Avaluació sobre el projecte de la Lola Anglada

 

Avaluació formativa: Aquella avaluació en què les decisions les pren fonamentalment el professorat.

Diari de grup

Observacions fetes a classe

Avaluació formadora: Aquella avaluació en què les decisions les pren fonamentalment l’alumnat.

Rúbriques de treball en equip.

Avaluació qualificadora: Aquella avaluació en què les decisions comporten la diferenciació dels graus d’aprenentatge i per tant, que permeten l’orientació.

Com ho hem implementat?

La implementació del projectes es va fer durant el primer trimestre del curs, d’aquesta manera ens permetia al professorat i a l’alumnat fer propostes de millora. El fet que el projecte impliqués a gairebé totes les matèries i a altres classes de l’ESO, a més també havíem de coincidir amb el Grup de recerca Local… així doncs, vam buscar el moment exacte per poder realitzar de manera còmoda i sense entrebancs, per això vam procurar que fos durant el primer trimestre, just abans de les vacances de Nadal.

Els alumnes visitant l’exposició de la Lola Anglada organitzada pel Grup de recerca local

Els alumnes visitant l’exposició de la Lola Anglada organitzada pel Grup de recerca local

Els alumnes confegint el còmic que repassa l’estada de la Lola Anglada a Cervelló

Els alumnes confegint el còmic que repassa l’estada de la Lola Anglada a Cervelló

 

Quina metodologia hem fet servir?

Aprenentatge col·laboratiu: La major part del projecte treballem de manera cooperativa, a partir de grups heterogenis. Poques classes magistrals.

Ex: El còmic el treballem conjuntament.

Col·laboració entorn: Treballem amb entitats del poble com el Grup de recerca local.

Ex: Exposició de cal Badia organitzada pel GRL.

Aprenentatge amb tecnologia: L’alumnat utilitza les noves tecnologies que té a l’abast per a treballar, cercar informació, etc. Creiem que la tecnologia empodera l’alumnat.

Ex: El Wikiloc

Aprenentatge de servei: L’ensenyament fa participar els estudiants en un servei comunitari que s’integra amb els objectius d’aprenentatge del currículum acadèmic.

Ex: Sortida al bosc

Sabeu que la Lola Anglada va fer una estada al nostre poble?

Sabeu que la Lola Anglada va fer una estada al nostre poble?

Aquesta projecte respon a un dels objectius del centre que és la connexió amb l’entorn del poble (Cervelló) i amb tota la comunitat educativa, en general. Fa qüestió de tres anys el Grup de Recerca Local, a partir de la publicació d’una biografia, va descobrir que la il·lustradora i escriptora Lola Anglada havia fet una estada al poble per a refer-se del tifus que havia contret a París. A partir d’aquí, l’Institut i el Grup de recerca local es van coordinar per treballar la il·lustradora i escriptora amb els alumnes per tal de produir alguna cosa que acabés sent patrimoni de la vila, en aquest cas, un itinerari cultural, entre d’altres.

Durant aquesta estada al poble, l’escriptora va escriure i il·lustrar un dels seus llibres més coneguts Margarida, va ser aquí que l’autora va decidir escriure els seus propis contes, a més a més d’il·lustrar-los. Sota aquesta premissa, el fil conductor del projecte es formula des de la matèria de llengua catalana i literatura, però gairebé totes els altres matèries hi estan implicades.

1 SESSIÓ

1 hora

Presentació de l’activitat per part de la professora.

Què saben de la Lola Anglada?

Què us agradaria saber?

Formació dels grups.

Visionat del Somni de la Lola Anglada (Una mà de contes).

Gran grup

2 SESSIÓ

2 hores

Sortida a Cal Badia1 (una casa propietat de l’Ajuntament) en la qual el grup de Recerca Local hi té un espai dedicat a l’estada de la Lola Anglada.

Explicació de l’exposició per part del Grup de recerca local.

Gran grup

3 SESSIÓ

1 hora

L’alumnat de quart d’ESO que està treballant la revolució industrial explica als alumnes com era la indústria al poble2.

Gran grup

4 SESSIÓ

1 hora

Qui era la Margarida? El llibre que Lola Anglada va escriure i il·lustrar mentre estava curant-se de la seva malaltia al poble.

Lectura de fragments de l’obra.

Gran Grup

5 SESSIÓ

1 hora

Recopilació de material. Exposició, cerca internet (a casa), material creat pel professorat…

Diari de grup. Planificació de les tasques.

