La veu dels alumnes. Les tortugues

En l’etapa final del projecte els nostres alumnes van ser protagonistes del projecte. Els alumnes de 1r i de 2n van fer un intercanvi de les experiències viscudes durant el projecte. Cada classe va exposar les diferents tasques que havien realitzat en cada punt del procés.

Avaluació: Les tortugues

Hem avaluat aquest projecte fent una observació continua de tot el procés. Ha estat una avaluació al llarg del trimestre i  s’ha basat, principalment en la observació de l’alumne. S’ha tingut en compte diversos aspectes com la participació, la implicació, les estratègies utilitzades per arribar al producte final i l’elaboració d’aquest. S’ha treballat de forma transversal englobant la majoria de les àrees de coneixement (matemàtiques, llengua, medi, plàstica i TIC).

OBJECTIU ACONSEGUIT!

Els alumnes de 1r han aconseguit l’objectiu plantejat en un inici: han creat un aquaterrari per a que hi visquin les dues tortugues.

Foto de l’aquaterrari de 1r

D’altra banda, els alumnes de 2n han dissenyat

Tant un grup com l’altre han hagut de realitzar un pressupost consultant catàlegs i informació que han trobat per Internet. Això els ha permès saber quina despesa econòmica suposava la creació dels dos productes finals.

Els nens i les nenes de 1r, després de fer el pressupost, han pogut anar a comprar-ho a la botiga del poble.

Els alumnes de 2n van trucar a la botiga per demanar els preus dels materials que no apareixien al catàleg. També van fer diferents maquetes amb el disseny de l’estany que serà construït el curs vinent.

 

Avaluació del projecte. La Terra: un planeta habitable… fins quan?

Ja que el projecte engloba totes les àrees que es tracten des de la tutoria (català, castellà, matemàtiques i medi), s’ha fet un quadrant per cada alumne amb les competències pròpies de cada àrea. A mesura que ha anat avançant el trimestre i gràcies a l’observació continuada de les aportacions i el treball diari de l’alumnat, s’ha anat omplint aquesta graella amb el grau de competència que han anat demostrant els els nens i les nenes en cada apartat.

És important destacar que en cap cas s’ha valorat el resultat final, si no tot el procés i la implicació de l’alumnat per arribar-hi.

També cal mencionar que l’avaluació de les diferents àrees no ha estat únicament condicionada pel projecte, ja que com vam comentar a l’apartat de ‘Implementació’, s’han respectat algunes sessions dedicades a l’expressió escrita, comprensió lectora i càlcul mental com a tals.

Com ho hem avaluat?

L’avaluació d’aquest projecte l’hem anat fent al llarg de tot el procés. Ha estat una avaluació continuada basant-se en la observació de l’alumne. S’ha tingut en compte diversos aspectes com la participació, la implicació, les estratégies utilitzades per arribar al producte final i l’elaboració d’aquest.

Com a valoració final a aquest projecte podem dir que els alumnes s’han concienciat sobre el fet que cal un canvi en l’actual model que planteja el Zoo, més respectuós amb els animals i el medi ambient i orientat al coneixement de les espècies i el seu hàbitat.

Produce final del projecte: ‘La Terra, un planeta habitacle… fins quan?

Una de les inquietuds que va sorgir amb més força a la Comissió COCO (explicada a l’apartat de metodologia) va ser el fet d’intentar convertir el nostre centre en Escola Verda.

Des del grup impulsor del projecte de 4t vam determinar que aquest podia ser un objectiu marcat que engloba totes les altres tasques que estem duent a terme. D’aquesta manera, podem dir que el producte final del projecte és aconseguir que la nostra escola esdevingui Escola Verda i, en cas que no sigui possible, saber quins són els aspectes que hem de canviar per tal de poder-ho aconseguir.

Cal esmentar també que, entre l’alumnat, ha aparegut l’objectiu (molt menys quantificable i quasi impossible de determinar si l’aconseguim o no, almenys a curt termini) d’aconseguir conscienciar el seu entorn (i ells mateixos) de la necessitat de cuidar el nostre planeta.

Implementació del projecte: ‘La Terra, un planeta habitable… fins quan?

Com s’ha comentat a la presentació, des de que s’ha començat el projecte hem reorganitzat el nostre horari, de manera que han desaparegut les matèries com a tal i només tenim hores de projecte sense concretar si serà de llengua, de matemàtiques o medi. Tot i això, s’han mantingut certs aspectes de les matèries troncals com per exemple el càlcul mental, comprensió lectora o  l’expressió escrita ja que no volíem córrer el risc de no treballar certs aspectes importants. Podeu veure com a exemple l’horari de 4t A per a que pugueu veure com ens hem organitzat:

Les activitats que estem realitzant han partit dels interessos i inquietuds dels alumnes. Com ho hem fet? Mitjançant treball de camp. Tal i com es comenta a l’apartat de metodologia, s’ha creat una comissió per treballar el projecte i escollir diferents tasques. Un cop decidides les tasques, els alumnes de manera voluntària han escollit en quin treball de camp es volien centrar.

Des de la Comissió COCO es van escollir les següents tasques:

  • Crear i potenciar la figura d’un encarregat Verd a cada classe, que vetlli per la sostenibilitat de l’escola. Per exemple: mirar que les llums quedin apagades a final del dia, controlar els residus que es produeixen a l’aula, etc.
  • Investigar quins són els requisits per poder ser “Escola Verda”.
  • Fer un control de residus generats a l’esmorzar a nivell de tota l’escola.
  • Dotar el pati de papereres de reciclatge.
  • Dissenyar uns fulletons per repartir pel poble, conscienciant el veïnat sobre la necessitat de cuidar el planeta.
  • Conèixer la situació actual en relació al medi ambient.