Alternativa competencial a les dimensions conceptuals del científic

Si revisem les dimensions d’alguns àmbits com l’artístic, el digital, el lingüístic o el matemàtic trobem que encaixen perfectament amb el sentit competencial que volem dotar al currículum de secundària. Es tracta de posar en valor les capacitats o competències que els alumnes han d’assolir en finalitzar l’etapa.

En canvi, si ens aturem en les dimensions de l’àmbit cientificotecnològic sembla que res acaba de quadrar, o així és la impressió que jo tinc:

 • Dimensió en Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 • Dimensió Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 • Dimensió en Medi ambient
 • Dimensió en Salut

Fixeu-vos que el redactat no és competencial (capacitats o habilitats que els alumnes han d’assolir), sinó que es refereix a continguts conceptuals (els fenòmens naturals, la tecnologia, el medi ambient i la salut). Ho sento molt, però  jo no veig que quadri per enlloc. Si hem de treballar per competències per construir l’edifici que ha de capacitar l’alumne a desenvolupar-se autònomament i a participar exitosament de la societat, i els continguts són els maons per construir aquest edifici, per què les dimensions estan redactades com si fossin una classificació dels maons i no com els plànols que han de configurar aquest edifici?

Pot semblar una ximpleria per aquells que, per exemple, entenen o volen entendre l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria, com un simple canvi de números a lletres (desgraciadament en conec alguns), però crec que no ha de considerar-se una qüestió menor pels que entenem el canvi com una veritable transformació paradigmàtica de l’educació.

Després de donar-hi moltes voltes, em sento més còmode programant la Biologia i Geologia (també vàlid per a la Física i Química) d’acord amb una redefinició de les dimensions o, fins i tot, com una combinació de les 12 competències del currículum proposat al Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria (les 3 competències de l’àrea de les tecnologies queden a part d’aquesta proposta):

 1. Identificar i descriure els fenòmens naturals actuals i del passat.
 2. Explicar els fenòmens naturals per mitjà de l’argumentació científica, saber distingir entre el coneixement científic i la creença, i construir nou coneixement a través de l’aplicació del mètode científic.
 3. Predir l’evolució dels sistemes i fenòmens naturals i intervenir-hi responsablement amb criteris científics.

En la graella següent es pot constatar que he agrupat les competències 1, 2 i 3 del currículum en una dimensió o competència alternativa que anomeno “Dimensió o competència en Identificar i descriure“. Seguidament he agrupat les competències 4, 5 i 6 del currículum en la “Dimensió o competència en Explicar amb criteri científic“. Finalment, he agrupat les competències 10, 11, 12, 13, 14 i 15 en la “Dimensió o competència en Predir i intervenir“:

 

Proposta del Decret 187/2015 Nova proposta
Dimensió en Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana Competència 1: Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. Dimensió o competència en Identificar i descriure Descripció: Identificar i caracteritzar els sistemes físics, químics, biològics i geològics, actuals i del passat, des de la perspectiva dels models, per comunicar, interpretar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
Explicació: L’alumne/a ha de demostrar que és capaç d’identificar i descriure els principals fenòmens naturals i les seves causes, siguin físics o químics, biològics o geològics, del present i també del passat.
Competència 2: Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
Competència 3: Interpretar la història de l’univers, de la Terra i de la vida, utilitzant els registres del passat.
Competència 4: Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals. Dimensió o competència en Explicar amb criteri científic Descripció: Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals, resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic, i reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic.
Explicació: L’alumne/a ha de ser capaç d’explicar els fenòmens naturals en condicions experimentals i en situacions reals per mitjà d’un raonament científic, diferenciar entre coneixement científic i creença, i ser capaç de crear nou coneixement a través de l’aplicació del mètode científic.
Competència 5:   Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
Competència 6: Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic.
Dimensió en Medi ambient Competència 10:   Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure i evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals. Dimensió o competència en Predir i intervenir Descripció: Prendre decisions i adoptar mesures amb criteris científics que permetin preveure i evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals i els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana, i adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà, en relació amb les conductes de risc i malalties associades al consum de substàncies addictives, als hàbits d’alimentació i a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes.
Explicació: L’alumne/a ha de ser capaç de fer prediccions sobre l’evolució dels sistemes naturals en qualsevol àmbit (riscos naturals, activitat humana i salut), i ser capaç d’adoptar i aplicar una resposta argumentada amb criteris científics.
Competència 11:  Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
Dimensió en Salut Competència 12:  Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.
Competència 13:    Aplicar les mesures preventives adients, utilitzant el coneixement científic, en relació amb les conductes de risc i malalties associades al consum de substàncies addictives.
Competència 14:  Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades.
Competència 15:      Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes, a partir del coneixement científic, valorant les conseqüències de les conductes de risc.

