Avaluació del projecte.

S’han creat unes rúbriques per a cada activitat a realitzar i es van ensenyar als alumnes a l’inici de cada activitat. Degut a la curta durada de temps per portar a terme la implementació del projecte, només s’han pogut avaluar algunes activitats. Ens hem centrat, principalment, en l’avaluació de l’expressió oral.

El treball ha estat col·laboratiu i cooperatiu i això ha fet que la interrelació entre els alumnes hagi possibilitat la seva avaluació tant personal com la d’equip.

A més, hem utilitzat la carpeta d’aprenentatge per recollir l’avaluació.

 

Les evidències per saber si l’aprenentatge ha estat significatiu han quedat recollides en les rúbriques i amb l’intercanvi oral entre el propi alumnat.

Gràcies a l’observació directa del professorat hem pogut obtenir les dades individualitzades, fins i tot, durant el treball en grup.

AVALUACIÓ

Activitats d’avaluació

  1. Elaboració, per grups cooperatius, d’un trivial amb preguntes i respostes en relació a tot el que han après. El joc ens permet avaluar els coneixements adquirits sobre el projecte, de manera divertida i cooperativa.Els punts guanyats son dinars i dirhams.
    1. Proposem als alumnes realitzar una bateria de preguntes sobre la unitat que estem treballant, juntament amb les que han sortit al joc del trivial, elaborarem una prova d’ avaluació que en aquest cas ens permetrà mesurar l’ adquisició de conceptes individual.
    2. Realització d’una producció escrita, partint de la construcció d’ un personatge i del rol social que té.

    Consensuem amb  els alumnes quins continguts i criteris bàsics ha de tenir el relat (rúbrica).

    S’acaba el projecte amb una autoavaluació i amb una valoració de grup sobre tot el procés viscut pels alumnes.

L’AVALUACIÓ, PEÇA CLAU DEL PROCÉS D’APRENENTATGE!

A la programació del projecte vam tenir especial cura de l’avaluació per tal de dirigir-la cap a un procés formatiu de l’alumne.

Vam partir d’un marc curricular de treball a partir del qual desenvolupar competències. En aquest procés, vam considerar oportú que l’alumnat tingués un rol actiu tant en el procés com en l’avaluació. És per això que hem vetllat per a què l’alumne sigui l’encarregat de vivenciar el seu propi procés tot creant espais per a la conversa, la presa de decisions, la comunicació de dificultats, l’experimentació… com en avaluar-se a si mateix i als altres, tot elaborant els seus instruments.