Són ja molts anys d’experiència com a professor i molts els instituts pels quals he passat, aprenent sempre dels meus companys i dels meus alumnes, i aportant també el meu esforç i el meu coneixement amb esperit altruista i responsable.

Allà on m’ha estat possible he transmès sense limitacions el meu treball en forma de pàgina web, de revista digital, de treball de síntesi o de cursos Moodle amb extensos recursos pedagògics perquè sigui aprofitat i modificat com millor convingui als que venen al darrere. Ara he volgut fer un pas més endavant i compartir amb tothom les meves fotografies i els meus vídeos de natura, així com les activitats d’aula i les pràctiques de laboratori, algunes d’originals i d’altres heretades, actualitzades o modificades segons el meu criteri personal, amb l’objectiu que pugui ser de la màxima utilitat per als meus alumnes i per als meus companys de professió i d’especialitat.

És per això que he creat tres blogs germans, cadascun dels quals amb objectius concrets, i aquest dossier de docència amb la intenció de proporcionar als alumnes les eines necessàries per aprendre autònomament i assolir els objectius, els coneixements i les competències necessàries per al seu desenvolupament personal i social.

FOTOBLOC

Fotobloc de Biologia i Geologia

Per aprendre de l’entorn…

El Fotobloc de Biologia i Geologia va néixer quasi com a blog personal on poder compartir, a mode de timeline o mur d’alguna de les xarxes socials més conegudes, les meves fotografies sobre animals, plantes, roques, fòssils o sobre qualsevol altre aspecte de la natura, instantànies de qualsevol caminada o passeig. El blog ha esdevingut ràpidament un interessant complement a les meves classes, on els alumnes poden satisfer la seva curiositat o anar una mica més enllà del que aprenen a l’aula.

BIBLIOBLOC

Bibliobloc de Biologia i Geologia

Per aprendre a l’aula…

El Bibliobloc de Biologia i Geologia ha estat una necessitat derivada de l’aplicació en la meva pràctica docent quotidiana de les metodologies conegudes com a flipped classroom i aprenentatge basat en problemes. Els alumnes disposen, per a cadascuna de les unitats didàctiques de la programació, una col·lecció creixent d’activitats, sovint força obertes, que poden escollir lliurement per a treballar els continguts i assolir els objectius competencials, controlant de manera conscient el progrés del seu aprenentatge mitjançant l’autoavaluació.

LABOBLOC

Labobloc de Biologia i Geologia

Per aprendre al laboratori…

El Labobloc de Biologia i Geologia és la solució a l’estalvi de paper sense renunciar a uns protocols de pràctiques de laboratori detallats i amb pautes clares que infonguin als alumnes valors d’ordre, netedat, rigor i objectivitat. Ara els alumnes poden accedir als informes de pràctiques mitjançant els seus aparells electrònics o per mitjà del canó digital del laboratori, i poden realitzar els dibuixos, les descripcions i redactar les seves conclusions en una llibreta de pràctiques.

PORTAFOLI

Portafolis de docència de Biologia i Geologia

Per compartir el que s’ha après…

El Portafolis de docència de Biologia i Geologia és un espai de contingut i objectius diversos que pretén complementar i conformar amb els altres tres blogs una unitat de treball. En aquest dossier es concreta el currículum de l’àmbit cientificotecnològic, i es detallen la programació i els criteris d’avaluació de les matèries que imparteixo. És també un espai de reflexió de la pràctica docent que, amb el temps, aniré creant amb l’objectiu de compartir les meves experiències i, alhora, beneficiar-me d’un aprenentatge metacognitiu i crític que fomenti la millora de la meva tasca docent. Finalment, l’espai Sobre mi té com a finalitat apropar-me a la confiança que els alumnes necessiten perquè el seu esforç tingui sentit i assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

L’educació i la pràctica docent han d’estar en constant evolució, aprenent de les noves evidències científiques, adaptant-se a les realitats canviants, i avançant-se a les necessitats futures d’una societat accelerada que replanteja cada dia nous reptes i dibuixa nous horitzons. Aquests blocs han de ser, per tant, espais de construcció contínua per donar resposta a noves necessitats d’ensenyament i d’aprenentatge, però són també un registre continu d’allò que en un moment donat ha estat útil. L’autor no té com a propòsit revisar i actualitzar totes i cadascuna de les publicacions. És per això que hom hi trobarà recursos que poden ser utilitzats directament, però també en trobarà d’altres que caldrà reformular i adaptar.