Objectius

Orientacions generals per a la planificació, organització i desenvolupament dels seminaris

1. Aspectes de contingut a) Persones destinatàries

Els seminaris s’adrecen a les coordinacions TIC-MAV i, per extensió, a membres de les comissions TIC-MAV dels centres, en especial, el càrrec directiu que en forma part ja que, d’acord amb la normativa d’inici de curs, són aquestes comissions les que han de dinamitzar les TIC-MAV entre la comunitat educativa.

b) Objectius

L’objectiu principal a assolir i la raó de ser d’aquests seminaris és la potenciació de l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI.

Objectiu general

 1. Els seminaris de dinamització han de constituir-se en un referent per a l’ús transversal de les TAC entre els centres de cada zona mirant d’ajustar-se a les directrius comunes establertes pel Departament.

Objectius específics

 1. Fer dels espais de formació punts de trobada que garanteixin el diàleg i l’intercanvi d’experiències entre iguals, a partir dels quals reflexionar sobre les estratègies que s’estan revelant com a profitoses.
 2. Impulsar el treball en xarxa entre centres de la mateixa zona.
 3. Mostrar les possibilitats didàctiques dels nous llenguatges.
 4. Potenciar el desenvolupament de projectes curriculars innovadors pel que fa a la integració de les TAC a les aules.
 5. Proporcionar assessorament pedagògic als centres en relació a l’ús curricular les TAC.
 6. Reforçar l’opció pel programari lliure i els estàndards oberts.

c) Continguts

En lògica coherència amb els objectius anteriorment exposats, han de ser oberts, flexibles i contemplar exclusivament aspectes didàctics i han de desenvolupar aspectes com ara:

 1. ús i dinamització d’entorns virtuals d’ensenyament / aprenentatge;
 2. ús d’entorns dinàmics de comunicació;
 3. gestió de continguts curriculars;
 4. ús de la pissarra digital;
 5. ús de recursos impulsats des del Departament o bé propis de la construcció del coneixement compartit;
 6. ús del llenguatge audiovisual
 7. reflexió sobre la utilització de la tecnologia i les seves repercussions ètiques

Grup SUPTAC de la demarcació de Tarragona

Els òrgans a qui s’encarrega la tasca de coordinació, formació, suport i dinamització de les TAC entre els SE d’una zona són els anomenats Grups de Suport a l’ús educatiu de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (SUPTAC). Formen part d’aquests grups representants dels SE i de l’àrea TIC del Servei territorial.