Petit grup

6 SESSIÓ

1 hora

(Conjuntament amb EVIP)

El llenguatge del còmic.

Visionat d’exemples sobre diferents còmics i d’il·lustracions de la Lola Anglada.

Explicació sobre la tasca que cal fer: confegir un còmic3 que expliqui l’estada de la Lola Anglada a Cervelló. Feina col·lectiva.

Gran grup

7 SESSIÓ

3 hores

Treball en equip.

Petit grup

8 SESSIÓ

3 hores

(1hora conjuntament amb EVIP)

Lectura en veu alta sobre fragments dels textos de la biografia de la Lola Anglada. (Prèviament s’han escollit aquells textos que parlen del poble4).

Agafant de referència Contes de bona nit de nenes rebels (llibre de lectura a classe) els alumnes han de començar a pensar un text breu sobre la Lola Anglada (com si fos una pàgina més). Amb coordinació amb EVIP treballaran el retrat i completaran el treball.

Feina individual. Text narratiu.

Gran grup

9SESSIÓ

6 hores

(3 hores d’Educació física i ciències naturals)

En aquesta sortida hi podran venir els familiars que puguin combinar-s’ho.

Agafant de referència tota la informació recopilada se’ls recorda que han de realitzar un itinerari cultural sobre els llocs on va estar la Lola Anglada durant la seva estada al poble.

Faran un itinerari escrit (tríptic). 5En grup. Text instructiu.

I un itinerari mitjançant un Wikiloc. (Educació Física). Sortida de curs. (Amb professors implicats)

Primera part en petit grup.

Segona part Sortida de primer d’ESO (Tot un matí, de 8:00 a 11:00)

10 sessió

2 hores

Durant la sortida hauran conegut algunes herbes aromàtiques que apareixen a la lectura de Margarida (Ciències naturals) que recopilaran en un mostrari. En grup.

Petit grup

11 sessió

2 hores

Treball en equip.

Finalitzar les tasques.

Petit grup

12 sessió

2 hores

Valoració i comentaris.

(Taula d’avaluació en grup i rúbrica d’activitat final)

Posarem en comú totes les feines fetes en grup.

Petit grup/Gran grup

Equip docent Institut de Cervelló

Durant el curs passat l’equip directiu de l’Institut va reservar reunions d’equip del claustre sencer per tal que poguéssim reflexionar sobre la pràctica educativa, la diversitat de l’alumnat, les conductes disruptives, etc. Així doncs, el claustre després de reunions reflexives sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat i la pràctica educativa va arribar a uns acords per anar implementant una manera diferent d’ensenyar/educar el nostre alumnat, per tal d’esprémer al màxim els objectius recollits en el PEC, d’aquesta manera els acords es van prendre arran dels següents objectius de centre; garantir una formació inclusiva i de qualitat per a tot l’alumnat; adequar les mesures a les necessitats dels alumnes i; implicar tota la comunitat educativa, així com també la participació de les famílies i el projecte entorn del poble al qual pertany l’Institut.

En aquest sentit, els acords als quals es va arribar des del claustre van ser:

  • Començar a implementar projectes educatius.

  • Reduir el nombre de professorat dins l’equip de primer d’ESO, així doncs, el professor de ciències naturals també pot impartir les matemàtiques d’algun curs, o la professora de llengua catalana també pot impartir les optatives de llengua creativa o d’ortografia.

  • Vincular l’Institut amb el projecte entorn del poble i, d’aquesta manera implicar tota la comunitat educativa, i que per tant, les famílies també formin part d’aquest projecte.

  • Consolidar la implementació del programa ILEC (Impuls per la lectura). Mitja hora de lectura diària, lliure i en silenci. Aquesta mesura és extensiva a tot l’Institut, i fins i tot, és un acord establert de coordinació entre les escoles de primària de la vila i l’Institut de secundària.

  • Assolir les competències bàsiques per part de l’alumnat, i fer-lo agent actiu del seu procés d’aprenentatge.

  • Establir dues reunions d’equip docent setmanals per tal de poder fer una reflexió sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat i de la pràctica educativa.

  • Treballar en equip i de forma coordinada per part del professorat i, de tota la comunitat educativa.

L’equip impulsor de l’Institut de Cervelló està format per l’equip docent de primer d’ESO. La finalitat de formar part de la Xarxa de Competències bàsiques és aprendre d’altres centres i compartir experiències amb altres companys, per així anar-nos formant i trobar la manera de seguir treballant l’aprenentatge de l’alumnat a partir de la motivació i de l’emoció.