Bases de dilema moral

  • En la modalitat de dilema moral, es proposarà als participants un dilema al voltant d’alguna qüestió relacionada amb el tema de l’Olimpíada.
  • Es tractarà de que elaborin una anàlisi del dilema i una argumentació moral de la postura personal defensada. Els participants hauran de respondre una única qüestió (i tu, què faries?) en la qual exposaran l’anàlisi d’opcions, l’argumentació a favor d’aquestes, la reflexió sobre els valors que estan en joc i, finalment, la justificació argumentada de la seva decisió.
  • Els alumnes participants disposaran d’una hora i mitja com a màxim per a la realització de l’anàlisi i l’argumentació del dilema moral i s’escriurà a mà.
  • La participació serà amb número de DNI/NIF o NIE.
  • El procediment de selecció en la primera fase haurà de tenir en compte que l’alumnat participant haurà de respondre al dilema plantejat per escrit,  i que si passa a la segona fase i final, haurà de fer una defensa oral pública davant d’un tribunal.
  • Els criteris de la defensa oral es troben en l’apartat corresponent d’aquest bloc. És aconsellable, per tant, haver treballat prèviament a l’aula tant els dilemes morals com la defensa oral.