Metodologia genèrica

Metodologia del Treball per projectes

Un projecte comença amb una pregunta motivadora amb l’objectiu de generar unes altres que vagin conformant el projecte en si mateix. Aquestes preguntes que sorgiran en el transcurs del treball dels alumnes, generaran per tant uns continguts transversals propers a les inquietuds dels alumnes i permetran un aprenentatge significatiu per a ells.

El paper del professor/a ha de ser de dinamitzador/a. És a dir, en el cas en què els alumnes se sentin perduts, no sàpiguen per on seguir investigant, o es quedin bloquejats, el professor /a ha de ser capaç de formular d’altres preguntes per incentivar la curiositat i poder, d’aquesta manera, seguir construint més aprenentatges significatius.

El treball que es realitza al projecte determina la transversalitat de les assignatures, i el desenvolupament per competències, dels alumnes..

 

Com ens organitzem a la classe:

1- Tipologia de grups: Grups naturals? grups creats pels professors on cada alumne té un rol determinat?

2- El diari d’aprenentatge:…és el mateix que el quadern de bitàcola? Com a metodologia o estratègia per que els alumnes puguin valorar què estan aprenent.

3- L’autoavaluació com a mètode de saber com aprenen entre ells.

4- L’objectiu final és compartir amb la resta de companys tot allò que s’ha après? el premi és l’orgull dels alumnes mostrant la feina feta a l’exposició final amb els pares i d’aquesta manera integrem l’escola a les famílies com una part més de l’engranatge de la comunitat educativa?

5- La producció final. Com s’exposarà; davant de les famílies i davant de la resta de companys.

 

Qui som

El Gabriela Mistral és un Institut de Sant Vicenc dels Horts.

Som un equip format per 12 docents: a més de la coordinadora de l’equip impulsor, hi ha dos representants de l’equip directiu, les coordinadores de nivell d’ESO i professorat voluntari.

Ens estrenem aquest curs a la Xarxa de Competències Bàsiques. El curs passat ens vam integrar a la xarxa d’Escola Nova 21, que també proposava la creació d’un grup impulsor. Com els objectius són coincidents, és un sol equip el que participa en totes dues xarxes i fa la transferència al claustre.

La finalitat d’incorporar-nos a la xarxa és compartir i aprendre, per tal d’aprofundir en la reflexió pedagògica sobre el que estem fent, i millorar en la implementació de metodologies que afavoreixin un aprenentatge més significatiu.

L’any passat vam implementar per primer cop un projecte a 1r d’ESO. Enguany hem consolidat aquesta metodologia de treball a 1r i 2n. En acabar el curs haurem realitzat dos projectes a cada nivell. Estem a punt d’enllestir Recuperem el món a 1r i La fira de les llengües a 2n, amb el recull del producte final i el tancament de tot el procés d’avaluació.

Al tercer trimestre, engegarem Un món sense internet i El teu parc d’atraccions ideal.

 

Metodologia d’un dels nostres projectes: el de 2n d’ESO

A continuació us deixem un enllaç per tal que pugueu veure la metodologia d’un dels nostres projectes, concretament del que s’està portant a terme a 2n d’ESO: “La fira de les llengües”.

En aquest document trobareu el disseny del projecte de forma pautada i mitjançant una graella que respon de forma concisa i clara el que s’ha fet en aquest projecte de 2n d’ESO que s’ha implementat per primera vegada aquest curs.

Feu-hi un cop d’ull! Endavant!!!

Disseny projecte 2n d’ESO La Fira de les llengües.doc-2

Presentació ppt

Implementació

Els projectes comencen amb una sessió inicial amb caràcter motivador. Se’ls mostra un vídeo presentant la temàtica central i la pregunta motivadora del projecte.

En alguns dels projectes, els alumnes reben una rúbrica on s’orienta la seva avaluació, de tal manera que ja sàpiguen què s’espera d’ells en tot moment.

L’obtenció de la informació és, principalment, a través de la recerca a Internet. En alguns casos, també s’ha fomentat la recerca a biblioteques i treball de camp.

Per recollir i sistematitzar aquestes recerques, els alumnes disposen d’una diari de bitàcola (digital o en paper), on registraran totes les recerques que fan, els aprenentatges detectats, els problemes sorgits dins i fora dels grups de treball, continguts que van sorgint, i que també els servirà de guió per a la planificació de la seva feina. En aquest diari també anoten aquella informació que creien saber i que ha variat, o han consolidat, arran de la seva recerca.

Per tal d’estructurar el procés de producció, els alumnes s’organitzen en diferents càrrecs dins del grup que poden intercanviar segons les necessitats del propi grup. Les tasques a realitzar per cada càrrec passen per la direcció del grup (gestió de tasques per company), gestió documental, gestió del temps (de cada sessió i planificació de les següents), i gestió de materials.

Planificació dels projectes de l’INS Gabriela Mistral

A l’institut Gabriela Mistral vam iniciar-nos amb una formació de metodologies cooperatives fa cinc anys, formació interna que ens va permetre identificar diverses metodologies cooperatives. Durant aquest curs hem tornat a fer una formació interna de centre FIC donat que una part important del nostre claustre és nou.

El curs passat, per decisió del claustre, vam adherir-nos a la plataforma d’Escola Nova 21 i també vam implementar el primer projecte globalitzat amb un horari fix per a la seva realització.

El treball per projectes no és una novetat en el nostre centre: tenim una trajectòria que ens identifica en aquesta línia de treball, tot i que es realitzaven en les diferents hores de matèria. També dissenyem projectes de centre en moments determinats del curs, com són els tallers que l’alumnat de batxillerat realitza als alumnes d’ESO en la Jornada d’Educació en Valors, entre molts d’altres.

El salt més significatiu s’ha realitzat en el moment que el curs passat vam establir un espai comú del treball per projectes de 6 hores fixes a l’horari de l’alumnat.

El curs 2016-17 vam realitzar un primer projecte a 1r d’ESO durant el segon trimestre. Va ser un projecte que es va coordinar inicialment amb professorat d’experimentals, ciències socials i visual i plàstica però amb la idea que no es vinculés directament amb les matèries, sinó que tingués un sentit global d’aprenentatge i procurant que l’alumnat pogués potenciar la seva creativitat. El resultat va ser molt satisfactori i, aprenent dels nostres errors, vam implementar l’experiència a 1r i 2n d’ESO. Actualment hem realitzat dos projectes globalitzats a cada nivell.

El proper curs seran tots els nivells de l’ESO els que participaran d’aquestes estratègies d’aprenentatge.

Actualment estem valorant els possibles projectes que es portaran a termini durant el curs 2018-19, als cursos superiors de l’ESO, i els nous projectes per als cursos inicials de l’ESO.

Les característiques comunes dels nostres projectes globalitzats són que partim d’una pregunta o situació motivadora i a partir d’aquest primer moment, són els alumnes, distribuïts en grups cooperatius, els que realitzen la seva cerca i indagació de l’aprenentatge.

Tot el procés d’aprenentatge finalitza amb una presentació de resultats a la resta de companys/es i a les famílies, que estan convidades a veure el resultat de les indagacions d’aprenentatge.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de Sant Vicenç dels Horts que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.