PRODUCTE FINAL “La Sireneta”

El nostre treball té una temàtica ben definida que és el conte de La Sierena i partint d’aquest centre d’interès, ens hem plantejat diferents aspectes a treballar. Pel que fa al producte final, el nostre projecte no té només un. En té de diferents, però podem diferenciar dues fites clares dins del nostre projecte.

PRIMERA: TALLERS DE LA SIRENETA

La primera serien els productes finals que surten de cada taller realitzats durant la setmana de carnestoltes.

 • Andersen

En aquest tallers els alumnes havien de conèixer una mica les obres d’Andersen i els de Cicle Superior, representar algun fragment d’aquestes obres.

 

 • Dinamarca 

En aquest tallers els nens descobrien Dinamarca. Mitjançant vídeos coneixien la localització, les ciutats importants, gastronomia, costums i llocs emblemàtics. També van treballar els Viking i els seus símbols.

 • Els fons marí

          Conèixer els habitants del fons marí. Confeccionar entre tots un joc de preguntes i respostes sobre el fons marí per coneixeu-ho millor

En aquest tallers els alumnes s’endinsaven dins del fons marí per conèixer totes les espècies que podem trobar. Mitjançant un  jocs de preguntes i respostes, els alumnes han d’anar buscant les informacions per descobrir totes les coses que té amagat el mar.

  

 • Les sirenesEntre tots descobrirem quan hi ha de veritat amb això del mite de les sirenes amb diferents activitats ven divertides.
 • Decoració de tota l’escola amb la temàtica del mar

 

Transformem l’escola amb un mar, ple d’animals i fins i tot un vaixell pirata.

 

 

 

 

 

 

 • Under the sea

Ampliem el vocabulari, en anglès, relacionat amb el fons marí. I els més grans, fan una redacció a algú dels personatges.

SEGONA: REPRESENTACIÓ DEL CONTE.

El segon producte final i molt més col·lectiu va ser la celebració del carnestoltes amb la representació, pels pares, del conte de La Sireneta, on els alumnes lluïen les disfresses que havien confeccionat, amb l’ajuda de les famílies, i el ball que s’havien preparat.

 

 

 

 

La veu dels alumnes

Amb la finalitat de conèixer quina era la valoració que en feien els alumnes sobre els tallers, vam elaborar una senzilla enquesta on els alumnes havien de dir si els havia agradat o no cada un dels sis tallers i, en el cas que diguessin que no, què és el que canviarien.

 

 • Aquesta és l’enquesta que els alumnes van omplir individualment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Aquestes graelles  són el buidatge de les valoracions dels alumnes d’un grup-classe en concret.

 

 

En general, els van agradar tots els tallers per l’aspecte lúdic amb què estaven plantejats.

 Pel que fa la cloenda del projecte (representació del conte de “La Sireneta” per part dels alumnes d’infantil i primària amb coreografia a Carnestoltes), val a dir que els agrada molt, tant als alumnes com a les famílies que venen a gaudir de l’espectacle.

Què hem avaluat del projecte de “La Sireneta”

Si bé és veritat que el resultat de cada un dels tallers ha estat gratificant i satisfactori tant per als mestres com per als alumnes, en general, no hem realitzat una avaluació exhaustiva, sinó que hem posat en comú els resultats per valorar-los i hem fet ús de l’observació directa exceptuant:

 • El taller d’anglès a tots els cicles, el ball a cicle mitjà i superior i l’elaboració de la disfressa a cicle superior.

Pel que fa a la cloenda del projecte (representació del conte de La Sireneta per part dels alumnes d’infantil i primària amb coreografia a Carnestoltes), no tothom ha fet l’avaluació del treball artístic realitzat per els alumnes (disfressa i ball), com anteriorment he dit.

Tenim clar que, de cara al curs vinent, s’ha de contemplar l’avaluació des dels diferents àmbits.

Avaluem el projecte de “La Sireneta”

Sabem que l’avaluació ha de ser una part molt important del procés d’aprenentatge dels alumnes i que ha d’haver un procés reflexiu per part seva tot adonant-se què han fet, com i amb quina finalitat, tot essent coneixedors dels criteris i indicadors d’avaluació i quines han estat les seves fortaleses i febleses durant el procés. Però som conscients que aquest és l’apartat que no hem dut a terme com cal, ja que potser, més que un projecte, han estat unes jornades culturals on hem treballat de manera més lúdica temes relacionats amb l’eix transversal de “La Sireneta” i diferents àmbits d’aprenentatge.

