Criteris d’avaluació de la dissertació

Durada: Una hora i mitja. Escrita i a mà. Anònima.

1.-Claredat, precisió, correcció i presentació (1 punt)

1.1.-  El vocabulari utilitzat és clar, adequat al tema (vocabulari específic) i s’utilitza amb precisió, evitant l’ambigüitat o la vaguetat.
1.2.-  Hi ha continuïtat entre els paràgrafs permetent una lectura fluida.
1.3.-  L’ortografia i la sintaxi són correctes.
1.4.- La presentació és adequada i la cal·ligrafia és llegible sense dificultat.

 2.-Estructura (3 punts)

2.1.- Les tres parts estan clarament diferenciades: introducció, desenvolupament i conclusió.
2.2.- La introducció és clara i no massa extensa. El tema està plantejat correctament, destacant el seu interès, importància i problemes que implica. S’exposa la pròpia postura o una tesi central.
2.3.- En el desenvolupament s’hi exposen idees i arguments pertinents al tema. Hi ha progrés en l’exposició.
2.4.- El nivell de coneixements és adequat al curs de l’alumnat.
2.5.- En la conclusió es resumeixen la pròpia postura/tesi central amb les idees i arguments desenvolupats prèviament.

 3.-Argumentació (4 punts)

3.1.- L’argumentació està centrada en el tema tractat. Relacionat amb 2.3.
3.2.- Hi ha un esforç per ser objectiu i no deixar-se portar per prejudicis o afirmacions precipitades.
3.3.- Hi ha raons suficients, pertinents i variades.
3.4.- Té en compte opinions o postures contràries i intenta refutar-les argumentadament. Al mateix temps, intenta persuadir o convèncer al lector.
3.5- Hi ha un esforç per oferir una argumentació sòlida i coherent. Si s’esmenten exemples, han de servir de suport a les idees i arguments.

4.- Originalitat (2 punts)

4.1.- L’enfocament del tema és personal, defugint llocs comuns o estereotips.
4.2.- Els exemples són propers a l’experiència de l’alumnat o formen part de la vida quotidiana.
4.3.- No reprodueix el pensament d’altri, sinó que hi ha un esforç per desenvolupar un pensament propi.
4.4.- En conjunt, transmet vivacitat.