una rúbrica establerta.

AVALUACIÓ FINAL

A mida que ha anat avançant el projecte, hem anat prenent nota de les dificultats, encerts, capacitat d’organització, planificació, autonomia de cada grup. De forma compartida, s’ha anat comentat l’evolució del repte amb cada grup per tal d’encoratjar, ajudar, acompanyar per arribar a un producte final de qualitat.

La mestra també omple la graella feta a partir de la base d’orientació i es fa mitjana amb la que han fet els alumnes.