La raó és que una part del nostre projecte (els tallers a primària) es va dur a terme durant 3 dies en sessions d’una  hora i mitja per taller, de manera que cada un d’ells es repetia 6 vegades per tal que els nens del cicle els fessin tots sis. Amb una sessió d’hora i mitja no dóna temps a reflexionar gaire sobre el procés, sinó només a plantejar-lo i dur-lo a terme.

 

 

Com treballem el projecte de “La Sireneta”

Lorganització dels espais així com del personal docent encarregats de guiar el projecte es va realitzar per cicles. Cada cicle va disposar de 6 mestres, encarregats cadascun d’un taller. Per aquest motiu els alumnes es van dividir en 6 grups que, de manera rotativa, van realitzar tots 6  tallers. Cada mestre es va coordinar amb els mestres encarregats del mateix taller dels altres cicles per prioritzar els objectius mínims comuns de les activitats, així com dels materials escollits i la tipologia d’activitats (tenint com a referent les premisses pactades: cooperació,  motivació i aprenentatge).

El projecte es va desenvolupar en diferents moments al llarg del segon trimestre culminant en la festa de Carnestoltes. Per portar-ho a terme es van haver de fer modificacions en l’horari habitual del centre durant una setmana. Per tant, les sessions es van estimar amb una duració d’una hora i mitja cada una (tallers), donant més temps a altres que ho necessitaven pel tipus d’activitat i objectius treballats (preparació de la disfressa i ball).

Dins de cada taller es van plantejar també activitats de resolució individual, tot i que, la majoria van ser en petit grup. L’organització dels grups va estar guiada pel professorat, però l’autogestió d’aquests es va fer per part dels alumnes que s’havien d’organitzar per aconseguir realitzar les tasques plantejades. El fil conductor sempre va estar el conte, però es va treballar des de diferents dimensions per poder adquirir diferents  coneixements i aprenentatges  relacionant-los amb altres àrees. La funció del docent en els tallers va ser la de guia per als alumnes que van ser el protagonistes del procés.

Metodologia: “La Sireneta”

La posada en marxa d’un projecte ha d’abraçar diferents àmbits: social, l’alumnat ha de participar activament; interpersonal, ha de ser competent per relacionar-se, comunicar-se i conviure positivament amb els altres; personal, ha d’exercir de forma responsable i crítica l’autonomia, la cooperació i la llibertat; i professional, és a dir, competent per exercir una tasca enriquidora.

Considerant aquests supòsits com a punt de partida, considerem rellevant tenir en compte els següents aspectes  que vam prioritzar:

 • El treball en equip.
 • La motivació en relació al projecte per promoure l’aprenentatge.
 • L’adquisició de diferents aspectes en relació al tema escollit (el conte “La Sireneta”).

És per això que la metodologia dels tallers (explicats a l’apartat d’implementació) es va basar en un aprenentatge cooperatiu en què els alumnes es van organitzar en grups intercicle reduïts per poder realitzar les activitats adaptant als diferents ritmes de treball en grups heterogenis.

Els objectius mínims plantejats van ser comuns tenint en compte la pluralitat dels alumnes del nostre centre. L’elecció del treball cooperatiu va possibilitar l’adquisició d’una capacitat mediadora del alumnat, així com desenvolupar habilitats interpersonals i d’autonomia. Es va promoure una participació activa dels alumnes en la planificació, recerca, adquisició de nous coneixements i en la cooperació amb la resta.

Continuem planificant el projecte “La Sireneta”

La primera cosa que s’havia de fer va ser la tria del conte per part de tot el claustre, essent l’elecció final la Sireneta. D’aquesta manera l’equip docent va escollir l’obra per poder plantejar un activitat inicial sorpresa per a tot l’alumnat: un joc de pistes per esbrinar quin era el conte que es treballaria.

El protagonisme del alumnes es va fer palès  quan en sessió d’assemblea amb tot el grup classe van realitzar propostes de continguts a investigar/treballar i formes d’organització a nivell d’espai i grups que posteriorment es van recollir i debatre en reunió del grup impulsor. En sessió de claustre vam poder presentar les propostes viables dels alumnes per començar a donar-li forma a les activitats que es plantejarien.

Els tallers realitzats van ser:

 • Decoració escola i disfressa: educació artística
 • Coneixem Andersen: llengua catalana
 • Sirenes: Mitologia (medi i llengua catalana)
 • Fons marí: medi natural
 • Dinamarca: medi social
 • Unther the sea: llengua anglesa
 • Dansa Carnestoltes: educació física

Complementàriament a aquestes activitats, l’alumnat gaudirà de la representació teatral de la Sireneta com a punt i final d’aquest projecte.

