Bases de còmic filosòfic

 • Es pot presentar en aquesta modalitat l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat.
 • Cada centre podrà presentar fins a tres còmics filosòfics d’autoria individual.
 • Per garantir l’anonimat, els professors responsables dels centres inscrits hauran d’enviar el còmic de l’alumne participant signat amb un pseudònim al correu electrònic següent: olimpiadacomic@gmail.com. Al missatge caldrà fer constar:
  • Dades dels participants/autors del còmic (nom i cognoms, DNI, centre educatiu, curs, professor/a, localitat), i el pseudònim amb què ha estat signat.
  • Títol del còmic.
 • Els còmics tindran una extensió màxima d’una cara de foli DIN A4 en orientació vertical, en format PDF i estaran en alta qualitat (mínim a 300 pp o 3 Mb). La distribució del còmic en aquest espai és lliure, amb un mínim de tres vinyetes. El còmic pot ser realitzat a mà o per mitjans digitals, però sempre haurà de ser original i inèdit, tant en el guió com el grafisme.
 • No s’acceptaran còmics que no estiguin centrats en el tema, que serà el mateix que el tema general de l’Olimpíada.
 • No es podrà fer al·lusió a cap marca comercial i de cap manera el contingut de l’obra podrà ser ofensiu, ni incitar a conductes violentes o discriminatòries.
 • Els concursants es responsabilitzen totalment de què no existeixin drets a tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació que pugui interposar-se per drets d’imatge o anàlegs.
 • Les obres no podran portar el nom de l’autor o autora de manera visible, tampoc signatura amb nom, sí un pseudònim.
 • Els còmics enviats seran revisats per un primer jurat corrector, format almenys per dos professors/es de filosofia que hagin treballat amb la imatge a les seves classes, i un professional del sector del còmic.
 • Aquest jurat seleccionarà tres finalistes, que participaran a l’acte final de la Olimpíada Filosòfica de Catalunya. La selecció dels còmics finalistes es farà pública amb les mateixes condicions que la resta de finalistes.
 • Els tres finalistes hauran de defensar públicament el seu còmic explicant la seva intenció expressiva com la composició i la tècnica utilitzada.
 • Els criteris de la defensa oral es troben en l’apartat corresponent d’aquest bloc. És aconsellable, per tant, haver treballat prèviament a l’aula la defensa oral.
 • Una vegada feta la defensa per part dels finalistes, el jurat de la final designat per l’organització de l’Olimpíada Filosòfica de Catalunya avaluarà els còmics participants en la fase final i determinarà el guanyador, el segon classificat i el tercer classificat.