 

Aquesta proposta curricular té essencialment tres aspectes positius a considerar:

 1. Les noves dimensions o competències genèriques queden desvinculades dels continguts i prenen sentit indistintament a tots els cursos.
 2. Les tres noves dimensions es corresponen fàcilment amb els tres nivells de consecució de la gradació d’assoliment competencial: identificar (assoliment satisfactori), explicar (assoliment notable) i predir (assoliment excel·lent).
 3. La reducció de les 12 competències d’àmbit a 3 úniques competències facilita els processos d’avaluació i d’autoavaluació qualificadors dels alumnes.

← Article previ

Article següent →

3 Comentaris

 1. Francesc Xavier Martínez Bernat

  Bones. Em sembla molt interessant la teua proposta tot i que no estic d’acord amb alguns punts. Concretament en el segon i tercer aspectes positius que assenyales. Pense que potser confons competències amb capacitats (subcompetències). Identificar, definir, descriure, explicar, predir, argumentar… són operacions cognitives-lingüístiques, evidentment amb diferent grau d’exigència intelectual, que pertanyen al domini del saber fer i del saber actuar. Aquests dominis impliquen la mobilització dels coneixements a nivell procedimental (saber fer) i condicional (saber actuar); és a dir, exigeixen que l’alumne sàpiga com fer alguna cosa, en sentit més aviat algorítmic, (nivell procedimental) o perquè i quan mobilitzar un determinat coneixement en la resolució d’una situació problema, és a dir: saber com actuar en un determinat context o situació. La mobilització del coneixement només és verdaderament competencial en aquest darrer aspecte, doncs és ahi quan s’integren els coneixements.
  Així doncs, no es tracta de si un coneixement o una capacitat es correspon amb un determinat nivell de consecució d’una competència si no del grau d’exigència intelectual (nivell declaratiu, procedimental, o condicional) amb que ha sigut mobilitzada com a recurs en la resolució de la situació problema que l’ha sol·licitada.

 2. Hola!

  Certament, les competències de l’àmbit estan molt centrades en alguns continguts, no és que sigui incorrecte però és poc transversal amb la idea de fer-les servir en contextos diferents. Quan dius que les dimensions són continguts no hi estic d’acord… són situacions o contextos on els continguts són necessaris.per actuar.

  La proposta que fas, té de bo que és més transversal però té mancances, la principal la demanda cognitiva (cosa que ja et diuen més a baix), que és creixent sí, però es que la 3 ja inclou la 2 i la 1, quan haurien de ser independents. De fet la 1 és massa simple per ser competencial. A més, pel que fa a gradar, s’ha de gradar cada competència, no que cada competència sigui un nivell…no sé si m’explico bé…

  Una alternativa molt interessant al document d’àmbit CT seria el marc conceptual de les proves de ciències de 4t ESO, que de fet és una versió traduïda quasi literal del marc teòric de les proves PISA del 2015, any en que es van centrar en la competència científica. Aquí trobem que:

  C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.
  C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.
  C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.

  Per tant, la meva contraproposta seria agafar com a referència aquestes tres competències.

 3. Ivan Marchan Carvajal

  Certament, les competències de l’àmbit estan molt centrades en alguns continguts, no és que sigui incorrecte però és poc transversal amb la idea de fer-les servir en contextos diferents. Quan diu que les dimensions són continguts no hi estic d’acord… són situacions o contextos on els continguts són necessaris per actuar.

  La proposta que fa té de bo que és més transversal, però té mancances. La principal és la demanda cognitiva, que és creixent sí, però és que la 3 ja inclou la 2 i la 1, quan haurien de ser independents. De fet la 1 és massa simple per ser competencial. A més, pel que fa a gradar, s’ha de gradar cada competència, no que cada competència sigui un nivell…no sé si m’explico bé…

  Una alternativa molt interessant al document d’àmbit CT seria el marc conceptual de les proves de ciències de 4t ESO, que de fet es una versió traduïda quasi literal del marc teòric de les proves PISA del 2015, any en què es van centrar en la competència científica.

  C1. Explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques utilitzant coneixements científics i tecnològics.
  C2. Reconèixer els aspectes principals de la investigació científica.
  C3. Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic proporcionada en forma de dades i proves.

Deixa un comentari