 

Planificació del projecte “La Sireneta”

La planificació d’una tasca no és una feina senzilla, més quan és un treball que implica un canvi en la forma de fer i organitzar un centre.

Al nostre centre, s’ha treballat tradicionalment un conte clàssic com a eix transversal. Com a grup impulsor vam plantejar que aquest podria ser un bon punt per iniciar un projecte motivador per a mestres i alumnes, implicant tots els cursos de l’escola i que aquest projecte es desenvoluparia al llarg del segon trimestre culminant en una gran festa com és el carnestoltes.

Implementació dels tallers de “La Sireneta”

Aquests tallers es van dur a terme la setmana del 5 al 9 de febrer. Es van fer sis grups d’alumnes en cadascun dels cicles barrejant els nens del cicle per crear grups de 15 nens aproximadament. Cada taller tenia una durada d’una hora i mitja i es repetia 6 vegades per tal que anessin passant tots els grups durant 3 dies (de 9 a 10,30 i  de 11 a 12,30).

Els sis tallers eren: Andersen, Dinamarca, El fons marí, Decoració, Les sirenes i Under the sea.

A casdascun es treballa un àmbit diferent: Andersen, l’àmbit lingüístic (català); El fons marí, medi Natural; Dinamarca, medi Social; Les sirenes, l’àmbit lingüístic (castellà); Decoració, l’artístic i Under the sea, l’àmbit lingüístic (anglès).

En tots els tallers es treballa: autonomia, iniciativa personal i emprenedoria , aprendre a aprendre i  educació en valors.

 • Andersen: consistia en un acostament a la seva vida, coneixent les dades més remarcables i algun esdeveniment el qual marcaria de ple la seva vida i obra.
 • Dinamarca: localització, ciutats més importants, gastronomia, costums i llocs emblemàtics. Coneixement de la història dels Víkings, alfabet i simbologia.
 • Fons marí: elaboració de preguntes i respostes a partir de la documentació sobre alguns dels habitants del fons marí (CM, un concurs, i CS). Posada en comú amb la informació obtinguda (CI, CM i CS).
 • Les sirenes: visionat d’un vídeo sobre el mite de les sirenes i posterior concurs amb preguntes
 • Under the sea: visionat d’un Power Point amb els noms dels animals (CI), escoltar de la cançó “Under the sea” en anglès, mitjançant una activitat de “fill the gaps” (CM i CS) i redacció d’una carta formal a un personatge de la història. (CS)
 • Decoració: elaboració de diferents creacions relacionades amb el mar per decorar l’escola.

Si voleu veure els àmbits i les competències que es treballen, a més d’altres aspectes, aquí us deixem l’enllaç del nostre projecte!!!

Projecte “La Sireneta”

 

Presentació del tema de l’eix transversal “La Sireneta”

Prèviament a la implementació del projecte, es va fer la presentació de l’eix transversal a partir d’activitats engrescadores, converses… Així vam descobrir conjuntament el conte i el tema que ens acompanyaria fins el dia del carnestoltes.

Els alumnes van rebre  una capsa motivadora amb sis pistes. Amb aquestes van haver d’esbrinar que el conte que es treballaria: era “La Sireneta”. En aquesta capsa vam trobar:

 • Pista 1: un mapa de Dinamarca.
 • Pista 2: un pop i un tritó.
 • Pista 3: una frase del conte.
 • Pista 4: petxines,sorra i una estrella mar.
 • Pista 5: a cicle mitjà i superior un  fragment del conte i a infantil i cicle inicial, un trencaclosques.
 • Pista 6: i un mapa del tresor.

Dins del tresor vàrem trobar contes, la biografia de l’Andersen, un conte plastificat de l’Andersen i Disney, contes de diferents editorials i de les dues versions (Disney i Andersen) i una ampolla on vam trobar l’endevinalla del personatge del que aniríem disfressats al carnestoltes.

 

 

A partir d’aquest bagul es va iniciar una conversa per esbrinar els coneixements previs dels alumnes en relació al conte, l’autor, el món de les sirenes….

 

Els dies següents i per cursos vam llegir en gran grup i de manera individual els contes mirant les il·lustracions, comparant els finals i els contes amb l’original. També vam visionar la pel·lícula.

Aquest va ser el punt de partida per a la implementació dels tallers.

Us deixem l’enllaç per si voleu veure unes quantes fotografies!

Fotos presentació de l’eix transversal