Repte : Per què les nenes tenen el cabell llarg?

Planificació

La planificació de la tasca del repte és senzilla: A partir d’una inquietud o pregunta inicial, s’intenta despertar un interès col·lectiu pel tema, partint d’una conversa i el llançament de preguntes obertes sobre les diferents maneres d’obtenir la informació: Internet, preguntant a alguna persona experta, Biblioteca, etc…

I ens emplaçament a un altre moment en que algú hagi fet algun descobriment. És el moment de les exposicions on els infants comparteixen amb els seus companys una informació veraç i contrastada que ens resol o acosta a la resolució de la pregunta que volem resoldre.

Paral·lelament a aquests traspassos d’informació, a l’escola s’experimenta i contrasta el que arriba de casa.

El producte final és l’aprenentatge que cada nen/a ha fet i ha vivenciat amb aquest procés de recerca i reflexió.

Quan s’acaba el treball, les famílies reben de mans dels seus fills/es un full on es documenta el procés de cada repte. Algunes fotos i simbologia acordada facilita que els infants puguin explicar-ho amb les seves paraules. Per exemple, la conclusió sempre està al final dins d’una estrella taronja.

A la classe queda una còpia plastificada de cada repte a mode de recull (agafat amb anelles) que els nens poden consultar ja que ho guardem al calaix de la biblioteca d’aula.

 

LA MÀQUINA DEL TEMPS

PLANIFICACIÓ

Ens semblava una manera molt engrescadora de treballar la història al cicle superior, que permetia encabir continguts d’altres àmbits i que aportava una visió força globalitzada i interdisciplinar.

A mode d’introducció i per a presentar-lo mirem el tràiler de la pel·lícula “Regreso al futuro” i expliquem el repte que els proposem per aquest trimestre: la màquina del temps. La primera impressió: motivació total!

Per tal d’establir què és allò que els serà avaluat i que per tant, hauran de prestar més atenció durant el procés d’aprenentatge, creem una base d’orientació entre tots. En un primer moment, només mostrem què serà allò que hauran de presentar (màquina, treball escrit i exposició/teatralització amb power point de suport). A mida que avança el projecte, anirem omplint (conjuntament) la graella amb aquells ítems que seran avaluats.

Detectar els interessos i les idees prèvies del alumnes és un pas que creiem imprescindible. Comencem fent-ho de forma individual (a casa i, si pot ser, amb l’ajuda de les famílies), buscant i triant dos moments de la història que els agradaria estudiar, tot justificant-ne el per què. Ho porten a l’escola i en grups cooperatius argumenten les seves propostes i n’acaben triant dues, per ordre de preferència. Aleshores és el moment de posar-ho en comú amb tot el grup per tal d’observar les tries i d’assegurar que no es repeteixen. És aleshores quan cada grup cooperatiu fa una pluja d’idees d’aquells coneixements que ja saben sobre el tema escollit i d’aquells que els agradaria descobrir.

LA MÀQUINA DEL TEMPS

METODOLOGIA

La major part del temps treballem en grups cooperatius de quatre, heterogenis i escollits per la mestra, on hi hem establert diferents rols: secretari, controlador, portaveu i coordinador. En el moment de formar el grup, són ells mateixos/es els que es reparteixen els rols, sempre argumentant el per què i els punts fort de cada membre del grup.

Al principi de cada sessió, es proposa un objectiu comú proposat i guiat per la mestra, de manera que al final de la classe cada grup haurà de fer un retorn del grau d’execució d’aquella tasca, problemes que s’han trobat i propostes de millora per a la següent sessió. Aquesta manera de fer, sorgeix de la necessitat d’ajudar a planificar-se i establir-se objectius a curt termini per tal d’anar avançant, d’organitzar-se bé les tasques i de no perdre el temps.

Disseny de la màquina (màquines simples).

Fem una sessió experimental de màquines simples. Es proposen quatre experiments i vàries preguntes que han de resoldre a partir d’ells. Al final de la sessió posem en comú les conclusions.

Fan un esborrany de com serà la seva màquina i fan una llista del material que necessitaran per a les properes sessions.

CONSTRUCCIÓ DE LA MÀQUINA

Omplim la base d’orientació sobre els requisits que haurà de tenir la màquina.

Les sessions de plàstica es destinaran a la construcció de les màquines.

TREBALL DE LES PREGUNTES (CERCA D’INFORMACIÓ)

A partir de les preguntes que es van plantejar, es busquen aquelles que poden ser comunes a tots els grups i se’ls proposa fer-ne una recerca. Cada grup haurà de presentar un petit dossier amb les respostes a les preguntes.

Omplim la base d’orientació sobre els requisits que haurà de tenir aquest dossier.

Durant algunes sessions, cerquen la informació i la sintetitzen amb les seves paraules, escrivint-les a mà en els fulls que els hem facilitat. S’organitzen les tasques, en general, han treballat per parelles. I plasmen de forma sintètica, cada pregunta en un mural de classe.

En altres sessions, s’han anat treballant aspectes de la història que els han permès situar millor el fet històric que han escollit. Per exemple, crear una línia del temps amb les etapes històriques, recordar el nom dels continents, països i organització territorial, entendre conceptes claus sobre política, …).

PREPARAR LES EXPOSICIONS (POWER POINT)

Omplim la base d’orientació sobre els requisits que haurà de tenir la presentació.

Hauran de crear un petit power point que resumeixi cada pregunta i que els servirà de guió per a les seves exposicions.

ESCENIFICACIÓ/DRAMATITZACIÓ

Elaborar un petit guió teatralitzant el moment històric escollit. Un dia a la tarda, portem les màquines al pati i els alumnes dels altres cursos de primària hi podrien entrar, de forma que els puguin anar explicant a quina època han anat a parar i aquells aspectes que han après d’aquell fet.

EXPOSICIONS

El dia de les exposicions, presentem tots els treballs davant dels alumnes i també de totes aquelles famílies que hi puguin assistir.

DIARI DE VIATGE (QUÈ EM QUEDO DELS VIATGES)

Durant les exposicions, cada alumne haurà d’omplir el seu diari de viatge on hi escriurà allò que més li ha cridat de les exposicions dels seus companys/es. Aquesta activitat, els fa estar més connectats a les presentacions dels companys.

CÀPSULA DEL TEMPS (TANCAMENT)

Com a tancament de l’activitat, hem omplert una càpsula del temps. Cada grup, ha pensat què posar-hi si aquesta capsa viatgés en el temps i volguéssim que coneguessin alguna cosa de la nostra manera de viure (algun escrit, monedes, alguna foto, un llapis,…). Finalment, hem anat al bosc i l’hem enterrat en algun lloc perquè algun dia, qui sap quan, algú les pugui trobar!

 

LA MÀQUINA DEL TEMPS

 

PRODUCTE FINAL

De producte final, cada grup ha de mostrar la seva màquina del temps, amb el seu manual d’ús i fer una petita escenificació del lloc/moment històric on ens porta. El guió de la teatralització haurà d’estar basat en allò que han après de les preguntes de recerca i haurà de fer referència al temps històric estudiat.

 

 

 

LA MÀQUINA DEL TEMPS

AVALUACIÓ

COAVALUACIÓ

Al final de cada exposició/teatralització, s’omple (per grups) una petita graella de co-avaluació, basada en la base d’orientació que havíem preparat entre tots.

AUTOAVALUACIÓ

Individualment i en grup, s’autoavaluen el treball, a partir d’una rúbrica establerta.

AVALUACIÓ FINAL

A mida que ha anat avançant el projecte, hem anat prenent nota de les dificultats, encerts, capacitat d’organització, planificació, autonomia de cada grup. De forma compartida, s’ha anat comentat l’evolució del repte amb cada grup per tal d’encoratjar, ajudar, acompanyar per arribar a un producte final de qualitat.

La mestra també omple la graella feta a partir de la base d’orientació i es fa mitjana amb la que han fet els alumnes.